اهداف و چشم انداز

به ­طور کلی اهداف ما در این مجموعه به صورت زیر است:

- کمک به رفع مشکلات مدیریتی کشور بر مبنای پژوهش های کاربردی

- فراهم آوردن زمینه تبادل نظر و ارتباط بین پژوهشگران و متخصصان مدیریت

- بحث و بررسی پیرامون روش شناسی و روش های نوین پژوهش در باب منابع انسانی

- نقد و بررسی نظریه های موجود در حوزه منابع انسانی و کاربردی کردن این نظریات

- انتشار یافته های جدید علمی و کاربردی در زمینه منابع انسانی و ارتقای دانش کارشناسان و متخصصین کشور

مجموعه مدیریتی نشریه منابع انسانی پایدار بر آن است تا با توجه به موضوعات اساسی و چالش برانگیز منابع انسانی و در اولویت قرار دادن مقالات با کیفیت و دارای ساختار مناسب و مطالعاتی که در عمل راه کارهای مناسب و امکان پذیر برای حل مشکلات منابع انسانی در سازمان های متنوع ارایه می دهند، به عنوان یکی از مراجع و پایگاه های موثق داده برای صاحبنظران این حوزه و مدیران فعال در سازمان ها، درآید.