بررسی نقش میانجی جوسازمانی در رابطه بین مؤلفه‌های سازمانی (اعتماد و رهبری) و هنجارهای ذهنی اشتراک دانش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت؛ اقتصاد و حسابداری، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه گلستان، گلستان.ایران. (نویسنده مسئول)

2 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران.

10.22080/shrm.2022.3822

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش میانجی جوسازمانی در رابطه بین مؤلفه‌های سازمانی همچون اعتماد و رهبری و هنجارهای ذهنی اشتراک دانش بود. این پژوهش، بر اساس هدف از دسته پژوهش‌های کاربردی محسوب می‌شود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه اعضای هیئت‌علمی و کارکنان دانشگاه حکیم بودند که در سال تحصیلی 1401-1400 به خدمت اشتغال داشتند. این تعداد شامل 460 نفر بودند. نمونه آماری مناسب برای پژوهش بر اساس فرمول کوکران در سطح خطای 05/0، تعداد 210 نفر محاسبه شد. به منظور جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات برای تجزیه و تحلیل از پرسش‌نامه استفاده گردیده است. پرسش‌نامه این پژوهش شامل 73 سؤال بود و در یک طیف 5 درجه ای لیکرت طراحی شد. برای برآورد اعتبار مقدماتی، یک نمونه اولیه شامل 40 نفر انتخاب شد. آلفای کرونباخ به ترتیب، 87/0 برای اعتماد سازمانی، 80/0 برای رهبری دانش‌محور، 91/0 برای جو سازمانی و 85/0 برای هنجارهای ذهنی اشتراک دانش به دست آمد. از روایی صوری و محتوا با نظر خبرگان و همچنین روایی سازه در مدل اندازه‌گیری تحلیل عاملی تأییدی بررسی شد. آزمون فرضیات با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری اجرا شد. نتایج نشان داد که اعتماد سازمانی و رهبری در دانشگاه بر جو سازمانی و جو سازمانی بر اشتراک‌گذاری دانش تأثیرگذار است. نقش میانجی جو سازمانی در رابطه اعتماد و رهبری سازمانی با هنجارهای ذهنی اشتراک‌گذاری دانش معنادار و مورد تأیید قرار گرفت، اما تأثیر اعتماد سازمانی بر هنجارهای ذهنی اشتراک‌گذاری دانش معنادار نبود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the mediating role of organizational climate in the relationship between organizational components (trust and leadership) and subjective norms of knowledge sharing

نویسندگان [English]

  • hossein balouchi 1
  • Seyed Ahmad Mohammadi Hosseini 2
1 Assistant Professor of Management, Economics and Accounting Department, Faculty of Humanities and Social Sciences, Golestan University, Golestan, Iran
2 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Faculty of Letters & Humanities, Hakim Sabzevari University, Sabzevar, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the mediating role of organizational climate in the relationship between organizational components such as trust and leadership and subjective norms of knowledge sharing. This research is based on the purpose of applied research. The statistical population of this study included all faculty members and staff of Hakim University who were employed in the academic year 1401-1400. This number included 460 people. A suitable statistical sample for research based on Cochran's formula at the error level of 0.05, 210 people were calculated. A questionnaire was used to collect data and information for analysis. The questionnaire of this study consisted of 73 questions and was designed in a 5-point Likert scale. To estimate the preliminary validity, a prototype consisting of 40 people was selected. Cronbach's alpha was 0.87 for organizational trust, 0.80 for knowledge-based leadership, 0.91 for organizational climate and 0.85 for subjective norms of knowledge sharing. Formal and content validity were examined by experts as well as construct validity in the measurement model of confirmatory factor analysis. The hypothesis test was performed using structural equation modeling. The results showed that organizational trust and leadership in the university affect the organizational climate and organizational climate on knowledge sharing. The mediating role of organizational climate in the relationship between organizational trust and leadership with subjective norms of knowledge sharing was significant and confirmed, but the effect of organizational trust on subjective norms of knowledge sharing was not significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational atmosphere
  • organizational trust
  • subjective norms of knowledge sharing
  • leadership