اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر حبیب ابراهیم پور

مدیریت منابع انسانی استاد دانشکده مدیریت، دانشگاه محقق اردبیلی

ebrahimpourhmyahoo.com

مدیر مسئول

دکتر ابوالحسن حسینی

مدیریت دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران

hosseiniumz.ac.ir

مدیر اجرایی

دکتر بهاره عابدین

مدیریت استراتژیک استادیار گروه مدیریت اجرایی دانشگاه مازندران

b.abedinumz.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر حسنعلی آقاجانی

استاد گروه مدیریت، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران

aghajaniumz.ac.ir

دکتر محمود یحیی زاده فر

مدیریت مالی استاد گروه مدیریت، دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران

m.yahyazadehumz.ac.ir

دکتر عباسعلی حاجی کریمی

دانشیار گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی

a-hajikarimisbu.ac.ir

دکتر حمید زارع

مدیریت دولتی دانشیار گروه مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی قم دانشگاه تهران، ایران.

hzareaut.ac.ir

دکتر حسن زارعی متین

مدیریت منابع انسانی استاد گروه مدیریت دولتی و امور عمومی
پردیس فارابی / دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه تهران

matinut.ac.ir

دکتر رحمت اله قلی پورسوته

مدیریت دولتی استاد دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی قم دانشگاه تهران

rgholiporut.ac.ir

دکتر حجت صفار حیدری ثابت

فلسفه تعلیم و تربیت دانشیار گروه علوم تربیت دانشکده علوم انسانی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

hsheidari777gmail.com

ویراستار انگلیسی

دکتر حسین بزرگیان

زبان انگلیسی استادیار گروه زبان انگلیسی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

h.bozorgianumzumz.ac.ir