مدیریت منابع انسانی پایدار (SHRM) - فرایند پذیرش مقالات