ارزیابی شاخص‌های دانشگاه کارآفرین بر مبنای مدل گیب در دانشگاه خلیج‌فارس بوشهر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده کسب و کار و اقتصاد، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر،75169، ایران

2 گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت کسب و کار، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، بوشهر، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

10.22080/shrm.2022.3915

چکیده

مفهوم جذاب دانشگاه کارآفرین معرف دانشگاهی است که فرصت‌ها، موقعیت‌ها، فرهنگ‌ها و رویه‌های سودمندی را جهت ترغیب و تشویق و پذیرش کارآفرینی دانشجویان و دیگر اعضای دانشگاه فراهم می‌آورد. هدف از پژوهش شناسایی میزان شاخص‌های دانشگاه کارآفرین در دانشگاه خلیج‌فارس بر مبنای مدل گیب می‌باشد. روش پژوهش پیمایشی و توصیفی است. جامعه آماری پژوهش ترکیبی از مدیران، کارکنان و اساتید دانشگاه است. نمونه‌ی آماری از طریق فرمول حجم نمونه117 نفر برآورد و با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسش‌نامه استاندارد گیب و برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از نرم افزار SPSS استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد، شاخص‌های چشم‌انداز، مأموریت و استراتژی دانشگاه؛ حاکمیت و اداره دانشگاه؛ ساختار و طرح سازمانی دانشگاه؛ چند رشته‌ای و فرا رشته‌ای؛ مدیریت ذی‌نفعان و ارزش‌های جامعه؛ دانش‌آموختگان؛ انتقال دانش؛ مرکز رشد و تأمین مالی مخاطرات در شرکت‌های مشتق شده از دانشگاه؛ بین‌المللی‌سازی و آموزش کارآفرینانه و آموزش سرمایه‌گذاری در دانشگاه خلیج‌فارس در وضعیت نامطلوبی قرار دارد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد، از میان شاخص‌های دانشگاه کارآفرین، شاخص مدیریت ذی‌نفعان و ارزش‌های جامعه بیشترین تأثیر را بر توسعه دانشگاه خلیج‌فارس به‌عنوان یک دانشگاه کارآفرین دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessing the Parameters of Entrepreneur University based on Gibb Model in Bushehr, Persian Guif University

نویسندگان [English]

  • heidar ahmadi 1
  • Seyed Yaghoub Hosseini 2
  • Maryam Chamiyan 2
  • hamidreza nematollahi 3
1 Assistant Professor, Faculty of Business and Economics, Persian Gulf University, Bushehr,75169, Iran
2 Associate, Professor, Faculty of Business and Economics, Persian Gulf University
3 MSc. Student of Public Administration Student, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran ,Iran.
چکیده [English]

The attractive concept of an entrepreneurial university represents a university that provides opportunities, situations, cultures and beneficial procedures to encourage and accept entrepreneurship among students and other members of the university. The purpose of the research is to identify the indicators of entrepreneurial university in Persian Gulf University based on Gibb's model. The research method is survey and descriptive. The statistical population of the research is a combination of managers, employees and professors of the university. The statistical sample was estimated through the formula of the sample size of 117 people and were selected by available sampling method. To collect data, standard Gibb questionnaire was used and SPSS software was used for data analysis. The results show that the indicators of the university's vision, mission and strategy; governance and administration of the university; The structure and organizational plan of the university; Multidisciplinary and transdisciplinary; Management of stakeholders and community values; graduates; knowledge transfer; Center for growth and risk financing in university-derived companies; Internationalization and entrepreneurial education and investment education in Persian Gulf University are in an unfavorable situation. The results of the research show that among the indicators of entrepreneurial university, the indicator of stakeholder management and community values has the greatest impact on the development of Persian Gulf University as an entrepreneurial university.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneur University
  • Academic Entrepreneurship
  • Gibbs Model
  • Gulf University