تبیین رویکردهای توانمندسازی مبتنی بر فرهنگ سازمان؛ مورد مطالعه شهرداری منطقه 18

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، ایران.

2 استاد گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، ایران.

3 کارشناس ارشد مدیریت، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، ایران.

چکیده

فرهنگ سازمان از ارکان مهم سازمان و تعیین‌کننده رویکرد سازمان در مدیریت فعالیتهایش است. از سوی دیگر فرهنگ سازمانی رابطه سیستماتیک و مستقیمی با توانمندسازی کارکنان دارد و به نوعی می تواند عامل موفقیت یا شکست برنامه های سازمان در توانمندسازی کارکنانش هست. چنین نگاهی در پژوهش های مختلف مورد توجه بوده است. پژوهش حاضر به منظور تدوین و تبیین رویکرد توانمندسازی مبتنی بر فرهنگ سازمان در شهرداری منطقه 18 صورت گرفته است.رویکرد پژوهش کمی و از استراتژی پیمایش استفاده کرده است. جامعه آماری پژوهش کارکنان و مدیران هستند و برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده است. نمونه گیری به روش تصادفی انجام گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد سازمان مورد مطالعه بر اساس مدل هافستد دارای فرهنگ غیرمنعطف و بر اساس مدل اشنایدر و بارسو نگرش مدیرانش به استراتژی کاملاً عقلایی و کنترلی می‌باشد. بر این مبنا الگوی فرهنگی غالب، موقعیت گرایی است و رویکرد توانمندسازی کارکردگرا مناسب با این الگوی فرهنگی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining empowerment approaches based on organizational culture;

نویسندگان [English]

  • Tayebeh Abbasi 1
  • Rahmatollah Gholipour 2
  • Shirin Dasgini 3
1 Assistant Professor, Department of Public Administration, Faculty of Management, University of Tehran, Iran.
2 Professor, Department of Public Administration, Faculty of Management, University of Tehran, Iran.
3 Master of Management, Faculty of Management, University of Tehran, Iran.
چکیده [English]

The organizational culture is one of the critical elements of the organization which determines organization approach to manage its activities. On the other hand, organizational culture has a systematic and direct relationship with employee empowerment and can be a factor in the success or failure of organizational programs. Such an idea has been considered in various studies. The present study was conducted to develop and explain the empowerment approach based on the culture of the organization in the municipality The method of data gathering is questionnaire. The statistical population of the study was employees and managers. Sampling was done randomly. The findings show that the organization has an inflexible culture, and the managers approach in terms of strategy is completely rational and controlling. Accordingly, the dominant cultural model is situational, and the functionalist empowerment approach is appropriate to this cultural model.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Employee empowerment
  • organizational culture
  • culture
  • strategy
  • empowerment approach
اشنایدر، سوزان سی ؛ بارسو، ژان لوئی. (1382). مدیریت در پهنه فرهنگ­ها. ترجمه محمد اعرابی؛ داوود ایزدی. چاپ اول. انتشارات دفتر پژوهش­های فرهنگی.
اعرابی،  محمد ؛ فیاضی، مرجان. (1387). متدولوژی تدوین و جاری سازی استراتژی توانمندسازی منابع انسانی در بستر فرهنگی ایران. فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین علیه اسلام. شماره1. 1-18.
اعرابی، محمد ؛  فیّاضی، مرجان. (1388). گونه­شناسی دیدگاه­ها و الگوهای توانمندسازی. فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی. شماره13. 67-88.
اعرابی، محمد ؛ هدایتی، هاشم. (1388). ارائه مدل تدوین استراتژی مبتنی بر فرهنگ- مورد ایران". فصلنامه پژوهش­های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین(ع)".سال اول. شماره3. 127-145.
الوانی، سید مهدی، شریف زاده، فتاح، (1394). فرایند خط مشی گذاری، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، تهران.
بوریل، گیبسون ؛ مورگان، گارت. (1383). نظریه­های کلان جامعه­شناختی و تجزیه و تحلیل سازمان: عناصر جامعه­شناختی حیات سازمانی. ترجمه محمدتقی نوروزی. تهران. انتشارات سمت.
بیگی­نیا، عبدالرضا ؛ سرداری، احمد؛ نجاری نژاد، حسن. (1389). تاثیر توانمندسازی شناختی کارکنان بر عوامل تقویت کننده بهره وری نیروی انسانی، چشم انداز مدیریت دولتی، 1(3): 79-102.
حریری زاده، معصومه، سیداحمدی زاویه، گودرزی، رضا.(1396). سعیدتاثیر فرهنگ سازمانی را بر توانمندسازی کارکنان سازمان اسناد و کتابخانه ملی، فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، دوره 28، شماره 1: 88-100.
شائمی­برزکی، علی؛ حاتم­پورآذرخوارانی، فاطمه؛ رادمهر، رضا. (1392). رابطه فرهنگ سازمانی و توانمندسازی کارکنان دانشگاه. مجله تحقیقات نظام سلامت. سال نهم. شماره6. 630-639.
شهرانی، عباس. (1383). پنج کلید تواناسازی کارکنان. نشریه دانش. شماره 3.
عبودی، حمید، لطفی زنگنه، مصدق، کاظمیان، فرشته (1393). رابطه ی فرهنگ سازمانی با توانمندسازی کارکنان، پژوهش های مدیریت منابع انسانی، سال ششم، شماره 1 (پیاپی 15)، 244-223.
کاوه، داوود ، سلاجقه سنجر، شیخی ایوب، (1398). طراحی مدل فرهنگ سازمانی و بررسی رابطه آن با توانمندسازی کارکنان، فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، سال دهم، شماره 3، دوره 39، 294-314.
محمدپور زرندی؛ حسین، فهیما، مریم، امیرکبیری، غلیرضا، (1396). بررسی نقش فرهنگ اسزمانی در ارتقای توانمندسازی روان شناختی کارکنان بانک شهر، مجله اقتصاد و مدیریت شهری، دوره 5، شماره 3: 15-27.
 
Adruce, S. A. Z., Abdullah-Al-Jubair, M., Weng, E. N. G., Anding, P. N., Othman, A. E. A., Hassan, Z., & Jonathan, V. (2013). Interactive based Secured Online Organizational Culture Audit System. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 97, 596-601.
Beeker, C., Carolyn, G., & Anit, R.)1998(. Community Empowerment Paradigm Drift and the Primary Prevention of Hiv/Aids, Social Science and Medicine, 46(7):831-842.
Conger, J. A., & Kanungo, R. N. (1988). The empowerment process: Integrating theory and practice. Academy of management review13(3), 471-482.
Denison, D. R. (2001). Organization Culture: Can It Be A Key Lever For Driving Organizational Change, INS Cartwright And C, Cooper (Eds). The handbook of organizational culture. London: john Wiley and Sons.
Fajrin, D., Saragih, B., & Indratjahjo, H. (2018). The effect of organizational commitment and organizational culture to employee performance through behaviour civilization organizations of teachers and employees madrasah Ibtidaiya Nurussyifa Indonesia. International Journal of Business and Applied Social Science (IJBASS), 4(3), 39-24.
54-70.
 Ford, R.C. &. Fottler, M. D. (1995). Empowerment: A Matter of Degree. Academy of Management Executive. 19(3): 21-31.
Foster-Fishman, P. G., & Keys, C. B. (1997). The person/environment dynamics of employee empowerment: An organizational culture analysis. American Journal of Community Psychology, 25(3), 345-369.
Gill, A., Flaschner, A. B., Shah, C., & Bhutani, I. (2010). The relations of transformational leadership and empowerment with employee job satisfaction: A study among Indian restaurant employees. Business and Economics Journal, 18(1), 1-10.
Hieu, V.M. (2020). Employee Empowerment And Empowering Leadership: A Literature Review, Technium, 2(7): 20-28.
Jeong, Y., Kim, E., Kim, M., & Zhang, J. J. (2019). Exploring relationships among organizational culture, empowerment, and organizational citizenship behavior in the South Korean professional sport industry. Sustainability11(19), 5412.
Ping, H., Murman, S. K., & Perdue, R. R. (2010). An Investigation of the Relationships among Employee Empowerment, Employee Perceived Service Quality, and Employee Job Satisfaction in a U.S. Hospitality Organization Journal of Foodservice Business Research, 13: 36–50.
Ratnasari, S. L., & Sutjahjo, G. (2020). The effect of job satisfaction, organizational culture, and leadership on employee performance. Annals of Tropical Medicine and Health23, 231-329.
Schein, E. h. (2004). Organizational Culture and Leadership. Sanfrancisco: john Wiley and sons, Inc.
Schoell, W. F., Dessler, G., & Reinecke, J. (1993). Introduction to Bussiness. Allyn & Bacon, USA. PP.213.
Singh, U., & Weimar, D. (2017). Empowerment Among Generations, German Journal Of Human Resource Management, Vol. 31, No. 4, pp. 307-328
Spreitzer, G. M. (1995). An Empirical Test of a Comprehensive Model of Intrapersonal Empowerment in the Workplace. American Journal of Community Psychology, 23, 601-630.
Thomas, K. W.,   Velthouse, B. A. (1990). Cognitive Elements of Empowerment: An "Interpretive" Model of Intrinsic Task Motivation. Academy of Management Review, 15, 666-681.
Wåhlin-Jacobsen, C. D. (2019). The Terms Of “Becoming Empowered”: How Ascriptions and Negotiations of Employee Identities Shape the Outcomes of Workplace Voice Activities, Scandinavian Journal of Management,  35(3).
Zack, M. H. (1999). Developing a knowledge strategy. California management review41(3), 125-145.