تبیین نقش پدیده‌های مثبت سازمانی بر سلامت روان کارکنان (مورد مطالعه: کارکنان صنعت نفت ایران )

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه اردکان، ایران

2 کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی اسلامی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه اردکان، ایران

10.22080/shrm.2020.3029

چکیده

وجود رفتارهای کاری مخرب در سازمان‌ها می‌تواند بر سلامت جسمی، روانی و عملکرد کاری افراد تأثیر بگذارد و حتی نتایج کارآمد مربوط به پدیده‌های مثبت را از بین برده یا کاهش دهد؛ بنابراین رویکرد پیش‌گیرانه برای آینده سازمان، سرمایه‌گذاری سنجیده‌تری محسوب می‌گردد. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش تعدیل‌گری قلدری سازمانی در ارتباط میان پدیده‌های سازمانی مثبت‌گرا و سلامت روان انجام شده است. برای رسیدن به این هدف، کارکنان فعال در شرکت نفت کشور را به عنوان جامعه آماری انتخاب و بر اساس فرمول کوکران، 196 نفر تعیین شده‌اند. برای بررسی متغیرهای پژوهش از پرسش‌نامه‌های سلامت روان (5 MHI-) ویر و همکاران (1993)، رفتارهای فردی مثبت کیشلی و همکاران (1994)، فضیلت سازمانی کامرون و همکاران (2004) و قلدری سازمانی اینرسن و هول (2001) استفاده شده است. داده‌ها با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری و از طریق نرم افزار SMART PLS تحلیل شد. یافته‏های حاصل نشان داد که فضیلت سازمانی و رفتار‌های فردی مثبت رابطه معنادار و مثبتی با سلامت روان دارند و متغیر قلدری سازمانی روی رابطه متغیرهای فضیلت سازمانی و رفتار‌های فردی مثبت با سلامت روان نقش تعدیل‌گر و معکوس ایفا می‌کند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

explaining the role of positive organizational phenomena on Employees' mental health (a case study)

نویسندگان [English]

  • Nahid Amrollahi 1
  • Zahra Arami Ardakani 2
1 Assistant Professor, Department of Public Administration, Faculty of Humanities and Social Sciences, Ardakan University, Iran
2 Master of Islamic Human Resource Management, Faculty of Humanities and Social Sciences, Ardakan University, Iran
چکیده [English]

The counter productive workplace behaviors in organizations, affects, physical mental health, and work performance of individuals. also, this reduces or destroys effective results of positive phenomena. Therefore, for future of organization, preventive approach is a better investment. The present study was carried out in order to evaluate of the role of organizational bullying moderation in relation to positive phenomena and mental health. Thus in this study, 196 persons who were selected from Staff department of PNU of country as statistical society and determined based on Cochran formula. assessment tools consisted of Ware et al mental health questionnaires (MHI-5) (1993), Keashly et al Positive individual treatments (1994), Cameron et al organizational virtuousness (2004) and Einarsen and hoel organizational bullying (2001). Data was analyzed using Structural Equation Modeling by SMART PLS software. The results showed that organizational virtuousness and Positive individual treatment have significant relation with mental health and organizational bullying variable on relationship organizational virtuousness and Positive individual treatment variables play as the role of moderation on mental health.

کلیدواژه‌ها [English]

  • sitive Organizational phenomena
  • Organizational virtuousness
  • Positive individual treatment
  • Workplace Bullying
  • Mental Health