درباره نشریه

پژوهشنامه مدیریت منابع انسانی از اولین نشریات  در حیطه مدیریت عالی سازمان و منابع انسانی است که مقالاتی در زمینه تصمیم های استراتژیک و موضوعات فراگیر سازمانی و مسایلی که مدیران منابع انسانی و مدیران عالی با آن مواجه هستند، به صورت تحقیقات دانشگاهی منتشر می کند. مقالات دریافتی در حوزه های زیر توسط سر دبیر و اعضای هیات تحریریه قابل بررسی خواهد بود .

_مدیریت منابع انسانی پایدار

_مدیریت منابع انسانی استراتژیک

_استراتژیهای منابع انسانی

_تعهد و رضایتمندی کارکنان

_توسعه منابع انسانی

_ سایر موضوعات مرتبط در حوزه منابع انسانی