بازنمایی ادراکات و تجارب زیسته مدیران مدارس از توسعه حرفه‌ای: یک مطالعه کیفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه فردوسی

2 دانشیار گروه مطالعات برنامه درسی و آموزش، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه فردوسی

3 استادیار گروه مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه فردوسی

10.22080/shrm.2022.3821

چکیده

هدف این پژوهش بررسی ادراکات مدیران مدارس و دست اندرکاران برنامه‌های آموزشی نسبت به توسعه حرفه‌ای مدیران بود. روش پژوهش برحسب هدف کاربردی و بر اساس شیوه گردآوری داده‌ها، مطالعه‌ای کیفی از نوع پدیدارشناسی بود. مشارکت‌کنندگان در پژوهش حاضر شامل مدیران مدارس شهر مشهد و دست‌اندرکاران اجرایی برنامه‌های توسعه حرفه‌ای مدیران مدارس (شامل: کارشناسان، برنامه‌ریزان و مدرسان آموزش) در ادارات آموزش‌وپرورش شهر مشهد بود. با استفاده از روش «نمونه‌گیری هدفمند» از نوع «نمونه‌گیری موارد مطلوب»، 25 نفر شامل 20 نفر از مدیران مدارس و 5 نفر دست‌اندرکاران و مجریان انتخاب شدند. از روش مصاحبه نیمه‌ساخت یافته جهت گردآوری داده‌ها استفاده شد. در پژوهش حاضر برای اعتباربخشی از مدل قابلیت اعتماد لینکلن و گوبا استفاده شد. نتایج نشان داد: روش‌های توسعه حرفه‌ای مدیران مدارس به دو دسته کلی روش‌های رسمی و روش‌های غیررسمی تقسیم می‌شوند. مهمترین اهداف مدیران از شرکت در فعالیت‌های توسعه حرفه‌ای عبارت بودند از: ارتقای دانش و مهارت‌های ضروری؛ کسب مقبولیت بیرونی/ اجتماعی و کسب امتیازات و گواهینامه‌ها و پاداش مادی. همچنین، محتوای برنامه‌های ضمن خدمت در دو دسته عمومی و تخصصی قرار گرفت. پیامدهای توسعه حرفه‌ای مدیران مدارس عبارت بودند از: آگاهی‌بخشی؛ هم‌افزایی و همیاری؛ تلنگرهای ذهنی؛ راهنما و الگوی عمل؛ استفاده از نتایج ارزشیابی دوره‌های رسمی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Representing the Principals Perceptions and Lived Experiences of the Professional Development: A Qualitative Study

نویسندگان [English]

  • zohreh yazdani 1
  • Morteza Karami 2
  • Davood Ghorooneh 3
1 MSc. Educational Administration, Faculty of Education and Psychology College, Ferdowsi University, Mashhad, Iran
2 Associate Professor, Faculty of Education and Psychology College, Ferdowsi University, Mashhad, Iran
3 Assistant Professor, Department of Educational Administration and Human Resource Development, Faculty of Education and Psychology, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

The aim of the present study was to investigate the perceptions and lived experiences of school principals regarding professional development. This research was a qualitative phenomenological study. The participants in the current research Participants included school principals of Mashhad and authorities’ involved in the professional development of school principals (including: experts, planners, designers, and instructors) in Mashhad and Tehran education departments. Using the "purposive sampling" method, 25 people including 20 school principals and 5 Authorities’ were selected. Semi-structured interview method was used to collect data. In the present study, Lincoln and Goba's reliability model was used for validation. The results show that the methods of professional development of school principals are divided into two categories: formal and informal. The purpose and motivation of school principals to participate in professional development activities / programs were to: Improvement and upgrading of essential knowledge and skills; External / social acceptance; and Certificates and material rewards. Furthermore, the content of professional development programs was divided into two categories: general and specialized content. The consequences for the professional development of school principals were: informing; Synergy and cooperation; Mental flip; Practical pattern; the use of evaluation results

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Professional Development"
  • "Educational leadership"
  • "School administration"
  • In-service Education"