پیوندهای مفید

بانک اطلاعات نشریات کشور (magiran)


پایگاه داده های بانک جهانی


پایگاه مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی


سامانه مشابهت یاب سمیم نور


فهرست نشریات معتبر داخلی و خارجی (دفتر برنامه ریزی و سیاستگذاری پژوهشی وزارت علوم)


مرکز آمار ایران


مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی


موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی