دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، آبان 1398، صفحه 253-7