تأثیر منابع انسانی استراتژیک سازمان و جرأت‌ورزی کارکنان بر نوآوری باز

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دکتری مدیریت بازرگانی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

10.22080/shrm.2020.3026

چکیده

نوآوری باز ازجمله رویکردهایی است که از کاراییِ قابل‌توجه و متناسب با مدرنیزه شدن جوامع و اقتصادها برخوردار است و کارکنان قلب نوآوری و خلاقیت یک منابع سازمان هستند که در پژوهش حاضر به دنبال بررسی تأثیر منابع انسانی استراتژیک و جرأت‌ورزی کارکنان بر نوآوری باز در شرکت شیشه همدان است. جامعه آماری پژوهش کلیه کارمندان و مدیران شرکت شیشه همدان هستند که سابقه حداقل ۵ سال فعالیت را داشته باشند که بر اساس فرمول نمونه‌گیری تعداد ۲۶۹ پرسشنامه با استفاده از روش نمونه‌گیری غیر احتمالی در دسترس بین اعضا توزیع شد که پس از تائید روایی و پایایی آن و با توجه به نرمال بودن متغیرهای پژوهش تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار Amos انجام و نتایج پژوهش نشان داد که تفاوت معناداری از حیث نوآوری باز بین گروه‌های مختلف جنسیتی، سابقه فعالیت و گروه‌های سنی وجود دارد. در بین فرضیه‌های پژوهش هم جرأت‌ورزی کارکنان و منابع انسانی استراتژیک تأثیر مستقیم و معناداری بر نوآوری بازداشته و تأثیر میانجی‌گری جرأت‌ورزی کارکنان از طریق منابع انسانی استراتژیک بر نوآوری باز بیش از حالت مستقل آن است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Strategic Human Resource of Organization and Employee Assertiveness on Open Innovation

نویسندگان [English]

  • salman eivazinezhad
  • ali parishani
PhD in Business Management, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Open innovation is one of the main approaches that has significant efficiency which is suitable and commensurate with the modernization of societies and economies. Employees are the heart of innovation and creativity of an organization. This study seeks to investigate the effect of the role of strategic human resources and employee assertiveness on open innovation in Hamadan Glass Company. The statistical population of the study is all employees and managers of the company who have at least 5 years of experience. Based on the sampling formula, 269 questionnaires were distributed among members using the non-probability sampling method. After confirming its validity and reliability, Due to the normality of the research variables, data analysis was performed using Amos software and the results showed that there is a significant difference in terms of open innovation between different gender groups, activity history and age groups. Among the research hypotheses, employee assertiveness and human resource strategic roles have a direct and significant effect on open innovation; also the effect of mediating employee assertiveness through human resource strategy on open innovation is more than its independent state

کلیدواژه‌ها [English]

  • Open Innovation
  • Employee Assertiveness
  • Strategic Human Resources