دوره و شماره: مقالات آماده انتشار / پذیرفته شده

مربی‌گری و عملکرد کارکنان: نقش میانجی پاداش و قدردانی، تعهد و یادگیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 فروردین 1402

10.22080/shrm.2023.4216

محدثه محمدی؛ یعقوب مهارتی؛ قاسم اسلامی


تأثیر روابط سیاسی بر اجتناب مالیاتی با نقش تعدیل‌گر مسئولیت اجتماعی منابع انسانی در شرکت‌های کوچک و متوسط در بورس اوراق بهادار تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 فروردین 1402

10.22080/shrm.2023.4217

میثم شیرخدایی؛ زهرا کاظمی سراسکانرود