تبیین و اندازه گیری شاخص‌های مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکتی نسبت به کارکنان؛ مطالعه موردی: شرکت برق منطقه‌ای هرمزگان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران.

2 استادیارگروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری،دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران.

3 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

10.22080/shrm.2021.3555

چکیده

امروزه از سازمان‌ها انتظار می‌رود در مسیر دستیابی به منافع مالی خود، نسبت به مسئولیت‌هایی که در مقابل هر یک از ذینفعان سازمان دارند هوشیار و حساس باشند. کارکنان، یکی از مهم‌ترین ذینفعانی هستند که سازمان باید نسبت به آنها مسئولیت پذیر باشد؛ و بنابراین باید بداند چه مسئولیت هایی نسبت به آنها دارد. امّا عمده مطالعات انجام‌شده در زمینة مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکتی، بر ذینفعان خارج از سازمان مانند مشتریان و جامعه متمرکزشده‌اند و کمتر به مسئولیت‌های سازمان در قبال کارکنان پرداخته‌شده است.
مطالعه حاضر، یک پژوهش چندمرحله‌ای است که با هدف شناسایی ابعاد و شاخص‌های مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکتی نسبت به کارکنان، انجام‌شده است. ابتدا با مطالعه اسنادی مبانی نظری، ابعاد و شاخص‌های مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکتی نسبت به کارکنان از ادبیات تحقیق استخراج شدند. سپس ابعاد و شاخص‌های شناسایی‌شده در اختیار یک گروه 9 نفره از خبرگان شرکت برق منطقه‌ای هرمزگان که به‌صورت هدفمند انتخاب‌شده بودند قرار گرفت و نظرات آن‌ها راجع به‌تناسب شاخص‌ها با عملکرد شرکت برق و نحوه سنجش آن‌ها جمع‌آوری شد. در انتها، در شاخص‌های شناسایی‌شده، عملکرد شرکت برق منطقه‌ای هرمزگان مورد ارزیابی قرار گرفت.
7 بعد شامل استخدام، روابط مدیریت و کارکنان، ایمنی و بهداشت حرفه‌ای، آموزش‌وپرورش، فرصت‌های برابر و عدم تبعیض، ایجاد شرایط کاری شایسته و منصفانه، و آزادی مشارکت در اتحادیه‌ها و مذاکرات؛ با مجموع 15 شاخص شناسایی شدند. نتایج ارزیابی عملکرد شرکت برق منطقه‌ای هرمزگان در شاخص‌های شناسایی‌شده، همراه با پیشنهاد‌هایی برای بهبود شرایط نیز ارائه‌شده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explanation and measurement the indicators of corporate social responsibility towards employees; Case study: Hormozgan Regional Electricity Company

نویسندگان [English]

  • Malihe siyavooshi 1
  • Tayebeh Abbasnejad 2
  • Kianoosh Jokar 3
1 Assistant Professor, Department of Business Management, Faculty of Management and Accounting, Hormozgan University, Bandar Abbas, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Industrial Management, Faculty of Management and Accounting, Hormozgan University, Bandar Abbas, Iran.
3 MSc. Business management, Department of Management, University of Hormozgan, Iran
چکیده [English]

