دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1399، صفحه 7-160 
1. ارتقا انگیزه خدمت عمومی در پرتو عوامل سازمانی

صفحه 7-28

نیلوفر نوائی؛ رضا واعظی؛ میر علی سید نقوی


3. طراحی مدل مفهومی ترک خدمت افراد مستعد از سازمان های ایران: پژوهشی اکتشافی در صنعت ICT

صفحه 49-64

بهاره عابدین؛ شهناز اکبری امامی؛ طیبه عباس نژاد؛ ناهید امراللهی


4. تحلیل مفهوم حرفه‌ای‌سازی در حوزه‌ی مدیریت منابع انسانی

صفحه 65-93

محمدامین باتمانی؛ افشین باغفلکی؛ جبار باباشاهی؛ حمیدرضا یزدانی