ارائه و تبیین مدل توسعه سیستم مدیریت عملکرد آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت تطبیقی و توسعه، گروه مدیریت، واحد قائم شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائمشهر، ایران.

2 استادیار گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، واحد قائمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائمشهر، ایران

3 استادیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، واحد قائم شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائمشهر، ایران.

10.22080/shrm.2022.4097

چکیده

هدف از این پژوهش طراحی الگوی توسعه سیستم مدیریت عملکرد آموزش و پرورش می‌باشد. این پژوهش از لحاظ جهت  گیری، در مرحله الگوسازی و از نظر هدف کاربردی است و با رویکرد کیفی انجام شده است. جامعه آماری تحقیق  شامل 15 نفر از مدیران عالی و میانی، معاونین و کارشناسان سازمان آموزش و  پرورش که در زمینه موضوع پژوهش خبره بوده و دارای مدرک تحصیلی دکتری و سابقه مدیریتی بالای 10 سال بودند و خبرگان دانشگاهی مدیریت عملکرد و سیاست‌گذاری در آموز ش و پرورش نیز دارای سابقه تدریس بالای ده سال و مرتبه علمی استادیار و بالاتر بودند که با روش گلوله برفی انتخاب شدند می‌باشد. ابتدا با انجام مصاحبه نیمه ساختارمند اقدام به شناسایی و استخراج ابعاد و مولفه‌های الگوی توسعه سیستم مدیریت عملکرد آموزش و پرورش شده است. سپس از تکنیک دلفی برای بومی‌سازی مولفه‌هـا و کـاهش ورودی‌ها و همچنین تعیین اهمیت ورودی‌ها نسبت به هم و جهت ارزیابی، غربالگری و انتخاب شاخص‌ها به‌کارگیری شده است. برای انجام این کار پرسشنامه‌ای با 36 سؤال که هر سؤال بیانگر یک مؤلفه می‌باشد، طراحی گردید و 15 پرسشنامه کـه بـه تعـداد پاسخ‌دهندگان می‌باشد، در اختیار آنها قرار گرفت که تمام پرسشنامه‌ها جامع و کامل به دست آمد. در نهایت بعد از اتمام دورهای دلفی و با حذف شاخص‌های مورد توافق پانل خبرگان تعداد 23 شاخص تایید و غربالگری شده است. در بخش طراحی الگو از روش تحلیل مضمون براساس مراحل شش‌گانه براون و کلارک و نرم افزار MAXQDA استفاده شده است. الگوی به‌دست‌آمده‌ی پژوهش حاضر دارای هفت بعد شامل: ضرورت‌های تدوین راهبردها، اهداف و برنامه‌های آتی مدیریت عملکرد‌، بررسی موانع، چالش‌ها و فرصت‌های آتی مدیریت عملکرد، ارزیابی و سنجش وضعیت موجود مدیریت عملکرد، اصلاح و توسعه روش‌های نوین مدیریت عملکرد، بهبود و توسعه زیرساخت‌های مدیریت عملکرد بر اساس نیازهای آتی، اصلاح و توسعه سطوح مدیریت عملکرد بر اساس زیرساخت‌های نوین، بررسی و اصلاح و توسعه فرآیندهای نوآورانه مدیریت عملکرد که متناسب با هر سه سطح سازمان، مدیران و کارکنان طراحی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting and explaining the development model of the education performance management system of the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • moghadaseh Mousazadeh 1
  • Moghadeseh Mehrara 2
  • Masoud Yousef zadeh 3
1 PHD student of Adaptive management and development, faculty of management, Qaemshahr branch, Islamic Azad University, Qaemshahr, Iran.
2 Department of government management, faculty of management, Qaemshahr branch, Islamic Azad University, Qaemshahr, Iran
3 Assistant Professor of government management, faculty of management, Qaemshahr branch, Islamic Azad University, Qaemshahr, Iran.
چکیده [English]

