اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر ابوالحسن حسینی

مدیریت استادیار دانشکده اقتصاد و علوم اداری

hosseini_phdyahoo.com
01135303340

اعضای هیات تحریریه

دکتر آرین قلی پور

استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

agholiporut.ac.ir
61117745

دکتر حاج کریمی

دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه شهید بهشتی

a.a.hajkarimigmail.com

دکتر حسنعلی آقاجانی

کارآفرینی-نوآوری-تکنولوژی-کیفیت-بهره وری دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه مازندران

aghajaniumz.ac.ir

دکتر اکرم هادی زاده

دکترا, مدیریت - مدیریت رفتاری, دانشگاه تربیت مدرس, ایران, 1381. دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه شهید بهشتی

hadizadehbgmail.com

دکتر سید علی سید نقوی

دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی

asnagaviyahoo.com

دکتر محسن علیزاده

استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه مازندران

m.alizadesaniyahoo.com

مدیر اجرایی

دکتر بهاره عابدین

مدیریت استراتژیک استادیار گروه مدیریت اجرایی دانشگاه مازندران

b.abedinumz.ac.ir

ویراستار ادبی نشریه

خانم فاطمه جعفری

مدیریت بازرگانی - مدیریت تحول کارشناس ارشد مدیریت تحول

f.jafari_byahoo.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر سید رضا سید جوادین

مدیریت منابع انسانی استاد تمام- عضو هیات علمی دانشگاه تهران

r.javadinut.ac.ir

دکتر محمود یحیی زاده فر

مدیریت مالی عضو هیات علمی گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران

m.yahyazadehumz.ac.ir

دکتر حبیب ابراهیم پور

مدیریت منابع انسانی عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی

ebrahimpourhyahoo.com