شناسایی و اولویت‌بندی سازمان دوسوتوان بر اساس کارکردهای مدیریت منابع انسانی (مورد مطالعه بانک توسعه صادرات ایران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت دولتی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.

2 استاد گروه مدیریت دولتی ، دانشکده مدیریت، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

3 استاد گروه مدیریت صنعتی دانشکده مدیریت و حسابداری ، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

4 استاد گروه مدیریت دولتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران. ایران.

10.22080/shrm.2021.3771

چکیده

امروزه تاثیر مدیریت منابع انسانی در رشد و بقای سازمان‌ها بر کسی پوشیده نیست اما کارکردهای مدیریت منابع انسانی در سازمان‌ها، متفاوت و پیچیده است و لذا سازمان‌ها نیازمند قابلیت‌های جدیدی جهت مواجهه با پویایی‌های منابع انسانی و تغییرات محیطی می-باشند. دوسوتوانی سازمانی، مفهومی است که در سالیان اخیر مورد توجه اندیشمندان قرار گرفته و به‌عنوان قابلیت اثربخش برای مواجهه با تفاوت‌ها، پیچیدگی‌ها و پویایی‌های سازمانی و محیطی مطرح می‌باشد. بر این اساس، هدف از انجام این تحقیق، شناسایی و اولویت‌بندی سازمان دوسوتوان بر اساس کارکردهای مدیریت منابع انسانی است که در بانک توسعه صادرات ایران انجام شده است. تحقیق حاضر به روش آمیخته اکتشافی در دو گام کیفی و کمّی انجام شد. در گام کیفی تحقیق، مصاحبه‌هایی با 13 نفر از خبرگان انجام شد و بر اساس روش تحلیل تم؛ کدها، مقولات، تم‌های فرعی و تم‌های اصلی شناسایی شدند. نتایج تحلیل این گام از تحقیق منجر به شناسایی 312 کد اولیه شد که این کدها در قالب 86 شاخص در 28 تم فرعی در 7 تم اصلی دسته بندی شدند. در مجموع می‌توان نتایج گام کیفی پژوهش را در قالب الزامات دوسوتوانی برای سازمان و همچنین فرآیندهای منابع انسانی در قالب جذب و استخدام، آموزش، ارزیابی عملکرد، ارتقاء، حقوق و مزایا، و مشارکت در دو حوزه دوسوتوانی (اکتشاف و بهره‌برداری) ارائه نمود. سپس برای اولویت‌بندی شاخص‌های احصاء شده، از روش تحلیل سلسله‌مراتبی استفاده شد و در انتهای تحقیق نیز پیشنهادهایی با هدف دستیابی به سازمان دوسوتوان در حوزه منابع انسانی در این بانک ارائه شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification and prioritization of ambidexterity organization based on human resource management functions (case study of Export Development Bank of Iran)

نویسندگان [English]

  • ahmad soleimani kalahroudi 1
  • Mirali Seyednaghavi 2
  • maghsoud amiri 3
  • seyedmahdi alvani 4
1 Department of Public Administration, Islamic Azad University, Qazvin, Iran.
2 Associate Professor, Department of Public Administration, Faculty of Management, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran.
3 Professor, Department of Industrial Management, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran.
4 Professor, Department of governmental Management, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Today, the impact of human resource management on the growth and survival of organizations is not hidden from anyone, but the functions of human resource management in organizations are different and complex, and therefore organizations need new capabilities to deal with human resource dynamics and change. They are environmental. Organizational ambidexterity is a concept that has been considered by thinkers in recent years and is considered as an effective ability to deal with differences, complexities and organizational and environmental dynamics. Accordingly, the purpose of this study is to identify and prioritize the two-dimensional organization based on human resource management functions performed in the Export Development Bank of Iran. The present study was conducted by heuristic mixed method in two qualitative and quantitative steps. In the qualitative step of the research, interviews were conducted with 13 experts and based on the theme analysis method; Codes, categories, sub-themes and main themes were identified. The results of the analysis of this step of the research led to the identification of 312 primary codes, which were categorized in the form of 86 indicators in 28 sub-themes in 7 main themes. In general, the results of the qualitative step of the research can be in the form of ambidexterity requirements for the organization as well as human resource processes in the form of recruitment, training, performance appraisal, promotion, salaries and benefits, and participation in two domains of ambidexterity (exploration and exploitation). Presented. Then, in order to prioritize the indicators, the AHP method was used .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ambidexterity
  • ambidexterity Organization
  • Human Resources Management
  • Export Development Bank of Iran
Ahammad, Ahammad, M. F., Glaister, K. W., & Junni, P. (2019). Organizational ambidexterity and human resource practices. The International Journal of Human Resource Management30(4), 503-507.
 
