بر اساس نویسندگان

ا

ب

 • باباشاهی، جبار [2] استادیار، گروه مدیریت منابع انسانی، دانشکده‌ی مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران
 • باتمانی، محمدامین [2] استادیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکده‌ی ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کنگاور، کنگاور، کرمانشاه، ایران
 • باغفلکی، افشین [1] استادیار، گروه اقتصاد، دانشکده‌ی ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.
 • باغفلکی، افشین [1] استادیار، گروه اقتصاد، دانشکده‌ی ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه، کرمانشاه،
 • بانشی، عبادالله [1] مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، جمهوری اسلامی ایران
 • بحری، شیما [1] دانشگاه هرمزگان
 • بستام، هادی [1] استادیار، گروه مدیریت، موسسه آموزش عالی تابران، مشهد، ایران
 • بنیادی نائینی، علی [1] عضو گروه مدیریت و مهندسی کسب و کار دانشکده مهندسی پیشرفت دانشگاه علم و صنعت ایران

ح

د

س

ش

 • شیرخدایی، میثم [1] دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران

ص

ع

ف

ق

 • قادری، فرشاد [1] کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، دانشکده علوم اداری و اقتصادی ، دانشگاه فردوسی مشهد
 • قربانی‌زاده، وجه الله [1] دانشیار گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)

ک

م

ن

 • نجات، سهیل [1] دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی، دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس
 • نیکنام، منصور [1] دانشگاه اردکان
 • نوائی، نیلوفر [1] گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی

و

 • واعظی، رضا [1] دانشیار مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی(ره)، تهران
 • واعظی، رضا [1] مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی(ره)، تهران، ایران

ی

 • یزدانی، حمیدرضا [1] استادیار، گروه مدیریت منابع انسانی، دانشکده‌ی مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم،
 • یزدانی، حمیدرضا [1] استادیار، گروه مدیریت منابع انسانی، دانشکده‌ی مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران
 • یزدان پناه، احمد علی [1] استادیار گروه پژوهش های آمار و فناوری اطلاعات، مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی