مرور نظام مند مطالعات کمی اخلاق کار اسلامی به عنوان متغیر مداخله گر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مدیریت رفتارسازمانی دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری دانشگاه یزد

2 دانش آموخته دکتری مدیریت دانشگاه فردوسی مشهد

3 مدیریت بازرگانی،دانشکده اقتصاد مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد.یزد،ایران

4 دانشجوی دکتری مدیریت دانشگاه یزد

5 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه یزد

10.22080/shrm.2022.4099

چکیده

در جامعه اسلامی، یک سازمان باید عملکرد کارکنان و عملکرد سازمانی را تحت هدایت آموزه‌های اسلامی حفظ و ارزیابی کند. اگرچه در سال‌های اخیر مطالعاتی در این حوزه صورت گرفته، سنتز دانشی به منظور نتیجه‌گیری درباره ماهیت تکاملی این موضوع و توسعه تئوری های آن انجام نشده است.
روش انجام این پژوهش به صورت مرور سیستماتیک است. این روش به صورت نظام مند برای خلاصه کردن شواهد در مورد سؤالات با طرح مطالعه دقیق و جامع تعریف می‌شود. پس از بررسی روش‌های مختلف مرور نظام‌مند در حوزه سیستم‌های اطلاعاتی از یک فرآیند هشت مرحله‌ای برای مرور نظام‌مند مبانی نظری استفاده شده است. بدین منظور 105 مقاله از سال 2000 تا 2021 مورد بررسی قرار گرفت و پس از گزینش مقالات، 94 مقاله شناسایی و طبقه‌بندی شدند.
یافته‌ها نشان‌دهنده تمرکز مقالات سطح تئوری‌های خاص و نبود مقالات در حوزه هستی‌شناسی و فرضیات پایه است. این مطالعه به محققان جهت درک بهتر روند پژوهش‌های صورت گرفته، آشنایی با مفاهیم و مولفه‌ها و شناسایی شکاف‌ پژوهشی موجود کمک شایان توجهی خواهد کرد.
اخلاق کار در اسلام، انتظارات از روابط فرد نسبت به رفتار او در کار را تشکیل می دهد. این شامل مسئولیت، همکاری، تعهد، فداکاری، خلاقیت و روابط اجتماعی او می شود. اخلاق کار اسلامی(IWE) مفهوم مهمی است که الگوی کاری کارکنان در سازمان‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد زیرا مستلزم تلقین اصول اسلامی در رفتار و عملکرد کارکنان است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A systematic review of quantitative studies on Islamic work ethics as an intervening variable

نویسندگان [English]

  • alireza rajabipoor meybodi 1
  • seyed ali koushazadeh 2
  • zohre sadat doaei 3
  • fahimeh forghani 4
  • Ali Jamadi 5
1 Associate Professor of Organizational Behavior Management, Faculty of Economics, Management and Accounting, Yazd University
2 Graduated with a doctorate in management Mashhad Ferdowsi University
3 Business Administration, Faculty of Economics, Management and Accounting, Yazd University. Yazd, Iran
4 PhD student in management Yazd University
5 Master student of Yazd University
چکیده [English]

In an Islamic society, an organization must maintain and evaluate the performance of employees and organizational performance under the guidance of Islamic teachings. Although studies in this field have been conducted in recent years, research trends are not clear due to the short time of introduction and development of this technology, in addition, knowledge synthesis has not been done to conclude about the evolutionary nature of this issue and develop its theories. This study used the paradigm funnel method to fill this gap and investigate the research. For this purpose, 105 articles from 2000 to 2021 were reviewed and after selecting the articles, 94 articles were identified and classified. The findings indicate the focus of articles on the level of specific theories and the lack of articles in the field of ontology and basic hypotheses. This study will help researchers to better understand the research process, familiarity with the concepts and components and identify the existing research gap. Work ethic in Islam is the expectations of a person's relationship to his behavior at work. This includes his responsibility, cooperation, commitment, sacrifice, creativity and social relationships. Islamic work ethic (IWE) is an important concept that affects the work pattern of employees in organizations because it requires the introduction of Islamic principles in the behavior and performance of employees.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ethics
  • Islamic work ethics
  • systematic review
  • quantitative studies
  • intervening variable
Abdullaha, I. A. (2019). Job Satisfaction as an Antecedent of Task and Contextual Performance: The Moderating Role of Islamic Work Ethics. International Journal of Innovation, Creativity and Change
AHMAD, U. S., NAWAB, S., & SHAFI, K. (2021). The Role of Islamic Work Ethics in Spiritual Leadership and Inclusion Practices Relationship During COVID-19. The Journal of Asian Finance, Economics and Business, 8(3), 943-952.
Ahmed, A., Arshad, M. A., Mahmood, A., & Akhtar, S. (2019). The influence of spiritual values on employee’s helping behavior: the moderating role of Islamic work ethic. Journal of Management, Spirituality & Religion, 16(3), 235-263.
Al-Arimi, A. A. A. A., Masrom, M., & Mahmood, N. H. N. (2016). The moderating effect of Islamic work ethics on the relationship between knowledge management capabilities and organizational performance at the private higher education institutions in Oman. Journal of theoretical and applied information technology, 94(2), 396.
Amilin, A. (2016). Could Islamic Work Ethics Reduce the Work Stress of Accountants and Minimize Their Intention to Quit. International Journal of Economic Perspectives, 10(2), 311-320.
Amilin, A. (2016). Measuring the correlation of job satisfaction with accountants performance: The role of Islamic work ethics as a moderator.
Ardyanto, W., & Widodo, W. (2017). MODEL OF IMPROVING HUMAN RESOURCE PERFORMANCE THROUGH SELF EFFICACY SOCIAL COMEPTENCE IN THE CONTEXT OF ISLAMIC WORK ETHICS. IJIBE (International Journal of Islamic Business Ethics), 2(3), 150-160.
Bandara, W., E. Furtmueller, E. Gorbacheva, S. Miskon & J. Beekhuyzen. 2015. Achieving rigor in literature reviews: Insights from qualitative data analysis and tool-support. Communications of the Association for Information Systems 37 (1): 8.
Bangash, M. K. (2018). Relationship between organization Justice and Job Satisfaction: Moderating Role of Islamic Work Ethics. Kardan Journal of Economics and Management Sciences, 1(1), 14-15.
Batool, S. M. K., Gul, A., & Shahzad, K. (2013). Combined effects of ethical leadership and Islamic work ethics (IWE) on organizational commitment and job satisfaction. Journal of Islamic Business and Management Vol, 3(1).
Bukhari, T. A. S., Saeed, M. M., & Nisar, M. (2011). The effects of psychological contract breach on various employee level outcomes: The moderating role of Islamic work ethic and adversity quotient. African Journal of Business Management, 5(21), 8393-8398.
Confente, I. (2015). Twenty‐five years of word‐of‐mouth studies: A critical review of tourism research. International Journal of Tourism Research, 17(6), 613-624.
Daugherty, T., & Djuric, V. (2017). A Systematic Analysis of Interactive Advertising Research through a Paradigm Funnel. Digital Advertising: Theory and Research, 45.
Elahi, M., Ahmad, M. S., & Aamir, M. F. (2020). Human resource management practices and project success in hydel projects of Pakistan: moderation of Islamic work ethics and country of origin. Middle East Journal of Management, 7(5), 425-451.
.Farid, T., Iqbal, S., Jawahar, I. M., Ma, J., & Khan, M. K. (2019). The interactive effects of justice perceptions and Islamic work ethic in predicting citizenship behaviors and work engagement. Asian Business & Management, 18(1), 31-50.
Farooq Abbasi, T. (2015). Impact of work overload on stress, job satisfaction, and turnover intentions with moderating role of Islamic work ethics. Management Studies and Economic Systems, 2(1), 27-37.