Alkerdawy, Alkerdawy, M. M. A. (2016). The relationship between human resource management ambidexterity and talent management: the moderating role of electronic human resource management. International Business Research9(6), 80-94.
 
Ardito, L., Petruzzelli, A. M., Dezi, L., & Castellano, S. (2020). The influence of inbound open innovation on ambidexterity performance: does it pay to source knowledge from supply chain stakeholders?. Journal of Business Research119, 321-329.
 
Aubry, M. (2019). Organizational Ambidexterity: The Double Organic Ambidexterity. Management of Extreme Situations: From Polar Expeditions to Exploration-Oriented Organizations, 229–241.
 
Birkinshaw, J., & Gupta, K. (2013). Clarifying the distinctive contribution of ambidexterity to the field of organization studies. Academy of Management Perspectives, 27(4), 287-298.
 
Chang, Y. Y. (2015). A multilevel examination of high‐performance work systems and unit‐level organisational ambidexterity. Human Resource Management Journal, 25(1), 79-101.
 
Chen, Y. (2017). Dynamic ambidexterity: How innovators manage exploration and exploitation. Business Horizons, 60(3), 385-394.
 
Du, J., & Chen, Z. (2018). Applying Organizational Ambidexterity in strategic management under a “VUCA” environment: Evidence from high tech companies in China. International Journal of Innovation Studies, 2(1), 42-52.
 
Duncan, R. B. (1976). The ambidextrous organization: Designing dual structures for innovation. The management of organization, 1(1), 167-188.
 
Dutta, S. K., & Guha, M. (2015). Coexistence of structural and contextual ambidexterity-evidences in Indian organisations. International Journal of Applied Management Science, 7(3), 177-193.
 
Dutta, S. K. (2013). Market orientation ambidexterity. SCMS Journal of Indian Management, 10(1), 54.
 
Garaus, C., Güttel, W. H., Konlechner, S., Koprax, I., Lackner, H., Link, K., & Müller, B. (2016). Bridging knowledge in ambidextrous HRM systems: empirical evidence from hidden champions. The International Journal of Human Resource Management, 27(3), 355-381.
 
García-Villaverde, P. M., Elche, D., Martínez-Pérez, Á., & Ruiz-Ortega, M. J. (2017). Determinants of radical innovation in clustered firms of the hospitality and tourism industry. International Journal of Hospitality Management, 61, 45-58.
 
Ghoshal, S., & Bartlett, C. A. (1994). Linking organizational context and managerial action: The dimensions of quality of management. Strategic management journal15(S2), 91-112.
 
Gibson, C. B., & Birkinshaw, J. (2004). The antecedents, consequences, and mediating role of organizational ambidexterity. Academy of Management Journal, 47(2), 209–226.
 
Gupta, A. K., Smith, K. G., & Shalley, C. E. (2006). The interplay between exploration and exploitation. Academy of management journal49(4), 693-706.
 
Gözen, A. (2018). The relationship between organizational ambidexterity and family business performance. International Journal of Commerce and Finance, 4(2), 94-107.
 
Hansen, N. K., Güttel, W. H., & Swart, J. (2019). HRM in dynamic environments: Exploitative, exploratory, and ambidextrous HR architectures. The International Journal of Human Resource Management, 30(4), 648–679.
 
