بررسی نقش عدم امنیّت شغلی کمّی و کیفی در بروز رفتارهای انحرافی کاری در یک سازمان‌ نظامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

2 مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بندرعباس

چکیده

مطالعه‌ حاضر به بررسی نقش عدم امنیّت شغلی کمّی و کیفی در بروز رفتارهای انحرافی کاری در یک سازمان نظامی می‌پردازد.  این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی است و از جنبه ماهیت و روش در ردیف تحقیقات توصیفی- همبستگی قرار دارد. داده‌های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه استاندارد، از یک نمونه‌ی 248 نفری که به صورت سهمیه‌ای انتخاب شدند جمع‌آوری شده و با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری در نرم‌افزار PLS تجزیه‌و‌تحلیل شدند. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد در حالی که تاثیر عدم امنیّت شغلی کمّی بر رفتارهای انحرافی کاری جهت­گیری شده به سمت افراد، منفی و بر رفتارهای انحرافی کاری جهت‌گیری شده به سمت سازمان، مثبت است؛ تاثیر عدم امنیّت شغلی کیفی بر رفتارهای انحرافی عکس این است. این نتیجه نشان می­دهد ماهیت متفاوت عدم امنیّت شغلی کمّی و کیفی، منجر به بروز رفتارهای متفاوت می­شود. توجه به این‌تفاوت‌ها در تصمیم‌گیری‌های مربوط به منابع انسانی، می‌تواند به اداره بهتر سازمان کمک کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the role of Quantitative and Qualitative job insecurity in the occurrence of the counter-productive work Behaviors in Military Organizations

نویسندگان [English]

  • Malihe Siyavooshi 1
  • Mohammad Reza Esmati Moghadam 2
1 Department of Business Management, Faculty of Management and Accounting, Hormozgan University, Bandar Abbas, Iran
2 Educational Management, Islamic Azad University, Bandar Abbas Branch
چکیده [English]

The present study examines the role of quantitative and qualitative job insecurity in the occurrence of the counter-productive work behaviors in a military organization. This is an applied research in terms of purpose; and in terms of nature and method it is a descriptive-correlational research. Data were collected using a standard questionnaire from a sample of 248 participants who were selected in a proportional way and analyzed using structural equation modeling in PLS software. The results of this study show that while the effect of quantitative job insecurity on interpersonal counter-productive work behavior is negative, and on organizational counter-productive work behavior is positive; the effect of qualitative job insecurity on deviant behaviors is opposite. This result suggests that the different nature of qualitative and quantitative job insecurity leads to different behaviors. Paying attention to these differences in human resource decision-making can help managing of the organization better.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Counter-productive work behavior
  • Quantitative job insecurity
  • Qualitative job insecurity
ابراهیمی، سیدعباس و مشبکی، اصغر (1392). بررسی تاثیر ادراک از سیاست‌های سازمانی و حمایت سازمانی در بروز رفتارهای انحرافی، فصلنامه مدیریت سازمان‌های دولتی، شماره2، 22-7.
اسدی، اسماعیل؛ ذاکری، محمد؛ رستمی، نسرین و داورزنی، محمد (1396). تأثیر رفتار شهروندی سازمانی بر ارتقای چابکی سازمانی با تأکید بر نقش میانجی موفقیت سامانه برنامه ریزی منابع سازمانی (مورد مطالعه: یکی از سازمان های صنعتی حوزۀ دفاعی)، فصلنامۀ مدیریت نظامی، سال هفدهم، شماره 4، 31-1.
حسینی، منیره؛ مهداد، علی و گل‌پرور، محسن (1392). تحلیل رابطه‌ی بین حمایت سازمانی ادراک شده با استرس شغلی و رفتارهای انحرافی بر اساس مدل معادلات ساختاری، مجله روان‌شناسی اجتماعی، دوره 2، شماره 28، 29-17.
سلمانی، داود و رادمند، محبوبه (1388). بررسی نقش سازمان و مدیریت در بروز رفتارهای کاری انحرافی، نشریه مدیریت دولتی، دوره‌ی 1، شماره 3، 68-51.
گل‌پرور، محسن؛ واثقی، زهرا و اشجع، آرزو (1393). تبیین رابطه‌ی استرس شغلی با بیگانگی شغلی و رفتارهای انحرافی بر اساس نقش تعدیل‌کننده اسناد شناختی به علل استرس، روانشناسی معاصر، دوره 9، شماره 1، 82-71.
نادی، محمدعلی و قهرمانی، نسرین(1392). رابطه بین رفتارهای شهروندی سازمانی و رفتارهای انحرافی در محیط کار با رضایت از تدریس در دانشگاه، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، سال هشتم، شماره 1، 48-37.
نظری، فرهاد؛ سوری، ابوذر و عیدی، حسین (1294). پیش‌بینی تعهد سازمانی معلمان تربیت بدنی استان کرمانشاه از طریق امنیت شغلی و مولفه‌های آن، پژوهش‌نامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، دوره 11، شماره 21، 184-175.
 
