تبیین رویکردهای توانمندسازی مبتنی بر فرهنگ سازمان؛ مورد مطالعه شهرداری منطقه 18

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، ایران.

2 استاد گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، ایران.

3 کارشناس ارشد مدیریت، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، ایران.

10.22080/shrm.2020.3038

چکیده

فرهنگ سازمان از ارکان مهم سازمان و تعیین‌کننده رویکرد سازمان در مدیریت فعالیتهایش است. از سوی دیگر فرهنگ سازمانی رابطه سیستماتیک و مستقیمی با توانمندسازی کارکنان دارد و به نوعی می تواند عامل موفقیت یا شکست برنامه های سازمان در توانمندسازی کارکنانش هست. چنین نگاهی در پژوهش های مختلف مورد توجه بوده است. پژوهش حاضر به منظور تدوین و تبیین رویکرد توانمندسازی مبتنی بر فرهنگ سازمان در شهرداری منطقه 18 صورت گرفته است.رویکرد پژوهش کمی و از استراتژی پیمایش استفاده کرده است. جامعه آماری پژوهش کارکنان و مدیران هستند و برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده است. نمونه گیری به روش تصادفی انجام گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد سازمان مورد مطالعه بر اساس مدل هافستد دارای فرهنگ غیرمنعطف و بر اساس مدل اشنایدر و بارسو نگرش مدیرانش به استراتژی کاملاً عقلایی و کنترلی می‌باشد. بر این مبنا الگوی فرهنگی غالب، موقعیت گرایی است و رویکرد توانمندسازی کارکردگرا مناسب با این الگوی فرهنگی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining empowerment approaches based on organizational culture;

نویسندگان [English]

  • Tayebeh Abbasi 1
  • Rahmatollah Gholipour 2
  • Shirin Dasgini 3
1 Assistant Professor, Department of Public Administration, Faculty of Management, University of Tehran, Iran.
2 Professor, Department of Public Administration, Faculty of Management, University of Tehran, Iran.
3 Master of Management, Faculty of Management, University of Tehran, Iran.
چکیده [English]

The organizational culture is one of the critical elements of the organization which determines organization approach to manage its activities. On the other hand, organizational culture has a systematic and direct relationship with employee empowerment and can be a factor in the success or failure of organizational programs. Such an idea has been considered in various studies. The present study was conducted to develop and explain the empowerment approach based on the culture of the organization in the municipality The method of data gathering is questionnaire. The statistical population of the study was employees and managers. Sampling was done randomly. The findings show that the organization has an inflexible culture, and the managers approach in terms of strategy is completely rational and controlling. Accordingly, the dominant cultural model is situational, and the functionalist empowerment approach is appropriate to this cultural model.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Employee empowerment
  • Organizational Culture
  • culture
  • Strategy
  • empowerment approach