بررسی تاثیر تصویر برند کارفرما بر تمایل به استخدام از طریق متغیر میانجی جذابیت برند کارفرما (مورد مطالعه: دانشجویان پردیس فارابی دانشگاه تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران

2 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی، دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی پردیس فارابی دانشگاه تهران

4 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی پردیس فارابی دانشگاه تهران

چکیده

سازمان­ها در محیط کسب و کار امروزی به طور فزآینده­ای از برندسازی به عنوان یک ابزار استراتژیک استفاده می­کنند که این استفاده از برند به حوزه منابع انسانی نیز راه یافته است. موضوع برند کارفرما به بررسی چگونگی جذب کارکنان و حفظ آنها از طریق فرآیند برندسازی می­پردازد. پژوهش حاضر در پی بررسی تاثیر تصویر برند کارفرما بر تمایل به استخدام شدن کارکنان بالقوه از طریق متغیر میانجی جذابیت برند کارفرما می­باشد. جامعه آماری این تحقیق دانشجویان پردیس فارابی دانشگاه تهران می­باشد تعداد آنها نزدیک به 5000 نفر است که بر اساس جدول کرجسی و مورگان، نمونه­ای با حجم 375 نفر انتخاب شد. روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی- همبستگی است و برای جمع­آوری داده­ها از پرسشنامه استفاده شده است. پایایی پرسشنامه از طریق ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد که 920/0، به­دست آمد و همچنین، روایی پرسشنامه نیز از طریق تحلیل عاملی مورد بررسی قرار گرفت. فرضیه­های پژوهش از طریق مدل­سازی معادلات ساختاری با نرم­افزار آزمون شدند. نتایج تحقیق نشان می­دهد که تصویر برند کارفرما تاثیر مثبت و معناداری بر جذابیت برند کارفرما و تمایل به استخدام شدن کارکنان بالقوه دارد. همچنین، جذابیت برند کارفرما خود بر تمایل به استخدام شدن کارکنان بالقوه تاثیر مثبت و معناداری دارد. در نهایت، تاثیر غیر مستقیم تصویر برند کارفرما بر تمایل به استخدام شدن از طریق جذابیت برند کارفرما مورد تایید قرار گرفت. همچنین با توجه به نتایج به دست آمده پیشنهادهای کاربردی برای مدیران و برنامه­ریزان سازمانی ارایه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the effects of brand image on the potential employee’s intention to apply a job through mediating role of employer brand attractiveness (Case Study: students of Tehran University, college of Farabi)

نویسندگان [English]

  • Meysam Shirkhodaie 1
  • Soheil Nejat 2
  • Alireza Kameli 3
  • Habib Mehdikhani 4
2 Ph.D. Candidate of Business management, Faculty of Management and Economics, Tarbiat Modares University
چکیده [English]

