دوره و شماره: دوره 3، شماره 5، آبان 1400، صفحه 7-250 
تأثیر مدیریت منابع انسانی پایدار بر شهرت سازمانی: نقش میانجی نوآوری سازمانی

صفحه 211-197

10.22080/shrm.2021.3774

محبوبه عرب کلمری؛ ندا طهماسبی روشن؛ علی‌اکبر تقی زاده گنجی؛ فاطمه علیگلی فیروزجایی