دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مطالعه موانعِ انسانی شکل گیریِ اعتمادِ سریع در زنجیره تامین بشردوستانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آبان 1401

10.22080/shrm.2022.24132.1356

سید حمید هاشمی پطرودی؛ رضا جلالی


بررسی نقش میانجی جوسازمانی در رابطه بین مؤلفه‌های سازمانی (اعتماد و رهبری) و هنجارهای ذهنی اشتراک دانش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آبان 1401

10.22080/shrm.2022.23598.1308

حسین بلوچی؛ سید احمد محمدی حسینی