Hill, S. A., & Birkinshaw, J. (2014). Ambidexterity and survival in corporate venture units. Journal of management, 40(7), 1899-1931.
 
Hsu, C. W., Lien, Y. C., & Chen, H. (2013). International ambidexterity and firm performance in small emerging economies. Journal of World Business, 48(1), 58-67.
 
Huang, J., & Kim, H. J. (2013). Conceptualizing structural ambidexterity into the innovation of human resource management architecture: The case of LG Electronics. The International Journal of Human Resource Management, 24(5), 922-943.
 
Junni, P., Sarala, R. M., Taras, V., & Tarba, S. Y. (2013). Organizational ambidexterity and performance: A meta-analysis. Academy of Management Perspectives, 27(4), 299-312.
 
Kaur, S., Gupta, S., Singh, S. K., & Perano, M. (2019). Organizational ambidexterity through global strategic partnerships: a cognitive computing perspective. Technological Forecasting and Social Change, 145, 43-54.
 
Keiningham, T., Aksoy, L., Bruce, H. L., Cadet, F., Clennell, N., Hodgkinson, I. R., & Kearney, T. (2020). Customer experience driven business model innovation. Journal of Business Research, 116, 431-440.
 
Kitapci, Hakan & Çelik, Vural. (2014), The Relationship between Ambidexterity, Organizational Learning Capacity and Firm Quality Performance: An Empirical Study. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 109. 827-836.
 
Kristan, M., Matas, J., Leonardis, A., Vojíř, T., Pflugfelder, R., Fernandez, G., ... & Čehovin, L. (2016). A novel performance evaluation methodology for single-target trackers. IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence, 38(11), 2137-2155.
 
Madani, F., Moradi, M., Yakideh, K. (2015). Presenting the dual-purpose organizational culture model in the food industry. The first international conference on management tools and techniques. (In Persian).
 
Membini, Y; Ebrahimpour, M. and Moradi, M. (2016 a). Examining ambiguities and typology of organizational ambivalence in technology-oriented organizations. Industrial Technology Development Quarterly. Volume 12, Number 23, Page 59-72. (In Persian).
 
Membini, Y; Moradi, M. and Ebrahimpour, M. (2016 b). Presenting a conceptual framework of the role of behavioral integrity of senior management teams of technology-oriented organizations in creating organizational ambivalence. Industrial Technology Development Quarterly. Volume 13, Number 25, Page 4-14. (In Persian).
 
Moradi, M., Ebrahim pour Azbary, M., & Mambini, Y. (2014). Explaining organizational ambidexterity as a new concept in the management of knowledge based organizations. Roshd-e-Fanavari, 4(40), 1. (In Persian).
 
Safardoust, Safardoust, A., Ghazinorii, S. S., Manteghi, M., Naghizade, M., & Bamdad Soofi, I. (2021). Explaining the role of network heterogeneity in the development of firm performance in innovation networks based on the ambidexterity approach (Case study: Biopharmaceutical Companies). Quarterly journal of Industrial Technology Development19(45), 77-84.(In Persian).
 
Patel, P. C., Messersmith, J. G., & Lepak, D. P. (2013). Walking the tightrope: An assessment of the relationship between high-performance work systems and organizational ambidexterity. Academy of Management Journal, 56(5), 1420-1442.
 
Sarkees, M., & Hulland, J. (2009). Innovation and efficiency: It is possible to have it all. Business horizons, 52(1), 45-55.
 
Siachou, E., & Gkorezis, P. (2018). Empowering leadership and organizational ambidexterity: a moderated mediation model. Evidence-Based HRM, 6(1), 94–116.
 
Tushman, M. L., & O’Reilly, C. A. 1996. Ambidextrous organizations: Managing evolutionary and revolutionary change. California Management Review, 38(4), 8 –29.
 
Turner, N., Kutsch, E., & Leybourne, S. A. (2016). Rethinking project reliability using the ambidexterity and mindfulness perspectives. International Journal of Managing Projects in Business, 9(4), 845–864.