Hashmi, S. D., Khan, K., Ullah, I., Gulzar, S., & Haider, A. (2019). Religion can change intentions: Interactive effect of abusive supervision and Islamic work ethics on workplace gossip. Journal of Islamic Business and Management (JIBM), 9(1).
Haider, A., & Nadeem, S. (2014). The relationship between emotional intelligence (EI) and organizational citizenship behaviour (OCB): The moderating role of Islamic work ethics (IWE). ASEAN Journal of Psychiatry, 16(1), 95-105.
Hidayat, H., Susanti, F., Nafostri, V. Y., Giatman, G., & Suparno, S. (2020). The Effect of Locus Control on The Employee of Performance with Islamic Work Ethics as Moderating Variable (The Case of Study: PT. PDAM Padang City). International Journal of Progressive Sciences and Technologies, 23(2), 710-718.
Hussain, S., Shahzad, K., Khan, K., & Ahmad, I. (2018). Moderating role of Islamic work ethics and mediating role of organizational identification on leader-member exchange and citizenship behavior relationship: A test of moderated mediation model. Journal of Islamic Business and Management, 8(1).
Islam, T., Ahmad, S., Kaleem, A., & Mahmood, K. (2020). Abusive supervision and knowledge sharing: moderating roles of Islamic work ethic and learning goal orientation. Management Decision.
Jalal, R. N. U. D., ZEB, N., & FAYYAZ, U. E. (2019). The effect of personality traits on employee job satisfaction with moderating role of Islamic work ethics. The Journal of Asian Finance, Economics and Business, 6(2), 161-171.
Javed, B., Fatima, T., Yasin, R. M., Jahanzeb, S., & Rawwas, M. Y. (2019). Impact of abusive supervision on deviant work behavior: The role of Islamic work ethic. Business Ethics: A European Review, 28(2), 221-233.
Javeda, T., & Ishakb, S.(2019) Impact of Perception of Organizational Politics (POP) on Counterproductive Work Behaviour (CWB) and Moderating Role of Islamic Work Ethics among Higher Education Sector of Pakistan. International Journal of Innovation, Creativity and Change
Kuhn, T. S. (1970). The structure of scientific revolutions (2nd ed.). Chicago: University of Chicago Press.
Khan, K., Abbas, M., Gul, A., & Raja, U. (2015). Organizational justice and job outcomes: Moderating role of Islamic work ethic. Journal of business ethics, 126(2), 235-246.
Khan, A. S., & Rasheed, F. (2015). Human resource management practices and project success, a moderating role of Islamic Work Ethics in Pakistani project-based organizations. International Journal of Project Management, 33(2), 435-445.
Khan, A. A., & Gul, A. (2020). Interactive effects of paternalistic leadership and Islamic work ethics on employees’ psychological safety: Evidence from Pakistan. Journal of Islamic Business and Management, 10(1).
Khan, H. S. U. D., Zhiqiang, M., Musah, A. A. I., & Udimal, T. B. (2019). Impact of perceived organisational politics on job attitudes in health sector of Pakistan: the moderating role of Islamic work ethic. Middle East Journal of Management, 6(6), 767-791.
Khan, F., Sajid, A., & Kamran, S. (2019). Dimensions of Brand Equity affecting Consumption of Ḥalāl/Ḥarām Products: Moderating Role of Islamic Work Ethics. Journal of Islamic Business and Management, 9(2).
Khalid, M., Bashir, S., Khan, A. K., & Abbas, N. (2018). When and how abusive supervision leads to knowledge hiding behaviors: An Islamic work ethics perspective. Leadership & Organization Development Journal.
Kumar, N., & Rose, R. C. (2012). The impact of knowledge sharing and Islamic work ethic on innovation capability. Cross Cultural Management: An International Journal.
Malik, N. A., & Akhtar, N. (2020). Impact of Knowledge Management with Islamic Work Ethics on Innovation and Quality Competitiveness. NUML International Journal of Business & Management, 15(1), 82-95.
Kordlouei, H., and Sharifi, M., 2017 Relationship between Organizational Justice and Organizational Citizenship Behavior considering the moderating role of Islamic work ethic, International Academic Journal of Humanities 4( 2): 58-68
Mohammad, J., Quoquab, F., & Omar, R. (2016). Factors affecting organizational citizenship behavior among Malaysian bank employees: The moderating role of Islamic work ethic. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 224, 562-570.
Nairn, A., Berthon, P., & Money, A. (2007). Learning from giants: Exploring, classifying and analysing existing knowledge on market research.International Journal of Market Research, 49(2), 257–274.
Omri, W., Becuwe, A., & Randerson, K. (2017). Unravelling the link between creativity and individual entrepreneurial behaviour: the moderating role of Islamic Work Ethics. International Journal of Entrepreneurship and Small Business, 30(4), 567-589.
Pardiman, P. (2018). The effect of social capital and organizational commitment toward lecturer performance with islamic work ethics as a moderating role. Jema, 15(01), 12-26.
Qayyum, A., Kousar, S., Jamil, R. A., & Sarmad, M. (2018). Relationship between work-family and interpersonal conflicts: Mediating role of psychological distress and the moderating effect of Islamic work ethics. Journal of Islamic Business and Management, 8(2).
