نقش میانجی اشتیاق شغلی در رابطه بین شایستگی های مربی گری و تعهد سازمانی: شواهدی از یک بانک خصوصی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تخصصی مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، گروه مدیریت، ساوه، ایران.

2 استادیار و عضو هیأت علمی گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، گروه مدیریت، ساوه، ایران(نویسنده مسئول)

3 استادیار و عضو هیأت علمی گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، گروه مدیریت، ساوه، ایران

4 عضو هیئت علمی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

چکیده

علاقه به مربی­گری در میان سازمان­ها در حال رشد است. این موضوع توسط تعداد زیادی از رهبران و مدیران شرکت­ها در رویدادهای مختلف مربی­گری ثابت شده است. به‌رغم این علاقه رو به رشد، هنوز مربی­گری به‌طور گسترده­ای گسترش نیافته و مفهوم مربی­گری به‌طور کامل شناخته نشده است. مطالعه حاضر با هدف بررسی نقش میانجی اشتیاق ­شغلی در رابطه بین شایستگی­های مربی­گری و تعهدی سازمانی با شواهدی از یک بانک خصوصی انجام گرفت. مطالعه حاضر از نظر هدف کاربردی، از نظر شیوه جمع­آوری داده­ها توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش را کارکنان شعب بانک‌های خصوصی در سال 99 تشکیل داده­اند. 250 نفر به شیوه نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب گردید. 230 پرسشنامه برای تحلیل مورد استفاده قرار گرفت. ابزار جمع­آوری داده­ها، پرسشنامه استاندارد بود. جهت بررسی روایی و پایایی ابزارهای اندازه‌گیری به روایی محتوایی و نتایج مدل اندازه­گیری استناد شد که نتایج روایی و پایایی پرسشنامه­ها تأیید شد. برای تحلیل داده­ها از مدل‌سازی معادلات ساختاری با کمک نرم‌افزار3  Smart PLS استفاده شد. نتایج آزمون فرضیات نشان داد: اشتیاق ­شغلی در رابطه بین شایستگی­های مربی­گری و تعهد سازمانی نقش میانجی دارد. شایستگی مربی­گری بر تعهد سازمانی تأثیر دارد. اشتیاق­ شغلی بر تعهد سازمانی تأثیر دارد. شایستگی ­مربی­گری بر اشتیاق­ شغلی تأثیر دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The mediating role of job motivation in relation to coaching competencies and organizational commitment: Evidence from a private bank

نویسندگان [English]

  • seyyede zobeide falaki koluri 1
  • Sirous Tadbiri 2
  • Alireza Afsharnejad 3
  • Maryam Majidi 4
1 PhD Student in Public Management, Human Resources, Islamic Azad University, Saveh Branch, Management Department, Saveh, Iran
2 Assistant Professor and Faculty Member, Management Department, Islamic Azad University, Saveh Branch, Management Department, Saveh, Iran (Corresponding Author).
3 Assistant Professor and Faculty Member, Management Department, Islamic Azad University, Saveh Branch, Management Department, Saveh, Iran.
چکیده [English]

Interest in coaching is growing among organizations. This has been proven by a large number of company leaders and managers at various coaching events. Despite this growing interest, coaching is not yet widespread and the concept of coaching is not fully understood. The aim of this study was to investigate the mediating role of job motivation in the relationship between coaching competencies and organizational commitment: Evidence from a private bank. The present study is descriptive-correlational in terms of applied purpose and in terms of data collection method. The statistical population of this study is the employees of one of the private banks in 1999. 250 people were selected by simple random sampling. 230 healthy questionnaires were used for analysis. The data collection tool was a standard questionnaire. In order to evaluate the validity and reliability of the measurement tools, the content validity and the results of the measurement model were cited and the validity and reliability results of the questionnaires were confirmed. Structural equation modeling using Smart PLS 3 software was used to analyze the data. The results of the hypothesis test showed that job motivation has a mediating role in the relationship between coaching competence and organizational commitment. Coaching competence affects organizational commitment. Job enthusiasm affects organizational commitment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • job passion
  • coaching competencies
  • organizational commitment
جزنی، نسرین؛ طاهری، نادر و ابیلی، خدایار (1389). تدوین راهبردهای توسعه مناب انسانی با رویکرد توسعه دانش کارکنان، فصلنامه مدیریت راهبردی، 2، 15-29.
احمدزاده، سلیمان (1395)، تبیین و طراحی مدل پرورش مدیران میانی به‌عنوان مربی با رویکرد هم­افزایی عملکرد در بخش دولتی ایران(مطالعه موردی: وزارت راه و شهرسازی)، رساله دکتری مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان.
جهانبخش، علی (1396). تأثیر ابعاد تعهد سازمانی و فرهنگ سازمانی بر بهره‌وری کارکنان اداره کل آموزش‌وپرورش استان آذربایجان غربی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد.
سنگری، نگین و پور ولی، بهروز (1393)، تأثیر رفتار مربی­گری مدیر بر نتایج مرتبط با عملکرد کارکنان، فرآیند مدیریت و توسعه، دوره 27، شماره 3، پیاپی 89، 172-147.
صفرزاده، حسین؛ احمدی شریف، محمود و ذاکری، علیرضا (1389). اصول و مبانی مربیگری در سازمانهای پیشرو، انتشارات دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایی، تهران.
فرزادنیا، فرزانه (1388). مدل­های فرآیند مربی­گری در مدیریت، تدبیر، شماره 212، 25-20.
مرادی، سجده و زرگر، طیبه (1394). ارتباط رفتار مربی­گری با جو اخلاقی تیمی در ورزشکاران تیمی لیک برتر، نشریه رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی، دوره 3، شماره 8، 71-61.
موغلی، علیرضا؛ احمدی، سیدعلی­اکبر؛ آذر، عادل و خدامی، عبدالصمد (1392). شناسایی عوامل موثر بر ایجاد سازمان مربی­گرا، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات مدیریت(بهبود و تحول)، دوره 22، شماره 71، 185-161.
نعامی، عبدالزهرا و پیریایی، صالحه (1390). رابطه ابعاد انگیزش شغلی؛ خودتعیین کنندگی با اشتیاق شغلی در کارکنان شرکت ذوب آهن اصفهان، فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی، دوره سوم، شماره 9، 23-41.
نوری، ابوالقاسم؛ عریضی، حمیدرضا؛ زارع، راضیه و بابامیری، محمد (1389). ارتباط مولفه های اشتیاق شغلی با ابعاد تعهد سازمان، فصلنامه روان­شناسی تحلیلی شناختی، دوره 1، شماره 5، 15-9.
یوسفی، حمیدرضا؛ مشعلی، بهزاد و منتی، حسین (1396). بررسی امکان اجرای الگوی مربی­گری در آموزش منابع انسانی بر اساس نظریه داده بنیاد(مطالعه مورد: سازمان امور مالیاتی کشور)، پژوهش­نامه مالیات، دوره 25، شماره 34، 257-233.
 