In today's business environment, organizations increasingly use branding as a strategic tool that this use of the brand has found a way n the field of human resource. Employer brand examines how to attract employees and retain them through the process of branding. This study seeks to evaluate the effect of brand image on the potential employee’s intention to apply a job through mediating role of employer brand attractiveness. The population of this research is the students of Tehran University college of Farabi. The study was a descriptive survey and a questionnaire was used to collect data. Reliability was calculated as 0.92 through Cronbach's alpha coefficient. As well as, its validity was evaluated by factor analysis. Research hypotheses were tested through structural equation modeling (SEM). The results show that the Employer brand image has a positive and significant impact on the Employer brand attractiveness and potential employee’s intention to apply a job. As well as, Employer brand attractiveness has a positive and significant impact on the potential employee’s intention to apply a job. Finally, the indirect impact of brand image on the potential employee’s intention to apply a job through employer brand attractiveness was confirmed. Also, according to the results the organization provided practical recommendations for managers and planners.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Employer Brand
  • Employer Brand image
  • Employer Brand Attractiveness
  • Intention to apply a job
حمیدیان­پور، فخریه؛ ضیایی بیده، علیرضا و سعید اردکانی، محمد. (1392)، ارائۀ مدلی جهت بررسی پیامدهای ارزش ویژه برند کارفرما با استفاده از رویکرد مدل­سازی معادلات ساختاری. کاوش­های مدیریت بازرگانی. 5(1)، 20-1.
رحیمیان، اشرف (1392)، برند کارفرما؛ راهبرد نوین مدیریت سرمایه­های انسانی. پژوهش­های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین (ع). 5(2)، 150-127.
علیزاده­ثانی، محسن و نجات، سهیل (1395).  بررسی تأثیر جذابیت برند کارفرما بر تمایل استخدام نخبگان (مطالعۀ موردی: شرکت‌های زیر مجموعۀ وزارت نفت). مدیریت بازرگانی، 8(1)، 228-205.
محمدیان، محمود؛ رونقی، محمدحسین. (1389)، استراتژی و تکنیک­های ارتقاء برند، 50 روش کاربردیدر برندینگ. تهران: مهربان نشر.
Agrawal, R. K., & Swaroop, P. (2009). Effect of employer brand image on application intentions of B-school undergraduates. Vision, 13(3), 41-49.
Ambler, T. & Barrow, S. (1996). The employer brand. Journal of Brand Management, 4)3(, 185-206.
Anne-Mette S., Etty R. N., & Anja H. O, (2013). Employer branding: employer attractiveness and the use of social media. Journal of Product & Brand Management, 22(7). 473 – 483.
Arijs, D., Botero, I. C., Michiels, A., & Molly, V. (2018). Family business employer brand: Understanding applicants’ perceptions and their job pursuit intentions with samples from the US and Belgium. Journal of Family Business Strategy9(3), 180-191.
Barber, A. E., Daly, C. L., Giannantonio, C. M., & Philips, J. M. (1994). Job search activities: an examination of changes over time. Personnel Psychology, 47, 739-65
Backhaus, K., & Tikoo, S. (2004). Conceptualizing and researching employer branding. Career Development International, 9(5), 501-517.
Berthon, P., Ewing, M. and Hah, L.L. (2005). Captivating company: dimensions of attractiveness in employer branding. International Journal of Advertising, 24(2), 151-172.
Buelens, M., Sinding, C., & Waldstrom, A. (2011). Organisational Behaviour (4th Ed.). New York: McGraw-Hill Education.
Chhabra, N. L., & Sharma, S. (2014). Employer branding: strategy for improving employer attractiveness, International Journal of Organizational Analysis, 22(1), 48 – 60.
Chiu, P. S. (2015). The Impact of Employer Brand Equity to Job seekers’ Intention. Master thesis. Macau University of Science & Technology School of Business.
Collins, C. J., & Stevens, C.K. (2002). The relationship between early recruitment-related activities and the application decisions of new labor-market entrants: a brand equity approach to recruitment. Journal of Applied Psychology, 87(6), 1121-1133.
Davies, G., Mete, M., & Whelan, S. (2018). When employer brand image aids employee satisfaction and engagement. Journal of Organizational Effectiveness: People and Performance5(1), 64-80.
Dell, D., Ainspan, N., Bodenderg, T., Troy, K., & Hickey, J. (2001). Engaging Employees through Your Brand. The Conference Board (Research Report 1288-01-RR (.
DelVecchio, D., Jarvis, C. B., R. R., & Dineen, B. R. (2007). Leveraging Brand Equity to Attract Human Capital. Marketing Letters (property of Springer Science & Business Media B.V), 14, 149-164.
Freer, T. (2012). Social media gaming – a recipe for employer brand success. Strategic HR Review, 11(1), 13-17.
Jiang, T. T., & Iles, P. (2011). Employer-Brand Equity, Organizational attractiveness and talent management in the Zhejiang private sector, China, Journal Of Technology Management,6(1), 97-110.
Gomes, D., & Neves, J. (2011). Organizational attractiveness and prospective applicants' intentions to apply. Personnel Review, 40(6), 684-699.
Grunewalder, A. (2007). Employer Branding: Marketing the Company as an Attractive Employer (Seminar Review). Norderstedt, Germany: Druck and Bindung.
Kapoor, V. (2010). Employer Branding: A Study of Its Relevance in India. The IUP Journal of Brand Management, 7(2), 51-75.
Knox, S., & Freeman, C. (2006). Measuring and Managing Employer Brand Image in the Service Industry, Journal of Marketing Management, 22(7/8), 695-716.
Mangold, W. G., & Miles, S. J. (2007). The Employee Brand: Is Yours An All-Star? Business horizons, 50(5), 423-433.
Lievens, F., & Slaughter, J. E. (2016). Employer image and employer branding: What we know and what we need to know. Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior3, 407-440.
Martin, G., Gollan, P. J., & Grigg, K. (2011). Is there a bigger and better future for employer branding? Facing up to innovation, corporate reputations and wicked problems in SHRM. The International Journal of Human Resource Management, 22(17), 3618e3637.
Mölk, A., & Auer, M. (2018). Designing brands and managing organizational politics: A qualitative case study of employer brand creation. European Management Journal36(4), 485-496.
Moroko, L., & Uncles, M.D. (2009). Employer branding and market segmentation. Journal of Brand Management, 17(3), 181-196.
Mosley, R. W. (2007). Customer Experience, Organisational Culture and the Employer Brand. Journal of Brand Management, 15(2), 123-134.
Mukesh, B., & Damodar, S. (2013). Which Employees’ Values Matter Most in the Creation of Employer Branding? Journal of Marketing Development and Competitiveness, 7(1), 93-102
O’Reilly, C.A. III, Chatman, J., & Caldwell, D.F. (1991), People and organizational culture: a profile comparison approach to assessing person-organization fit. Academy of Management Journal, 34, 487-516.
Price, C., & Turnbull, D. (2007). The organizational challenges of global trends: A McKinsey global survey. McKinsey Quarterly, 1-20.
Schmitt, B. (2012). The consumer psychology of brands. Journal of Consumer Psychology, 22, 7–17.
Sharma, R., & Prasad, A. (2018). Employer brand and its unexplored impact on intent to join. International Journal of Organizational Analysis26(3), 536-566.
Sheng, M., & Teo, T. (2012). Product attributes and brand equity in the mobile domain: The mediating role of customer experience. International Journal of Information Management, 32, 139– 146.
Sparrow, P. & Otaye, L. (2015). Employee branding: from attraction to a core HR strategy. White paper, Management School, Lancaster University, Lancaster.
Tanwar, K., & Kumar, A. (2019). Employer brand, person-organization fit and employer of choice: Investigating the moderating effect of social media. Personnel Review48(3), 799-823.
Theurer, C. P., Tumasjan, A., Welpe, I. M., & Lievens, F. (2018). Employer branding: a brand equity‐based literature review and research agenda. International Journal of Management Reviews20(1), 155-179.
Turban, D. B., Forret, M. L., & Hendrickson, C.L. (1998). Applicant attraction to firms: influences of organization reputation, job and organizational attributes, and recruiter behaviors. Journal of Vocational Behavior, 52(2), 24-44.