تبیین و اندازه گیری شاخص‌های مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکتی نسبت به کارکنان؛ مطالعه موردی: شرکت برق منطقه‌ای هرمزگان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران.

2 استادیارگروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری،دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران.

3 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

10.22080/shrm.2021.3555

چکیده

امروزه از سازمان‌ها انتظار می‌رود در مسیر دستیابی به منافع مالی خود، نسبت به مسئولیت‌هایی که در مقابل هر یک از ذینفعان سازمان دارند هوشیار و حساس باشند. کارکنان، یکی از مهم‌ترین ذینفعانی هستند که سازمان باید نسبت به آنها مسئولیت پذیر باشد؛ و بنابراین باید بداند چه مسئولیت هایی نسبت به آنها دارد. امّا عمده مطالعات انجام‌شده در زمینة مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکتی، بر ذینفعان خارج از سازمان مانند مشتریان و جامعه متمرکزشده‌اند و کمتر به مسئولیت‌های سازمان در قبال کارکنان پرداخته‌شده است.
مطالعه حاضر، یک پژوهش چندمرحله‌ای است که با هدف شناسایی ابعاد و شاخص‌های مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکتی نسبت به کارکنان، انجام‌شده است. ابتدا با مطالعه اسنادی مبانی نظری، ابعاد و شاخص‌های مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکتی نسبت به کارکنان از ادبیات تحقیق استخراج شدند. سپس ابعاد و شاخص‌های شناسایی‌شده در اختیار یک گروه 9 نفره از خبرگان شرکت برق منطقه‌ای هرمزگان که به‌صورت هدفمند انتخاب‌شده بودند قرار گرفت و نظرات آن‌ها راجع به‌تناسب شاخص‌ها با عملکرد شرکت برق و نحوه سنجش آن‌ها جمع‌آوری شد. در انتها، در شاخص‌های شناسایی‌شده، عملکرد شرکت برق منطقه‌ای هرمزگان مورد ارزیابی قرار گرفت.
7 بعد شامل استخدام، روابط مدیریت و کارکنان، ایمنی و بهداشت حرفه‌ای، آموزش‌وپرورش، فرصت‌های برابر و عدم تبعیض، ایجاد شرایط کاری شایسته و منصفانه، و آزادی مشارکت در اتحادیه‌ها و مذاکرات؛ با مجموع 15 شاخص شناسایی شدند. نتایج ارزیابی عملکرد شرکت برق منطقه‌ای هرمزگان در شاخص‌های شناسایی‌شده، همراه با پیشنهاد‌هایی برای بهبود شرایط نیز ارائه‌شده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explanation and measurement the indicators of corporate social responsibility towards employees; Case study: Hormozgan Regional Electricity Company

نویسندگان [English]

  • Malihe siyavooshi 1
  • Tayebeh Abbasnejad 2
  • Kianoosh Jokar 3
1 Assistant Professor, Department of Business Management, Faculty of Management and Accounting, Hormozgan University, Bandar Abbas, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Industrial Management, Faculty of Management and Accounting, Hormozgan University, Bandar Abbas, Iran.
3 MSc. Business management, Department of Management, University of Hormozgan, Iran
چکیده [English]

Organizations are expected to be sensitive and conscious of their responsibilities to each of the organization's stakeholders in the pursuit of their financial benefits. Employees are one of the most important stakeholders for which the organization should be responsible and so must know what responsibilities it has towards them. However, most studies on corporate social responsibility(CSR) have focused on external stakeholders such as customers and the community, and less attention has been paid to the organization's responsibilities to employees.
The present study is a multi-stage study that has been conducted with the aim of identifying the dimensions and indicators of CSR towards employees. First, by studying the theoretical foundations, dimensions and indicators of CSR towards employees were extracted from the research literature. Then, the identified dimensions and indicators were given to a group of 9 experts of Hormozgan Regional Electricity Company who were purposefully selected and their opinions on the appropriateness of indicators with the performance of the electricity company and how to measure them were collected. Finally, the performance of Hormozgan Regional Electricity Company was evaluated in the identified indicators.
7 Dimensions including employment, management and staff relations, occupational safety and health, education and training, equal opportunities and non-discrimination, creation of decent and fair working conditions, and freedom to participate in unions and collective bargaining, with total of 15 indicators were identified. The results of evaluating the performance of Hormozgan Regional Electricity Company in the identified indicators are also provided along with suggestions for improving the situation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corporate Social Responsibility
  • CSR
  • Global Reporting Initiative
  • GRI
  • Employee