دوره و شماره: دوره 2، شماره 3، پاییز و زمستان 1399، صفحه 252-7 
9. شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر دوسوتوانی کارکنان

صفحه 194-175

اکبر حسن پور؛ رضا یوسفی زنوز؛ مریم قربانی


10. تاثیر شبکه‏ های اجتماعی سازمانی بر سرمایه اجتماعی

صفحه 211-195

نگین سنگری؛ مریم حیدری پور؛ نسیم نوح زاده ملکشاه