Organizations are expected to be sensitive and conscious of their responsibilities to each of the organization's stakeholders in the pursuit of their financial benefits. Employees are one of the most important stakeholders for which the organization should be responsible and so must know what responsibilities it has towards them. However, most studies on corporate social responsibility(CSR) have focused on external stakeholders such as customers and the community, and less attention has been paid to the organization's responsibilities to employees.
The present study is a multi-stage study that has been conducted with the aim of identifying the dimensions and indicators of CSR towards employees. First, by studying the theoretical foundations, dimensions and indicators of CSR towards employees were extracted from the research literature. Then, the identified dimensions and indicators were given to a group of 9 experts of Hormozgan Regional Electricity Company who were purposefully selected and their opinions on the appropriateness of indicators with the performance of the electricity company and how to measure them were collected. Finally, the performance of Hormozgan Regional Electricity Company was evaluated in the identified indicators.
7 Dimensions including employment, management and staff relations, occupational safety and health, education and training, equal opportunities and non-discrimination, creation of decent and fair working conditions, and freedom to participate in unions and collective bargaining, with total of 15 indicators were identified. The results of evaluating the performance of Hormozgan Regional Electricity Company in the identified indicators are also provided along with suggestions for improving the situation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corporate Social Responsibility
  • CSR
  • Global Reporting Initiative
  • GRI
  • Employee
Aghaei, M. A., & Kazempour, M. (2016). The effect of corporate social responsibility and product diversification on performance evaluation. Journal of Value & Behavioral Accounting, 1(1), 99-121. (In Persian)
Bhattacharya, C. B., Sen, S., & Korschun, D. (2008). Using corporate social responsibility to win the war for talent, MIT Sloan management review, 49(2), 36-44.
Blasi, S., Caporin, M., & Fontini, F. (2018). A multidimensional analysis of the relationship between corporate social responsibility and firms' economic performance, Ecological economics, 147, 218-229.
Činčalová, S. (2020). Inequalities in Social Responsibility across Europe Focused on Work-Life Balance. Calitatea21(174), 142-146.
Dyllick, T., & Hockerts, K. (2002). Beyond the business case for corporate sustainability, Business strategy and the environment11(2), 130-141.
Faramarz Gharamaleki, A. (2019). Professional ethics. Entesharate majnon, Qom. (In Persian)
Filizöz, B., & Fişne, M. (2011). Corporate social responsibility: A study of striking corporate social responsibility practices in sport management. Procedia-Social and Behavioral Sciences24, 1405-1417.
Frankental, P. (2001). Corporate social responsibility–a PR invention? Corporate communications: An international journal, 6(1), 18-23.
Galbreath, J. (2010). How does corporate social responsibility benefit firms? Evidence from Australia. European Business Review, 22(4), 411-431.
Gallardo-Vázquez, D., & Sanchez-Hernandez, M. I. (2014). Measuring Corporate Social Responsibility for competitive success at a regional level. Journal of Cleaner Production, 72, 14-22.
Gallego, I. (2006). The use of economic, social and environmental indicators as a measure of sustainable development in Spain. Corporate Social Responsibility and Environmental Management13(2), 78-97.
Global Reporting Initiative (2014), GRI G4 Guidelines and ISO 26000:2010. How to use the GRI G4 Guidelines and ISO 26000 in conjunction, available at, http://www.iso.org/iso/iso-gri-26000_2014-01-28.pdf . Retrieved on 16/12/2016.
Jang, S., & Ardichvili, A. (2020). Examining the link between corporate social responsibility and human resources: Implications for HRD research and practice. Human Resource Development Review19(2), 183-211.
Kerckhoffs, T., & Wilde-Ramsing, J. (2010). European Works Councils and Corporate Social Responsibility in the European Energy Sector. Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen/Centre for Research on Multinational Corporations mit der Unterstützung von Social Development Agency und European Federation of Public Service Unions, Abvakabo FNV, UNISON.
Lee, Y. (2021). Bridging employee advocacy in anonymous social media and internal corporate social responsibility (CSR). Management Decision, 59(10), 2473-2495.
Maignan, I., Ferrell, O. C., & Ferrell, L. (2005). A stakeholder model for implementing social responsibility in marketing. European journal of marketing. 39 (9/10), 956-977.
Marsden, J. H., Shirai, Y., & Wilkinson, V. A. (2018). Big data analytics and corporate social responsibility (CSR): Adding Quantifiable and Qualifiable Sustainability Science to the Three P’s. Studies in informatics, Shizuoka University23, 29-43.‏
Milne, M. J., & Gray, R. (2013). W (h) ither ecology? The triple bottom line, the global reporting initiative, and corporate sustainability reporting. Journal of business ethics, 118(1), 13-29.
Mohammadi, J., & Khozein, A. (2017). Theoretical framework of sustainability reporting. Journal of Management Studies and Accounting, 3(3), 365-377. (In Persian)
Mojoodi, A., Darzian Azizi, A., & Ghasemi, P. (2014). An Analysis the Impact of Corporate Social Responsibility on Customer Loyalty (Pasargad Bank in Ahwaz). Jounal of Marketing Management, 9(22), 99-116. (In Persian)
Mojtahedzadeh, V., & Tabaghian, F. (2011). Corporate social responsibility in poverty reduction: indicators of social performance and the role of motivation in their use. Journal of Securities Exchange, 4(14), 221-236. (In Persian)
Oginni, O. S., & Omojowo, A. D. (2016). Sustainable development and corporate social responsibility in Sub-Saharan Africa: Evidence from industries in Cameroon. Economies4(2), 10.
Panayiotou, N. A., Aravossis, K. G., & Moschou, P. (2009). A new methodology aproach‏ for measuring corporate social responsibility performance. Water, Air, & Soil Pollution: Focus, 9(1-2), 129-138.‏
Ruiz-Frutos, C., Pinos-Mora, P., Ortega-Moreno, M., & Gómez-Salgado, J. (2019). Do companies that claim to be socially responsible adequately manage occupational safety and health? Safety Science, 114, 114-121.
Sharafi, L., Rezaei, R., Mirakzadeh, A. A., & Karamidehkordi, E. (2018). Investigation of measuring patterns of sustainability level in small and mid-sized businesses in agriculture. Journal of Entrepreneurship in Agriculture, 4(4), 1-20. (In Persian)
Shen, J., & Zhang, H. (2019). Socially responsible human resource management and employee support for external CSR: roles of organizational CSR climate and perceived CSR directed toward employees. Journal of Business Ethics, 156(3), 875-888.
Stjepcevic, J., & Siksnelyte, I. (2017). Corporate social responsibility in energy sector. Transformations in Business & Economics, 16(1).
Stjepcevic, J., & Siksnelyte, I. (2017). Corporate social responsibility in energy sector. Transformations in Business & Economics16(1), 21-33.
Tsai, C. F., & Yen, Y. F. (2020). Moderating effect of employee perception of responsible downsizing on job satisfaction and innovation commitment. The International Journal of Human Resource Management, 31(15), 1913-1937.
Wheeler, D., & Elkington, J. (2001). The end of the corporate environmental report? Or the advent of cybernetic sustainability reporting and communication, Business strategy and the environment, 10(1), 1-14.‏
Windsor, D. (2001). The future of corporate social responsibility. The international journal of organizational analysis, 9 (10), 225-256.
Zappalà, G. (2004). Corporate citizenship and human resource management: a new tool or a missed opportunity? Asia Pacific Journal of Human Resources42(2), 185-201.