دوره و شماره: دوره 3، شماره 5، آبان 1400، صفحه 7-170