دوره و شماره: دوره 4، شماره 6، تیر 1401، صفحه 7-340