اهداف و چشم انداز

مدیریت منابع انسانی پایدار یعنی اتخاذ استراتژی ها و شیوه های مدیریت منابع انسانی که دستیابی به اهداف مالی، اجتماعی و زیست محیطی سازمان را با تأثیر بر داخل و خارج از آن، در یک افق زمانی بلندمدت و در عین حال کنترل موارد ناخواسته تقویت می نماید. هنگامی که نویسندگان، منابع انسانی را با مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکت ها (CSR) مطابقت می دهند، این مفهوم گاهی اوقات به عنوان مدیریت منابع انسانی سبز نیز شناخته می شود. وقتی صحبت از مفهوم اخیر می شود، یعنی سازمان به منافع ذینفعان داخلی و خارجی یک سازمان توجه دارد که به این روی کارکنان ذینفعان داخلی هستند و باید در تصمیماتی که بر عملکرد آنها در سازمان تأثیر می گذارد مشارکت داده شوند. براین اساس در این نشریه موضوعات زیر مورد توجه قرار دارند:
مدیریت منابع انسانی پایدار
مسئولیت اجتماعی شرکت
مدیریت منابع انسانی سبز
رهبری پایدار
رفتار سازمانی پایدار
مدیریت منابع انسانی استراتژیک
توسعه منابع انسانی سبز
سایر موضوعات مرتبط در حوزه منابع انسانی پایدار

مهم ترین اهدافی که در این نشریه دنبال می شود به صورت زیر است: 

- انتشار نتایح تحقیقات علمی و معتبر انجام شده در حوزه مدیریت منابع انسانی 

- کمک به دست اندرکاران در حوزه مدیریت منابع انسانی چه در فضای پژوهشی و چه در سطح سازمان ها و موسسات

- کمک به توسعه مطالعات قبلی انجام شده در حوزه های مرتبط

چشم انداز نشریه مدیریت منابع انسانی پایدار، تبدیل شدن به یک منبع علمی معتبر برای پژوهشگران و مدیران فعال در حوزه های مرتبط با مدیریت منابع انسانی در میان سایر نشریات علمی در ایران است.