تحلیل اثر مؤلفه‌های مدیریت منابع انسانی سبز و اقدام‌های محیط‌زیست‌گرایانه سازمان بر عملکرد پایدار صنایع پایین‌دستی پتروشیمی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری تخصصی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.

2 استادیار، مدیریت صنعتی، دانشکده کسب‌وکار و اقتصاد، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر،75169، ایران

3 استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده کسب و کار و اقتصاد، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر،75169، ایران

10.22080/shrm.2020.3002

چکیده

در عصر حاضر، محیطزیست‌گرایی؛ پارادایمی نوین جهت بهبود عملکرد سازمان‌هاست. همراستاسازی فعالیت‌های مدیریت منابع انسانی سبز به عنوان اصلی‌ترین سرمایه سازمانی با اقدام‌های محیط‌زیست‌گرایانه سازمان‌ها امری بسیار ضروری است. هدف اصلی این پژوهش، بررسی اثر مؤلفه‌های مدیریت منابع انسانی سبز و اقدام‌های محیط‌زیست‌گرایانه سازمان بر عملکرد پایدار صنایع پایین‌دستی پتروشیمی است. پژوهش حاضر از نظر هدف، در زمره‌ی پژوهش‌های کاربردی و از دیدگاه روش جمع‌آوری داده‌ها، توصیفی- پیمایشی و از نوع همبستگی می‌باشد. جامعه آماری این مطالعه شامل صنایع پایین‌دستی پتروشیمی مستقر در استان بوشهر است که تعداد 72 واحد از آن‌ها با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده به عنوان اعضای نمونه انتخاب گردیدند. در این پژوهش داده‌های لازم از طریق پرسشنامه‌ی محقق‌ساخته جمع‌آوری شدند که روایی آن از طریق اعتبار محتوا و پایایی آن نیز از طریق آلفای کرونباخ تأیید گردیده است. تجزیه و تحلیل داده‌ها با روش مدل‌سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی و با بهره‌گیری از روش اسمارت پی ال اس انجام گرفت. یافته‌های پژوهش نشان داد مدیریت منابع انسانی سبز به طور مستقیم و نیز با واسطه‌گری اقدام‌های محیط‌زیست-گرایانه سازمان بر عملکرد پایدار صنایع پایین‌دستی پتروشیمی تاثیر مثبت و معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Green Human Resource Management and Environmental Practices on Sustainable Performance in Downstream Petrochemical Industries

نویسندگان [English]

  • elahe asadolahidehkordi 1
  • Ahmad Ghorbanpour 2
  • heidar ahmadi 3
1 PhD in Management, faculty of management, university of Tehran.
2 Assistant Professor, Industrial Management, Faculty of Business and Economics, Persian Gulf University, Bushehr, 75169, Iran
3 Assistant Professor, Faculty of Business and Economics, Persian Gulf University, Bushehr,75169, Iran
چکیده [English]

Nowadays, environmentalism is a new paradigm for improving the organizations performance. Aligning green human resource management activities as the main organizational asset with the environmental organizations practices is essential. The main purpose of this study was to investigate the effect of green human resource management components and the organization's environmental practices on the sustainable performance in downstream petrochemical industries. Based on the main purpose, the present study is among the applied researches and from the view point of data collection method, it is descriptive-survey and correlational. The statistical population this study includes downstream petrochemical industries located in Bushehr province that 72 of them were selected as sample members by simple random sampling method. In this study, the necessary data were collected through a researcher-made questionnaire whose validity was confirmed by content validity and its reliability was confirmed by Cronbach's alpha. Data analysis was performed by structural equation modeling with partial least squares approach. Findings showed that green human resource management has a positive and significant effect on the sustainable performance in downstream petrochemical industries directly and also through the mediation of the organization's environmental practices.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainable Performance
  • Green Human Resource Management
  • Green Management Measures
  • Petrochemical Industries
  • Structural Equation Modeling