تاثیر شبکه‏ های اجتماعی سازمانی بر سرمایه اجتماعی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

2 گروه مدیریت،دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد،دانشگاه الزهرا،تهران،ایران

3 گروه مدیریت ، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

10.22080/shrm.2020.3028

چکیده

امروزه شبکه‏ های اجتماعی نقش پررنگی در زندگی روزانه افراد دارند و سازمان‏ها نیز تحت تاثیر این فناوری جدید قرار گرفته‏ اند به طوری که بخش اعظمی از ارتباطات کارمندان توسط این شبکه‏ ها صورت می‏گیرد. تاثیر این شبکه ‏ها در سازمان‏ها بحث برانگیز بوده است. هدف ما در این پژوهش بررسی تاثیر شبکه‏های اجتماعی سازمانی بر سرمایه اجتماعی است. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-پیمایشی و از لحاظ هدف کاربردی است. جامعه آماری این پژوهش برای بخش کیفی پژوهش (مصاحبه)، مسئولین بیمارستان بهمن و برای بخش کمی پژوهش کارمندان بیمارستان بهمن می‌باشند. نمونه گیری در این پژوهش در دو مرحله صورت گرفت.در مرحله اول به روش گلوله برفی 5 نفر از مسئولین واحدها برای مصاحبه انتخاب شدند و در مرحله دوم 285پرسشنامه ‏به صورت تصادفی میان کارکنان بیمارستان توزیع گردید.تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای MAXQDA.11 ،SPSS.21 وEXCELL2013 انجام شد.یافته‏های این پژوهش نشان دهنده تاثیر معنادار شبکه های اجتماعی سازمانی بر ابعاد اعتماد، شبکه‏ ها، همکاری، روابط، هم‏سویی ارزش‏ها ، درک متقابل و تعهد سرمایه اجتماعی است. نتیجه این پژوهش برای سازمان‏ها به منظور افزایش سرمایه اجتماعی قابل استفاده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The impact of organizational social networks on social capital

نویسندگان [English]

  • Negin Sangari 1
  • Maryam Heidaripour 2
  • nasim Nouhzadeh Malekshah 3
1 Assistant Professor, Department of Management, Faculty of Social Sciences and Economics, Al-Zahra University, Tehran, Iran
2 Department of Management ,Faculty of Social sciences and Economics, Alzahra University, Tehran, Iran
3 MA Student, Department of Management ,Faculty of Social sciences and Economics, Alzahra University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Today, social networks play a significant role in people's daily lives, and organizations are also affected by this new technology so that a great deal of employees’ comunications are done by these networks. The impact of these networks in organizations has been controversial. Our goal in this research is to investigate the impact of organizational social networks on social capital. The research method in this research is descriptive-survey and in terms of its objective is applied research. The statistical population of this study is for the qualitative part of the research (interview) of the officials of Bahman Hospital and for the quantitative part of the research are the employees of Bahman Hospital. Sampling in this study was done in two stages. In the first stage, 5 officials of the units were selected for interview by snowball method and in the second stage, 285 questionnaires were randomly distributed among the hospital staff. Data analysis was performed using software MAXQDA.11, SPSS.21 and EXCELL2013. The findings of this research indicate that organizational social networks have a significant impact on the dimensions of trust, networks, cooperation, relationships, and alignment of values, mutual understanding and commitment of social capital. The result of this research can be used by organizations to increase social capital

کلیدواژه‌ها [English]

  • social network
  • . social capital. trust
  • . networks. cooperation