Anderson, D., Anderson, M. (2005). “Coaching that counts”, Burlington, MA: Elsevier Butterworth-Heinemann.
Pilus, A. H. M., & Saadan, R. (2009). Coaching leadership styles and athlete satisfactions among hockey team. Journal of Human Capital Development (JHCD)2(1), 77-87.
Barclay, D., Higgins, C., & Thompson, R. (1995). The partial least squares approach to causal modeling: personal computer adoption and use as an illustration, technological studies, 2(2), 285-309.
Burke, J. R. AND El-Kot, G (2010). Work engagement Among Managers and Professionals in Egypt. African Journal of Economics and Management Studies, 1, 42-60.
Burke, J. R., El-Kot, G (2010). Work engagement Among Managers and Professionals in Egypt. African Journal of Economics and Management Studies, 1, 42-60.
Castillo et al (2014). Autocratic and participative coaching styles and its effects on studentsdance performance.
Chelladurai, P., & Madella, A. (2006). Human resource management in Olympic sport organisations. Human Kinetics Publishers, P: 98.
Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences (2nd Ed). Hillsdale, NJ: Lawrence Earlbaum Associates.
Cratty, B. J. (1989). "Psychology and physical activity". New Jersey: Englewood Cliffs.
Eisenberger, R. Huntington, R. Hutchison, S., Sowa. D. (1986). Perceived Organizational Support. Journal of Applied Psychology, 71(3), 500-507.
Ellinger, A. D., Ellinger, A. E., Keller, S. B. (2003). Supervisory Coaching Behavior, Employee Satisfaction, and Warehouse Employee Performance: A Dyadic Perspective in the Distribution Iindustry. Human Resource Development Quarterly, 14(4), 435-458.
Evans, M. G. (1970). The Effects of Supervisory Behavior on the Path-GoaRelationship. Organizational Behavior and Human Performance, 5(3), 277-298.
Evered, R. D., Selman, J. C. (1989). Coaching and the Art of Management. Organizational Dynamics, 18(4), 16-32.
Fornell, C., Johnson, M. D., Anderson, E. W., Cha, J., & Bryant, B. E. (1996). The American customer satisfaction index: nature, purpose, and findings. Journal of marketing, 60(4), 7-18.
Hair, J. F., Sarstedt, M., Ringle, C. M., Mena, J. A. (2017). An Assessment of the Use of Partial Least Squares Structural Equation Modeling in Marketing Research. Journal of the Academy of Marketing Science, 40(3), 414-433.
Henseler, J., Fassott, G. (2009). Testing moderating effects in PLS path models: Anillustration of available procedures. In: V. Esposito Vinzi, W. W. Chin, J. Henseler &H. Wang (Eds), Handbook of partial least squares: Concepts, methods, and applications.Berlin: Springer (in print).
Hulland, j. (1999). Use of partial least squares (pls in strategic management research: review of four recent studies, stratejic management journal, 20, (2), 195-204.
International Coach Federation, (2012). From http://www.coachfederation.org/c; inets/coaching-faqs.
London, M. (1993). Relationships between Career Motivation, Empowerment and Support for Career Development. Journal ofOccupational andOrganizational Psychology, 66(1), 55-69.
Longenecker, C. O., Neubert, M. J. (2005). The Practice of Effective ManagerialCoaches. Business Horizons, 48(6), 493-500.
Macrae, R (2010). Coaching and Consolidating the Practice of Newly Qualified Social Workers: A Brief Literature Review. A Report Prepared for SocialWork Resource, South Lanark shire Council, 2010.
Mc crae, R (2010). Coaching and Consolidating the Practice of Newly Qualified Social Workers: A Brief Literature Review. A Report Prepared for Social Work Resource, South Lanark shire Council.
McGuinness, M. (2008). Creative managers for creative teams, Wishful thinking, London.
Nazarudin, M. N. B., Fauzee, O. S. M., Jamalis, M., Geok, K. S., & Din, A. (2009). Coaching leadership styles and athlete satisfaction among Malaysian University Basketball team. Research journal of international studies9(1), 4-11.
Park, S. (2007). Relationships among Managerial Coaching in Organizations and the Outcomes of Personal Learning, Organizational Commitment, and Turnover Intention. Unpublished doctoral dissertation, University ofMinnesota, Minneapolis.
Park, S. (2007). Relationships among Managerial Coaching in Organizationsand the Outcomes of Personal Learning, Organizational Commitment,and Turnover Intention. Unpublished doctoral dissertation, University of Minnesota, Minneapolis. pp: 18-22.
Renard, L. (2005). Executive Coaching for Professional Organization, PHD Thesis, School of Humanities, the American University of London.
Ronayne, L. S. (2004). Effects of coaching behaviors on team dynamics: how coaching behaviors influence team cohesion and collective efficacy over the course of a season (Doctoral dissertation, Miami University.
Schaufeli, W. B., Salanova, M., González-Romá, V., & Bakker, A. B. (2002). The measurement of engagement and burnout: A two sample confirmatory factor analytic approach. Journal of Happiness studies3(1), 71-92.
Schaufeli, W.B. Taris, T. Le Blanc, P. Peeters, M. Bakker, A. & De Jonge, J. (2001).Maaktarbeidgezond? Op zoeknaar de bevlogenwerknemer [Does work make happy. In search of the engaged worker]. De Psycholoog, 36, 422-428.
Spencer, L. (2011). Coaching and training transfer: A phenomenological inquiry into combined training-coaching programmes. International Journal of Evidence Based Coaching & Mentoring, 5, 1-18.
Tenenhaus, M., Esposito Vinzi, V., Chatelin, Y.M. & Lauro, C. (2005). PLS path modeling. Computational Statistics & Data Analysis, 48(1), 159–205.
Wenzel, L. H. (2000). Understanding Managerial Coaching: The Role of Manager Attributes and Skills in Effective Coaching. Unpublished doctoral dissertation, Colorado State University, Fort Collins.
Werts, C.E., Linn, R.L., & Joreskog, K. G. (1974). Intra class reliability estimates; Testing structuralassumptions, educational and psychological measurement, 34(1), 177.
Wetzels, M., Odekerken-Schröder, G., & Van Oppen, C. (2009). Using PLS path modeling for assessing hierarchical construct models: Guidelines and empirical illustration. MIS quarterly, 177-195.
Zaccaro, S.J., Blair, v., Peterson, C., & Zazanis, M. (1995). Collective efficacy. Inj. Maddux (ED.), Self-efficacy, adaptation and adjustment (pg.305-328) New York, Plenum.
Zemke, R. (1996). The Corporate Coach. Training, 33(12), 24-28.