تأثیرتوانمندسازی روانشناختی برموفقیت کارراهه کارکنان: تبیین نقش میانجی حمایت سازمانی ادراک شده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت اجرایی،دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران

2 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران

3 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه مازندران

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی تأثیرتوانمندسازی روانشناختی بر موفقیت کارراهه کارکنان: تبیین نقش میانجی حمایت سازمانی ادراک شده می باشد. جامعه آماری پژوهش کارکنان ستاد مرکزی سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور در شهر تهران بوده اند که تعداد222 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده و براساس فرمول کوکران انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه موفقیت کارراهه گرینهاوس (1990)، پرسشنامه حمایت سازمانی ادراک شده آیزنبرگر و همکارانش (1986) و پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی اسپریتزر(1995) و وتن وکمرون(2011) بوده اند. پایایی پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ و با استفاده از نرم افزارSPSS20 93/0 محاسبه شده است. جهت آزمون فرضیه های پژوهش از تکنیک مدل معادلات ساختاری با استفاده ازنرم افزار LISREL8/5 استفاده شد. نتایج نشان داد که توانمندسازی روانشناختی، بر موفقیت کارراهه کارکنان تأثیر مستقیم و معناداری دارد و حمایت سازمانی ادراک شده، بر موفقیت کارراهه کارکنان تأثیر مستقیم و معناداری دارد. از سوی دیگر توانمندسازی روانشناختی کارکنان از طریق حمایت سازمانی ادراک شده بر موفقیت کارراهه تأثیر گذار است. همچنین نتایج آزمون فریدمن نشان می دهد که عوامل مرتبط با توانمندسازی کارکنان رتبه های یکسانی ندارند و بالاترین رتبه مربوط به احساس شایستگی و کمترین رتبه مربوط به احساس اطمینان می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Psychological Empowerment on Employee Success: Explaining the Mediating Role of Perceived Organizational Support

نویسندگان [English]

  • morteza movaghar 1
  • meysam shirkhodaie 2
  • Parisa Hashemi 3
1 Assistant Professor, Department of Executive Management, Faculty of Economics and Administrative Sciences, University of Mazandaran
2 Associate Professor, Department of Business Management, Faculty of Economics and Administrative Sciences, University of Mazandaran
3 Master of Business Administration, University of Mazandaran
چکیده [English]

