دوره و شماره: دوره 2، شماره 3، آبان 1399، صفحه 252-7 
تاثیر شبکه‏ های اجتماعی سازمانی بر سرمایه اجتماعی

صفحه 211-195

10.22080/shrm.2020.3028

نگین سنگری؛ مریم حیدری پور؛ نسیم نوح زاده ملکشاه