Bennett, R. J., & Robinson, S. L. (2000). Development of a measure of workplace deviance. Journal of applied psychology85(3), 349.
Berry, C. M., Carpenter, N. C., & Barratt, C. L. (2012). Do other-reports of counterproductive work behavior provide an incremental contribution over self-reports? A meta-analytic comparison. Journal of Applied Psychology97(3), 613.
Fox, S., Spector, P. E., & Miles, D. (2001). Counterproductive work behavior (CWB) in response to job stressors and organizational justice: Some mediator and moderator tests for autonomy and emotions. Journal of vocational behavior59(3), 291-309.
Hair, J.F., Ringle, C.M., Sarstedt, M. (2010). PLS-SEM Indeed a silver bullet. Journal of marketing Theory & practice, 19 (2), 135-147.
Hellgren, J., Sverke, M., & Isaksson, K. (1999). A two-dimensional approach to job insecurity: Consequences for employee attitudes and well-being. European Journal of Work and Organizational Psychology, 8(2), 179-195.
Huang, G. H., Wellman, N., Ashford, S. J., Lee, C., & Wang, L. (2017). Deviance and exit: The organizational costs of job insecurity and moral disengagement. Journal of Applied Psychology102(1), 26.
Kekesi, E. K., & Agyemang, C. B. (2014). Perceived job insecurity and psychological distress: The moderating role of work values.International Journal of Management, Economics and Social Sciences, 3(1), 18 – 35.
Lam, C. F., Liang, J., Ashford, S. J., & Lee, C. (2015). Job insecurity and organizational citizenship behavior: Exploring curvilinear and moderated relationships. Journal of Applied Psychology, 100(2), 499-510.
Låstad, L., Berntson, E., Näswall, K., Lindfors, P., & Sverke, M. (2015). Measuring quantitative and qualitative aspects of the job insecurity climate: Scale validation. Career Development International20(3), 202-217.
Lawrence, E. R., & Kacmar, K. M. (2017). Exploring the Impact of Job Insecurity on Employees’ Unethical Behavior. Business Ethics Quarterly27(1), 39-70.
Niesen, W., Van Hootegem, A., Handaja, Y., Battistelli, A., & De Witte, H. (2018). Quantitative and Qualitative Job Insecurity and Idea Generation: The Mediating Role of Psychological Contract Breach. Scandinavian Journal of Work and Organizational Psychology, 3(1).
Piccoli, B., & Bellotto, M. (2014). Threat of losing the job and deviant behaviours as consequence: Comparing social exchange perspective and justice control model as theoretical explanations. European Journal of Management, 14(2), 83-90.
Reisel, W. D., Probst, T. M., Chia, S. L., Maloles, C. M., & König, C. J. (2010). The effects of job insecurity on job satisfaction, organizational citizenship behavior, deviant behavior, and negative emotions of employees. International Studies of Management & Organization, 40(1), 74-91.
Shoss, M. K. (2017). Job insecurity: An integrative review and agenda for future research. Journal of Management43(6), 1911-1939.
Van den Broeck, A., Sulea, C., Vander Elst, T., Fischmann, G., Iliescu, D., & De Witte, H. (2014). The mediating role of psychological needs in the relation between qualitative job insecurity and counterproductive work behavior. Career Development International, 19(5), 526-547.
Vander Elst, T., De Witte, H., & De Cuyper, N. (2014). The Job Insecurity Scale: A psychometric evaluation across five European countries. European Journal of Work and Organizational Psychology23(3), 364-380.