دوره و شماره: دوره 5، شماره 8، فروردین 1402، صفحه 7-220 
جهت دهی به آینده: پیوند توسعه منابع انسانی و مسئولیت اجتماعی سازمان

10.22080/shrm.2023.4157

علیه متاجی نیم ور؛ محمد رضا آهنچیان؛ مرتضی کرمی؛ ابراهیم صالحی عمران