The purpose of current study was to investigate the effect of Psychological Empowerment on Employee’s career success: Explaining the mediating role of Perceived organizational support. organization The population consists employees’ of central departement of Amozesh fani & herfei in Tehran. Out of 222 Employees has been selected selected as a sample of research .Tools used in this study were Included subjective career success questionnaire (career satisfaction) greerhause (1990), perceived organizational support questionnaire, Eisenberger;et al(1986)and Spreitzer(1995), Whetten and Cameron(2011) Psychological Empowerment questionnaire. The reliability of the questionnaire that calculated by using Cronbach's alpha with SPSS19 software , was 0/93 % . Using structural equation modeling to test the hypothesis by using LISREL8/5 software.Finally, the results showed that psychological empowerment , has a direct impact on Employee’s career success ( path coefficient 0/76 ) and Perceived organizational support, has a direct impact on Employee’s career success( path coefficient 0/54 ). On the other hand Psychological empowerment by perceived organizational support has a direct impact on Employee’s career success( path coefficient 0/12). The Friedman test shows that Factors associated with Psychological empowerment have not same rating level of feeling competency and Feeling confident is the lowest rating.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Psychological Empowerment
  • Perceived organizational support
  • career success
ارتیاعی، روشنک (1389). بررسی رابطه انواع تطابق در محیط کار با موفقیت کارراهه، سازگاری کارراهه و هویت سازمانی در کارکنان شرکت گاز اهواز، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید چمران اهواز.
افجه، علی‌اکبر و میری، عبدالرضا (1388). الگوی توانمندی برای ارتقای عملکرد کارکنان صنعت قطعه‌سازی خودرو در ایران، فصلنامهعلوممدیریتایران، 4(14): 169-149.
تیمورنژاد، کاوه و صریحی اسفستانی، رسول (1389). تأثیر یادگیری سازمانی بر توانمندسازی روان‌شناختی، کارکنان ستادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول، 62: 59-37.
دعایی، حبیب‌الله و برجعلی­لو، شهلا (1389). بررسی رابطه حمایت سازمانی ادراک‌شده با تعهدسازمانی و قصد ترک خدمت، فصلنامه چشم‌انداز مدیریت دولتی، 3: 77-63.
زکی، محمدعلی (1385). بررسی و سنجش حمایت سازمانی، مجله دانشکدهعلوماداریواقتصاددانشگاهاصفهان، 18(3): 123-103.
سلطانی، ایرج؛ صریحی اسفستانی، رسول و عباسی، حمیده (1392). نقش میانجی رفتار شهروند سازمانی در تأثیر حمایت سازمانی ادراک‌شده و توانمندسازی روان‌شناختی بر عملکرد شغلی، مجله علمی و پژوهشی مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، 23(70): 229-209.
عرب کلمری، محبوبه و سید نقوی، میرعلی (1390). جهت‌گیری‌های درونی کارراهه: مطالعه‌ی موردی صنعت بانکداری، فصلنامهعلوممدیریتایران، 6(24): 40-25.
عرب کلمری، محبوبه؛ سیدنقوی، میرعلی و علیزاده ثانی، محسن (1392). تأثیرات تناسب کارراهه درونی- شغل، تحقق قرارداد روان‌شناختی و حمایت سازمانی ادراک‌شده بر موفقیت کارراهه، مجله مدیریت و کسب‌وکار اسلامی، 11: 153-146.
عریضی، حمیدرضا و گل­پرور، محسن (1390). الگوی مسیر روابط حمایت سازمانی ادراک‌شده با متغیرهای شغلی، حرفه‌ای و سازمانی، پژوهش‌های مدیریت در ایران-مدرس علوم انسانی، 15(14): صص 73-147.
عریضی، حمیدرضا؛ ذاکرفرد، منیرالسادات و نوری، ابوالقاسم (1388). رابطه کارراهه شغلی با اقتدار شغلی و تعهدسازمانی: بررسی موردی کارکنان زن و مرد واحدهای پژوهش و توسعه شرکت­های صنعتی، مجله مطالعات اجتماعی روان‌شناختی زنان، 7(1): 93-69.
قربانی­زاده، وجه ا... و خالقی­نیا، شیرین (1388). نقش انتقال دانش ضمنی در توانمندسازی کارکنان، فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، 1(2): 105-85.
محبت، راحله؛ ارشدی، نسرین و نیسی، عبدالکاظم (1389). طراحی و آزمون الگویی از پیشایندها و پیامدهای موفقیت کارراهه ذهنی در یک سازمان صنعتی، مجله دست­آوردهای روان‌شناختی (علوم تربیتی و روان‌شناسی)، 4(2): 62-35.
مرادی، مرتضی، جلیلیان، حمیدرضا (1394). تأثیر توانمندسازی روان‌شناختی بر عملکرد سازمانی کارکنان ناجا، نقش میانجیگری تنش شغلی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی، فصلنامه نظارت و بازرسی، 9(31): ص 98-73.
میرکمالی، سیدمحمد؛ حیات، علی‌اصغر؛ نوروزی، علی و جراحی، نازنین (1388). بررسی رابطه توانمندسازی روان‌شناختی با رضایت شغلی و تعهدسازمانی در میان کارکنان دانشگاه تهران، دو ماهنامه علمی-پژوهشی دانش و رفتار،تربیت و اجتماع، دانشگاه شاهد، 16(39):30-15.
واعظی، رضا و سبزیکاران، اسماعیل (1389). بررسی رابطه ساختار سازمانی و توانمندسازی کارکنان در شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران – منطقه تهران، پژوهش‌نامهمدیریتتحول، 2(3): 178-153.
 Abele, A. E., Spurk, D., & Volmer, J. (2011). The construct of career success: Measurement issues and an empirical example. Zeitschrift für Arbeitsmarktforschung43(3), 195-206.
Banan, S. H. A. E. (2017). Perceived organizational support, psychological empowerment and intention to stay among staff nurses at a selected hospital. International journal of Nursing Didactics7(3), 42-50.
 Converse, P. D., Pathak, J., DePaul-Haddock, A. M., Gotlib, T., & Merbedone, M. (2012). Controlling your environment and yourself: Implications for career success. Journal of Vocational Behavior80(1), 148-159.
 Dan, X., Xu, S., Liu, J., Hou, R., Liu, Y., & Ma, H. (2018). Innovative behaviour and career success: Mediating roles of self-efficacy and colleague solidarity of nurses. International journal of nursing sciences5(3), 275-280.
 Danziger, N., Rachman‐Moore, D., & Valency, R. (2008). The construct validity of Schein's career anchors orientation inventory. Career Development International, 13: PP. 7-19.
De Haro, J. M., Castejón, J. L., & Gilar, R. (2013). General mental ability as moderator of personality traits as predictors of early career success. Journal of Vocational Behavior83(2), 171-180.
 De Vos, A., De Hauw, S., & Van der Heijden, B. I. (2011). Competency development and career success: The mediating role of employability. Journal of vocational behavior79(2), 438-447.
Greenhaus, J. H., Parasuraman, S., & Wormley, W. M. (1990). Effects of race on organizational experiences, job performance evaluations, and career outcomes. Academy of management Journal, 33(1), 64-86.
Greenhaus, J.H., & Callanan, G.A. (2003). Career dynamics in W.C. Borman, D.R. Iigen & R.j. klimoski [Eds.], comprehensive hand book of psychology industrial and organizational psychology,12, 519-540, newyork, wiley.
 Gunz, H. P., & Heslin, P. A. (2005). Reconceptualizing career success. Journal of Organizational behavior, 26, 105-111.
Heslin, P. A. (2005). Conceptualizing and evaluating career success. Journal of Organizational Behavior: The International Journal of Industrial, Occupational and Organizational Psychology and Behavior26(2), 113-136.
 Judge, T.A.; Cable, D.M.; Boudreau, J.W. & Bretz, R.D. (1995). An empirical investigation of the predictors of executive career success, Pers Psychol, 48, 485–519.
 Karatepe, Osman. M. (2012). Perceived organizational support, career satisfaction, and performance outcomes, a study of hotel employees in Cameroon, International Journal of Contemporary Hospitality Management, 24(5), 735-752.
Ng, T. W., Eby, L. T., Sorensen, K. L., & Feldman, D. C. (2005). Predictors of objective and subjective career success: A meta‐analysis. Personnel psychology58(2), 367-408.
 Rhoades, L. & Eisenberger, R. (2002). Perceived organizational support: A review of the literature. Journal of Applied Psychology, 87, 698-714.
 Seibert, S. E., & Kraimer, M. L. (2001). The five-factor model of personality and career success. Journal of vocational behavior, 58(1), 1-21.
Spreitzer, Gretchen. M. & Doneson, David (2005). Musings on the past and future of employee empowerment, Forthcoming in the handbook of organizational development (Edited by tom Cummings), PP.311-324.