The aim of research is to explain the development model of education performance management system. Concentration to the performance system can play a key role in the development of educational systems Therefore, comprehensive, credible and valid structure design will be a necessary step in this regard. In terms of purpose, this study is an application that has been done by exploratory composite method. In literature, the documentary review method was used and using its results, in-depth interviews was done with 15 experts which were selected by the snowball method. After recording the interviews, the data was qualitatively analyzed by content analysis method. Then, by distributing and collecting the questionnaire among the experts, the data obtained from the questionnaire was analyzed using Excel and Expert Choice software. Finally, the research model was designed by library, internet sources, interviews and experts' opinions, and the dimensions and components of the research were weighted and prioritized using the hierarchical analysis method. The obtained model has seven dimensions: the necessity of formulating strategies, goals and future plans of performance management, examining obstacles, challenges and future opportunities of performance management, evaluating and measuring the current situation of performance management, reforming and developing new methods of performance management, improving and developing infrastructures performance management based on future needs, modification and development of performance management levels based on new infrastructures, review, modification and development of innovative performance management processes and 23 indicators that are designed according to three levels of the organization, managers and employees.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Performance management system
  • Education
  • AHP
Aboalmaali F., Daneshfard K. &  Pourezzat A. A., (2020), Designing a Pattern of Administrative Reform with Digital Governance Approach, Journal of Management, Economics and Accounting Public Organization Management, 8(4),11-32.
Abolhasani ranjbar A., DaneshfardK., & Faghihi A., (2018), Theoretical Model of Policy Making for the Reform of the Administrative System in Iran, Based on Grounded Theory, Journal of Strategy, 27(4), 151-176.
Bassi, L. and McMurrer, D. (2007). Maximizing Your Return on People. Harvard Business Review. 8(1), 32-42.
Bastami  &  Najafbagy R., (2019), Explanation challenges and suggesting ways of Rightsizing Government's structure in performing reform planning in Iran's administrative system, Iranian Journal of Public Policy Administration Mission, 10(1), 1-17.
Birasnav M. & Rangnekar S., (2012), The role of career management between human capital and interim leadership, Journal of Advances in Management Research,  9(1), 124 – 138
Birasnav, M., Rangnekar, S. and Dalpati, A. (2011). “Transformational leadership and human capital benefits: the role of knowledge management”. Leadership & Organization Development Journal. 32(2), 106-126.
Bozbura, F.T., Beskese, A. and Kahraman, C. (2007). “Prioritization of human capital measurement indicators using fuzzy AHP”. Expert Systems with Applications, 32 (4), 1100-1112.
Chi, N. W., Huang, Y. M., & Lin, S. C. (2009). A double-edged sword? Exploring the curvilinear relationship between organizational tenure diversity and team innovation: The moderating role of team-oriented HR practices. Group & Organization Management, 34(6), 698-726.
Creswell, J. W. (2005), Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research (2nd edition).
Fernández, W. D. (2004). “Using the GlaserianApproach in Grounded Studies of Emerging Business Practices”, Electronic Journal of Business Research Methods, 2(2).
Herbes C., Rillng B. & Holstenkamp (2021), Ready for new business models. Human and social capital in the management of renewable energy cooperatives in Germany, Energy Policy 156 (1) 112417.
Hoseini G. H., Sharifzadeh A., Salehi J., Vakilpour M., (2019), Designing a Model for the Change in Iranian Administrative System from the Perspective of Cultural Policies, Journal of Strategy, 2(2), 141-166.
Kazemian G., Ziaee M., Yavarigohar F. & Babaei Y., (2022), Tourism complementarity development: a new approach to regional development, Geography and Planning, 26(79), 307-335.
Lee, H. W., Pak, J., Kim, S., & Li, L. Z. (2019). Effects of human resource management systems on employee proactivity and group innovation. Journal of Management, 45(2), 819-846.
Lee, S.H. (2010). “Using fuzzy AHP to develop intellectual capital evaluation model for assessing their performance contribution in a university”. Expert Systems with Applications, 37(7), 4941-4947.
Lepir, L., Šćepović, D., & Radonjić, A. R. (2017). Challenges of human resource management in the institutions for care of elderly people. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 200(1), 12-30.
Lin, S. and Huang, Y. (2005), The role of social capital in the relationship between human capital and career mobility – moderator or mediator?, Journal of Intellectual Capital, 6(2),  191-205.
Mehdibeighi N., Yaghobi N., Pourezzat A. A., Ronaghi M. H., & Kamalian A. R., (2019), Development of administrative system reform capacity in the light of intelligent organization with data base approach, Journal of Research in Human Resources Management, 9(3), 111-132.
Mehri D., Zamani R., Vosoughi A., & Namdar H., (2020), Presenting a model to identify human capital indicators in a military university with a combined ANP-ISM approach, Journal of Research in Human Resources Management, 12(1), 39-71.
Olson, E. M., Slater, S. F., Hult, G. T. M., & Olson, K. M. (2018). The application of human resource management policies within the marketing organization: The impact on business and marketing strategy implementation. Industrial Marketing Management, 69(1), 62-73.
Piketty, T. (2014). Capital in the twenty-first century. Translation by Ghoudejani, A., Publisher: Naghd-e-Farhang, First edition.
Popkova E., (2020), the social management of human capital: basic principles and methodological approaches, International Journal of Sociology and Social Policy, DOI 10.1108/IJSSP-03-2020-0062
Razavi M. J., Talebpour M., Azim M., & Mohamadkazemi R., (2021), Identifying and Prioritizing Factors Involved in Human Capital Development in Iran's Sports Production Firms using Multi-Criteria Analysis and Copland's Approach, Journal of Human Resource Management in Sport, 8(1), 1-17.
Snell, S. and Bohlander, G. (2007), Human Resource Management, Thomson Southwestern, Mason, OH.
Strauss, Anselm, L. & Corbin, J. (1990). Basics of Qualitative Research: Grounded Theory Procedures and Techniques, Sage.
Tavakoli M. M., Shirouyehzad H., & Dabestani R., (2016), Proposing a hybrid method based on DEA and ANP for ranking organizational units and prioritizing human capital management drivers, Journal of Modelling in Management,  11(1), 2014-0013
Zhang, Q., Vonderembse, M.A. and Cao, M. (2006), Achieving flexible manufacturing competence the roles of advanced manufacturing technology and operations improvement practices, International Journal of Operations & Production Management, 26(6), 580-599.