دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1399، صفحه 261-7 
1. ارتقا انگیزه خدمت عمومی در پرتو عوامل سازمانی

صفحه 7-28

نیلوفر نوائی؛ رضا واعظی؛ میر علی سید نقوی


4. تحلیل مفهوم حرفه‌ای‌سازی در حوزه‌ی مدیریت منابع انسانی

صفحه 65-93

محمدامین باتمانی؛ افشین باغفلکی؛ جبار باباشاهی؛ حمیدرضا یزدانی