شناسایی مزیت ها و چالش های ادامه تحصیل و بررسی تاثیر آن بر موفقیت شغلی ادراک شده و عملکرد شغلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه هرمزگان، دانشکده مدیریت و حسابداری، گروه مدیریت صنعتی، استادیار

2 دانشگاه هرمزگان

3 مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، جمهوری اسلامی ایران

چکیده

هدف اصلی از انجام این تحقیق بررسی تاثیر ادامه تحصیل بر موفقیت شغلی ادراک­شده و عملکرد شغلی و همچنین، شناسایی مزیت­ها و موانع ادامه تحصیل کارکنان است. پژوهش حاضر، کاربردی و با رویکرد آمیخته است؛ برای جمع­آوری داده­ها در بخش کمی از دو پرسشنامه استاندارد و در بخش کیفی از رویکرد تحلیل محتوا برای تحلیل داده­ها استفاده شده است. مدل مفهومی تحقیق در شرکت پالایش گاز سرخون و قشم با استفاده از روش معادلات ساختاری مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج حاکی از این است که در فرضیه اول رابطه مثبت و معنادار ادامه تحصیل با موفقیت شغلی ادراک­شده و همچنین، در فرضیه دوم رابطه مثبت و معنادار آن با عملکرد شغلی تایید گردید. بر اساس مدل مفهومی، نقش میانجی موفقیت شغلی ادراک­شده نیز تأیید گردید. در بخش کیفی نیز نتایج به­دست آمده نشان داد که نگرش سیستمی، توسعه شغلی، نوآوری و ابداع از جمله مزایای ادامه تحصیل است و افزایش استرس و فشار شغلی، بی­کفایتی علمی و کاهش مشارکت گروهی از جمله چالش­های ادامه تحصیل می­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying the effect of continuing education on job performance and perceived career success

نویسندگان [English]

 • Tayebeh Abbasnejad 1
 • Shima Bahri 2
 • Ebadallah Baneshi 3
1 Assistant prof., Faculty of Management & Accounting, University of Hormozgan
2 University of Hormozgan
3 Business Management, Faculty of Management & Accounting, University of Hormozgan, bandarabbas, I.R.IRAN
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the effect of continuing education on job performance and perceived career success and to identify the advantages and obstacles of continuing education of the employees. The research is applied in terms of method and uses a mixed method. In the quantitative part, two standard questionnaires and in the qualitative part the content analysis approach were selected for data analysis.  In this study, the conceptual model was tested in Sarkhoon and Qeshm Gas Refining Company using structural equation method. The results showed that there is a significant positive relationship between the continuing education and perceived job success, the continuing education and job performance and the role of the mediator of the perceived job success and the continuing education and job performance in first, second and third hypothesis respectively. In the qualitative part, the results also showed that systemic attitude, career development, innovation and initiative are the benefits of continuing education and increasing stress, job stress, academic inadequacy and decreasing group participation are the challenges of continuing education.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Continuing Education
 • Perceived Job Success
 • Job Performance
 • Benefits
 • Obstacles of continuing education
 1. بذر افکن, لیلا و حقانی, فهیمه (1393). عوامل موثر بر یادگیری در قرن بیست و یکم از دیدگاه دانشجویان شرکت کننده در مدارس تابستانی علوم پزشکی شیراز، مجله پزشکی هرمزگان، سال هجدهم، شماره سوم, 273-282.
 2. حمزه­پور،عبدالسلام؛ آفانی،کمال و مولوی، مهران (1394). بررسی رابطه­ی بین دوره­های آموزشی با عملکرد شغلی کارکنان امور مالیاتی جنوب استان آذربایجان غربی، فصلنامه اقتصاد و مالیات، دوره1، شماره1، 125-137.
 3. دانشمندی، سعید و کمیزی،اکبر (1393). مطالعه عوامل تاثیر گذار بر ادامه تحصیل کارکنان بانک انصار؛ فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی، دوره اول، شماره 2، 59-79.
 4. خدادی، فاطمه و حسومی، طاهره (1391). بررسی رابطه مهارت­های سه گانه (فنی، انسانی، ادارکی) مدیران با اثربخشی آن­ها از نظر دبیران دبیرستان­های دخترانه شهر ساری، فصلنامه تحقیات مدیریت آموزشی، دوره 3، شماره 3، 76-90.
 5. زمانزاده, وحید؛ اعظمی, صابر؛ ولیزاده, لیلا و اصغری، الناز (1394). موفقیت کاری در حرفه­های علوم پزشکی، مجله دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی کرمان ، دوره2، شماره 2، 75-83.
 6. شفیعی، ناهید (1386). مبانی آموزش بزرگسالان، اسلامشهر، دانشگاه آزاد اسلامی.
 7. قادرآبادی، زینب؛ امیرکبیری، علیرضا و ربیعی مندجین، محمدرضا (1396). رابطه­ی هوش هیجانی و عملکرد شغلی کارکنان در بیمارستان شریعتی دانشگاه علوم پزشکی تهران. مجله دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران (پیاورد سلامت)، دوره 11، شماره 4، 469-478.
 8. قرایی پور، فهمیه و بذرافکن، لیلا (1396). بررسی عملکرد مدیران آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی هرمزگان براساس مولفه­های مدیریت و رهبری آموزشی در قرن بیست و یکم، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی شیراز.
 9. نایب­پور، محمد، ذوقی، لیلا و صالحی (1391). بررسی تاثیر آموزش تحصیلات تکمیلی انتظامی بر موفقیت شغلی دانشجویان، فصلنامه پژوهش­های انتظام اجتماعی، دوره 4، شماره 3، 127-145.
 10. نعامی، عبدالزهرا و پیریایی، صالحه (1392). نقش موفقیت شغلی ادراک شده در پیش بینی تعارض کار- خانواده و عملکرد شغلی در کارکنان یک شرکت صنعتی، دو فصلنامه مشاوره کاربردی، دوره 3، شماره 1، 51-62.
 11. هزاوه­ای، سید محمد مهدی؛ خارقانی مقدم، سیده ملیکا؛ باقری، فهمیه و ابراهیمی، حسین (1396). تاثیر مداخلات آموزشی در کاهش استرس شغلی پرستاران: یک مرور نظام­مند، فصلنامه بهداشت و ایمنی محیط کار، دوره 7، شماره 4، 363-376.