Qayyum, A., Zahid, N., & Jamil, R. A. (2019). The Impact of HR Practices on Employees’ Performance: An Imperative Role of Islamic Work Ethics. Journal of Islamic Business and Management, 9(2).
Rahman, N.M, Muhamad, N, Othman, A.S. (2006). The relationship between Islamic work ethics and organizational commitment: A case analysis. Malaysian Management Review, 41(1) 79-89.
Raja, U., Haq, I. U., De Clercq, D., & Azeem, M. U. (2020). When ethics create misfit: Combined effects of despotic leadership and Islamic work ethic on job performance, job satisfaction, and psychological well‐being. International Journal of Psychology, 55(3), 332-341.
Rajabzadeh M, Elahi S, Hasanzadeh A, Mehraeen M. Internet of Things in Supply Chain Management: A Systematic Review Using the Paradigm Funnel Approach. .... 2021; 37 (1) :59-82(in persian)
Rawwas, M. Y., Javed, B., & Iqbal, M. N. (2018). Perception of politics and job outcomes: moderating role of Islamic work ethic. Personnel Review
Raza, M. A., Ul-Hadi, N., Khan, M., & Mujtaba, B. G. (2020). Empirical evidence of organizational justice and incivility in the tourism industry: Assessing the moderating role of Islamic work ethics and trust in leader. Journal of Transnational Management, 25(4), 274-299.
Sadozai, A. M., Marri, M. Y. K., Zaman, H. M. F., Yousufzai, M. I., & Nas, Z. (2013). Moderating role of Islamic work ethics between the relationship of organizational commitment and turnover intentions: A study of public sector of Pakistan. Mediterranean journal of social sciences, 4(2), 767-767.
Salman Chughtai, M., & Ali Shah, S. Z. (2020). A Moderated Mediation Model: Mediating Mechanism of Workplace Incivility and Moderating Role of Islamic Work Ethics between Dark Triad and Organizational Citizenship Behavior. Management Issues in Healthcare System, 6(1), 1-17.
Sa-U, S., Abd Rahman, N. S. N., & Nordin, M. S. (2008). INFUSING ISLAMIC MANNERS (ADAB) IN SECULAR CLASSROOM: ITS RELATIONSHIP WITH ISLAMIC WORK ETHIC AND ORGANIZATIONAL COMMITMENT.‏
Sarmad, M., Iqbal, R., Ali, M. A., & ul Haq, A. (2018). Unlocking Spirituality at Workplace through Islamic Work Ethics: Analyzing Employees’ Performance in Islamic Banks. Journal of Islamic Business and Management, 8(2).
Soleman, M., Armanu, A., Aisjah, S., & Sudjatno, S. (2020). Islamic job satisfaction, organizational commitment, and intention to leave: Moderating role of Islamic work ethics. Management Science Letters, 10(6), 1359-1368.
Shafiee, S., Rajabzadeh Ghatari, A., Hasanzadeh, A., Jahanyan, S. (2020). Smart Tourism Destinations:A Systematic Review of Research Using the Paradigm Funnel Approach. Tourism Management Studies, 15(49), 33-62. doi: 10.22054/tms.2020.11045(in persian)
Shaheen, S., Zulfiqar, S., Saleem, S., & Shehazadi, G. (2020). Does organizational cronyism lead to lower employee performance? Examining the mediating role of employee engagement and moderating role of islamic work ethics. Frontiers in Psychology, 2519.
Shamsudin, A. S., Abdul Rahman, H., & Romle, A. R. (2016). The impact of emotional intelligence on administrator leadership practices: the role of Islamic work ethic. The Social Sciences 11, 7596-7601.
Shamsudin, A. S. B., Kassim, A. W. B. M., Hassan, M. G., & Johari, N. A. (2010). Preliminary insights on the effect of Islamic work ethic on relationship marketing and customer satisfaction. The Journal of Human Resource and Adult Learning, 6(1), 106.
Shamsudin, A. S., Rahman, H. A., & Romle, A. R. (2015). The moderating of Islamic work ethic on relationship of emotional intelligence and leadership practice: A proposed framework. International Journal of Innovation, Management and Technology, 6(2), 140.
Suryanto, T. (2016). Islamic work ethics and audit opinions: Audit professionalism and dysfunctional behavior as intervening variables. Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah, 8(1), 49-64.‏
Tawfik, G. M., Dila, K. A. S., Mohamed, M. Y. F., Tam, D. N. H., Kien, N. D., Ahmed, A. M., & Huy, N. T. (2019). A step by step guide for conducting a systematic review and meta-analysis with simulation data. Tropical medicine and health, 47(1), 1-9.
Tahir, N. A., Khan, K., & Hussain, S. (2020). Supervisors’ Dark Triad and Abusive Supervision: Does Islamic Work Ethic Helps?. Journal of Islamic Business and Management, 10(2), 402-417.
Tufail, M., Shahzad, K., Gul, A., & Khan, K.(2017). The Impact of Challenge and Hindrance Stressors on Job Satisfaction: Moderating Role of Islamic Work Ethics. Journal of Islamic Business and Management, 7(1), 100-113.
Yousef, D. A. (2000). The Islamic work ethic as a mediator of the relationship between locus of control, role conflict and role ambiguity–A study in an Islamic country setting. Journal of managerial psychology.‏
Yousef, D. A. (2001). Islamic work ethic–A moderator between organizational commitment and job satisfaction in a cross‐cultural context. Personnel review.
Wright, R. W., Brand, R. A., Dunn, W., & Spindler, K. P. (2007). How to write a systematic review. Clinical Orthopaedics and Related Research (1976-2007), 455, 23-29.