کلیدواژه‌ها = دانشگاه کارآفرین
ارزیابی شاخص‌های دانشگاه کارآفرین بر مبنای مدل گیب در دانشگاه خلیج‌فارس بوشهر

دوره 4، شماره 7، مهر 1401، صفحه 50-29

10.22080/shrm.2022.3915

حیدر احمدی؛ سید یعقوب حسینی؛ مریم چامیان؛ حمیدرضا نعمت الهی