 12.Ansaripour, S., Fasihi, S., Mohammadi, B. (2017). The role of job performance on career success and self-esteem of staff, Journal of Clinical and Diagnostic Research, 11(10), 14-16.

13.Bozionelos, N., Kpstopoulos, K., Heijden, B. (2015). Employability and job performance as links in the relationship between mentoring receipt and career Success: A study in SMEs, Group & Organization Management, 1 –37.

14.Benson, G., Finegold, D. & Mohrman, S. (2004). You paid for the skills, now keep them: Tuition reimbursement and voluntary turnover, Academy of Management Journal, 47, 315–331.

15.Bhargava, R.  & Anbazhagan, S. (2014). Education and work experience influence on the performance, Journal of Business and Management, 16(5), 104-110.

16.NG, T. & Feldman, D. (2009). How broadly does education contribute to job performance? Personnel

Psychology, 62, 89–134.

17.Grebner, S., Elfering, A., & Semmer, N.K. (2008). Subjective occupational success as a resource, Occupational health psychology: European Perspectives on Research, Education and Practice, Portugal: ISMAI Publishing.

18.Jacob, B., Rockoff, J.  E., Taylor, E.  S., Lindy, B. & Rosen, R.  (2016). Teacher applicant hiring and teacher performance:  Evidence from DC Public Schools, NBER Working.

19.Jones, B., Michel. R., Butt, J. & Hauck, Y. (2016). Tanzanian midwives' perception of their professional role and implications for continuing professional development education, Nurse Education in Practice, 17, 116-122.

20.Lara, V. (2014). Assessing education’s contribution to productivity using firm-level evidence, International Journal of Manpower, 35(8), 1116-1139.

21.Li Z. K., You L. M., Lin H. S. & Chan S. W. (2014). The career success scale in nursing: psychometric evidence to support the Chinese version, Journal Advanced Nurse, 70(5), 194-203.

22.Michel, J.S., Mitchelson, J.K., Pichle, S. & Culle, K.L. (2010). Clarifying relationships among work and family social support, stressors, and work- family conflict, Journal of Vocational Behavior, 76, 91-104.

23.Perrewe, P.L. & Ganster, D.C. (2010). New developments in theoretical and conceptual approaches to job stress, Research in Occupational stress and Well-being, 8.

24.Rahimi, L., Zohra, J., Kashif, A. & Brig, A. (2018) Impact of training on nurses’ performance and productivity at Neonatal intensive care unit (NICU), Journal Nurse Health Care, 9(2) 555-758.

25.Semmer, N. K. & Meier, L. L. (2010). Individual differences, work stress, and health, Hand book of work and health psychology, Chichester, UK: Wiley.

26.Stump, S. A. (2014). A  longitudinal  study  of  career  success,  embeddedness,  and  mobility  of  early  career  professionals. Journal Vocational Behavior, 85(2), 180-190.

27.Trusty, J. & Niles, S. (2004). Realized potential or lost talent: High school variables and bachelor’s degree completion, Career Development Quarterly, 53, 2–15.