اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر سید رضا سید جوادین

مدیریت منابع انسانی استاد تمام- عضو هیات علمی دانشگاه تهران

r.javadinut.ac.ir

مدیر مسئول

دکتر ابوالحسن حسینی

مدیریت دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران

hosseiniumz.ac.ir
01135303340

مدیر اجرایی

دکتر بهاره عابدین

مدیریت استراتژیک استادیار گروه مدیریت اجرایی دانشگاه مازندران

b.abedinumz.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر آرین قلی پور

استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

agholiporut.ac.ir
021-61117745

دکتر عباسعلی حاجی کریمی

دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه شهید بهشتی

a.a.hajkarimigmail.com

دکتر حسنعلی آقاجانی

کارآفرینی-نوآوری-تکنولوژی-کیفیت-بهره وری استاد گروه مدیریت، دانشکده مدیریت دانشگاه مازندران

aghajaniumz.ac.ir

دکتر اکرم هادی زاده

دکترا, مدیریت - مدیریت رفتاری, دانشگاه تربیت مدرس, ایران, 1381. دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه شهید بهشتی

hadizadehbgmail.com

دکتر میرعلی سید نقوی

دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی

asnagaviyahoo.com

دکتر محسن علیزاده ثانی

استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه مازندران

m.alizadesaniyahoo.com

دکتر محمود یحیی زاده فر

مدیریت مالی عضو هیات علمی گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران

m.yahyazadehumz.ac.ir

دکتر حبیب ابراهیم پور

مدیریت منابع انسانی عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی

ebrahimpourhyahoo.com