تاثیر شبکه‏ های اجتماعی سازمانی بر سرمایه اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

2 گروه مدیریت،دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد،دانشگاه الزهرا،تهران،ایران

3 گروه مدیریت ، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

چکیده

امروزه شبکه‏ های اجتماعی نقش پررنگی در زندگی روزانه افراد دارند و سازمان‏ها نیز تحت تاثیر این فناوری جدید قرار گرفته‏ اند به طوری که بخش اعظمی از ارتباطات کارمندان توسط این شبکه‏ ها صورت می‏گیرد. تاثیر این شبکه ‏ها در سازمان‏ها بحث برانگیز بوده است. هدف ما در این پژوهش بررسی تاثیر شبکه‏های اجتماعی سازمانی بر سرمایه اجتماعی است. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-پیمایشی و از لحاظ هدف کاربردی است. جامعه آماری این پژوهش برای بخش کیفی پژوهش (مصاحبه)، مسئولین بیمارستان بهمن و برای بخش کمی پژوهش کارمندان بیمارستان بهمن می‌باشند. نمونه گیری در این پژوهش در دو مرحله صورت گرفت.در مرحله اول به روش گلوله برفی 5 نفر از مسئولین واحدها برای مصاحبه انتخاب شدند و در مرحله دوم 285پرسشنامه ‏به صورت تصادفی میان کارکنان بیمارستان توزیع گردید.تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای MAXQDA.11 ،SPSS.21 وEXCELL2013 انجام شد.یافته‏های این پژوهش نشان دهنده تاثیر معنادار شبکه های اجتماعی سازمانی بر ابعاد اعتماد، شبکه‏ ها، همکاری، روابط، هم‏سویی ارزش‏ها ، درک متقابل و تعهد سرمایه اجتماعی است. نتیجه این پژوهش برای سازمان‏ها به منظور افزایش سرمایه اجتماعی قابل استفاده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The impact of organizational social networks on social capital

نویسندگان [English]

  • Negin Sangari 1
  • Maryam Heidaripour 2
  • nasim Nouhzadeh Malekshah 3
1 Assistant Professor, Department of Management, Faculty of Social Sciences and Economics, Al-Zahra University, Tehran, Iran
2 Department of Management ,Faculty of Social sciences and Economics, Alzahra University, Tehran, Iran
3 MA Student, Department of Management ,Faculty of Social sciences and Economics, Alzahra University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Today, social networks play a significant role in people's daily lives, and organizations are also affected by this new technology so that a great deal of employees’ comunications are done by these networks. The impact of these networks in organizations has been controversial. Our goal in this research is to investigate the impact of organizational social networks on social capital. The research method in this research is descriptive-survey and in terms of its objective is applied research. The statistical population of this study is for the qualitative part of the research (interview) of the officials of Bahman Hospital and for the quantitative part of the research are the employees of Bahman Hospital. Sampling in this study was done in two stages. In the first stage, 5 officials of the units were selected for interview by snowball method and in the second stage, 285 questionnaires were randomly distributed among the hospital staff. Data analysis was performed using software MAXQDA.11, SPSS.21 and EXCELL2013. The findings of this research indicate that organizational social networks have a significant impact on the dimensions of trust, networks, cooperation, relationships, and alignment of values, mutual understanding and commitment of social capital. The result of this research can be used by organizations to increase social capital

کلیدواژه‌ها [English]

  • social network
  • . social capital. trust
  • . networks. cooperation
اسکویی، سید بهرام؛ اکبری، مرضیه سادات؛ فراهانی، سهیلا (1393)، تأثیر شبکه‏های اجتماعی مجازی بر سرمایه اجتماعی دانشجویان، مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه علوم تحقیقات، مجله مدیریت فرهنگی، دوره 8، شماره 25، 79-92.
افشانی، سید علیرضا؛ عسکری ندوشن، عباس؛ حیدری، محمد؛ نوریان نجف‌آبادی، محمد (1390). رابطه دینداری با سرمایه اجتماعی در شهر نجف‌آباد، رفاه اجتماعی، دوره 12، شماره 44 ،259-284.
تنهایی، حسین و صومعه، زهرا (1388). بررسی نظری پژوهش‌های سرمایه اجتماعی در جامعه ایران. فصلنامه علوم رفتاری، دوره 1، شماره 1، 52-29.
حمیدی‌زاده، علی؛ شهیدزاده، فریبا؛ موحدی‏فر، عرفان (1393). بررسی تأثیر مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی بر نوآوری سازمانی، مدیریت سرمایه اجتماعی، دوره 1، شماره 2، 223-203.
رجبی‏نیا، لیلا و الوانی، سید مهدی (۱۳۹۶). نقش رسانه‌های اجتماعی بر سرمایه اجتماعی و عملکرد شغلی (مطالعه موردی: سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران)، سومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد دانش‌بنیان با تأکید بر اقتصاد مقاومتی، تهران، دانشگاه علامه مجلسی.
گنجی، محمد و هلالی ستوده، مینا (1390). رابطه گونه‌های دینداری و سرمایه اجتماعی (رویکردی نظری و تجربی در بین مردم شهرستان کاشان)، مجله جامعه‌شناسی کاربردی دانشگاه اصفهان، دوره 22، شماره 2، 120-95.
طبرسا، غلامعلی؛ شکوهیار، سجاد؛ الفت، محمد (1397). تأثیر متناقض رضایت شغلی بر آوای مخرب کارکنان با توجه به نقش میانجی‏گری شبکه‏های اجتماعی و تعهد سازمانی، فصلنامه مدیریت دولتی، دوره 10، شماره 2، 311-332.
لواسانی، سمیه و خیراندیش، مهدی (1395). الگوی ریسک‏های ورود سازمان‏های عمومی به شبکه‏های اجتماعی، نشریه مدیریت دولتی، دوره 8، شماره 4، 617-644.
موسوی کاشی، زهره؛ حجاجی، حسین و حسن‌زاده، امیر (۱۳۹۴). اندازه‌گیری کارایی شبکه‌های اجتماعی سازمانی با رویکرد سرمایه اجتماعی به کمک مدل تحلیل پوششی داده شبکه‌ای مطالعه موردی مجموعه هلدینگ سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی، پنجمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین‌المللی حسابداری و مدیریت، تهران.
 
 Abd-Alrazaq, A., Alhuwail, D., Househ, M., Hamdi, M., & Shah, Z. (2020). Top concerns of tweeters during the COVID-19 pandemic: infoveillance study. Journal of medical Internet research22(4), e19016.
 Aboelmaged, M. G. (2018). Knowledge sharing through enterprise social network (ESN) systems: motivational drivers and their impact on employees’ productivity. Journal of Knowledge Management, 22(2), 362-383.
Adler, p. s., & Kwon, s. w. (2002). Social Capital:prospects for a new concept. Academy of management review, 27(1), 17-40.
Alberghini, E., Cricelli, L., & Grimaldi, M. (2014). A methodology to manage and monitor social media inside a company: a case study. Journal of Knowledge Management, 18(2), 255–277.
 Ali-Hassan, H., Nevo, D., & Wade, M. (2015). Linking dimensions of social media use to job performance: The role of social capital. The Journal of Strategic Information Systems24(2), 65-89.
 Ashraf, N., & Javed, T. (2014). Impact of Social Networking on Employee Performance. Business Management and Strategy, 5(2), 139-225.
 Bednarska, M. A. (2014). Linking quality of work life to employee lifetime value in service industries–towards a research agenda. Service Management14(3), 31-38.
 Chen, X., Wei, S., Davison, R. M., & Rice, R. E. (2019). How do enterprise social media affordances affect social network ties and job performance? Information Technology & People, 33(1), 361-388.
 Chen, S. C., & Lin, C. P. (2019). Understanding the effect of social media marketing activities: The mediation of social identification, perceived value, and satisfaction. Technological Forecasting and Social Change, 140, 22-32.
 Chouhan, V. S., & Srivastava, S. (2014). Understanding competencies and competency modeling―A literature survey. IOSR Journal of Business and Management, 16(1), 14-22.
 Donnelly, R. (2019). Aligning knowledge sharing interventions with the promotion of firm success: The need for SHRM to balance tensions and challenges. Journal of Business Research94, 344-352.
 Hoi, C. K., Wu, Q., & Zhang, H. (2018). Community Social Capital and Corporate Social Responsibility. Journal of Business Ethics, 152(3), 647–665.
 Kishokumar, M. (2016). Influence of Social Networking in the Work place on Individual Job Performance: Special reference to the Financial Sector in Batticaloa District. International Journal of Engineering Research and Geeral Science, 4(6), 306–323.
 Khoirina, M. M., & Sisprasodjo, N. R. (2018). Media Social-Instagram Usage and Performance Benefit (Case Study on Housewives Online Seller in Indonesia). IJEBD (International Journal of Entrepreneurship and Business Development), 2(1), 132-144.
 Leftheriotis, Giannakos. (2014). Using social media for work: Losing your time or improving your work?, Computers in Human Behavior, 31(1), 134–142.
Mohamed, S., Sidek, S., Izharrudin, Z., Kudus, N., & Hassan, A. (2017). Social media impact on employee productivity at the workplace: A review. Asian Journal of Information Technology, 16(1), 32-37.
 Nahapiet, J., &Ghoshal, S., (1998). Social capital, intellectual capital, and the organizational advantage. Academy of Management Review, 23 (2), 242–266.
 Nisar, T. M., Prabhakar, G., & Strakova, L. (2019). Social media information benefits, knowledge management and smart organizations. Journal of Business Research, 94, 264-272.
 Sözbilir, F. (2017). The interaction between social capital, creativity and efficiency in organizations. Thinking Skills and Creativity, 26(6), 430-452.
Tasnim, S., Hossain, M. M., & Mazumder, H. (2020). Impact of Rumors and Misinformation on COVID-19 in Social Media. Journal of Preventive Medicine and Public Health, 53(3), 171–174.
Xu, W., & Saxton, G. D. (2019). Does stakeholder engagement pay off on social media? A social capital perspective. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 48(1), 28-49.
Yeshambel, T., Belete, M., & Mulualem, Y. (2016). Impact of online social networking on employees productivity at work place in university of Gondar-A case study. International Journal of Computer Applications, 135(3), 18-24.