نقش میانجی اشتیاق شغلی در رابطه بین شایستگی های مربی گری و تعهد سازمانی: شواهدی از یک بانک خصوصی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تخصصی مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، گروه مدیریت، ساوه، ایران.

2 استادیار و عضو هیأت علمی گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، گروه مدیریت، ساوه، ایران(نویسنده مسئول)

3 استادیار و عضو هیأت علمی گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، گروه مدیریت، ساوه، ایران

4 عضو هیئت علمی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

10.22080/shrm.2020.2996

چکیده

علاقه به مربی­گری در میان سازمان­ها در حال رشد است. این موضوع توسط تعداد زیادی از رهبران و مدیران شرکت­ها در رویدادهای مختلف مربی­گری ثابت شده است. به‌رغم این علاقه رو به رشد، هنوز مربی­گری به‌طور گسترده­ای گسترش نیافته و مفهوم مربی­گری به‌طور کامل شناخته نشده است. مطالعه حاضر با هدف بررسی نقش میانجی اشتیاق ­شغلی در رابطه بین شایستگی­های مربی­گری و تعهدی سازمانی با شواهدی از یک بانک خصوصی انجام گرفت. مطالعه حاضر از نظر هدف کاربردی، از نظر شیوه جمع­آوری داده­ها توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش را کارکنان شعب بانک‌های خصوصی در سال 99 تشکیل داده­اند. 250 نفر به شیوه نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب گردید. 230 پرسشنامه برای تحلیل مورد استفاده قرار گرفت. ابزار جمع­آوری داده­ها، پرسشنامه استاندارد بود. جهت بررسی روایی و پایایی ابزارهای اندازه‌گیری به روایی محتوایی و نتایج مدل اندازه­گیری استناد شد که نتایج روایی و پایایی پرسشنامه­ها تأیید شد. برای تحلیل داده­ها از مدل‌سازی معادلات ساختاری با کمک نرم‌افزار3  Smart PLS استفاده شد. نتایج آزمون فرضیات نشان داد: اشتیاق ­شغلی در رابطه بین شایستگی­های مربی­گری و تعهد سازمانی نقش میانجی دارد. شایستگی مربی­گری بر تعهد سازمانی تأثیر دارد. اشتیاق­ شغلی بر تعهد سازمانی تأثیر دارد. شایستگی ­مربی­گری بر اشتیاق­ شغلی تأثیر دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The mediating role of job motivation in relation to coaching competencies and organizational commitment: Evidence from a private bank

نویسندگان [English]

  • seyyede zobeide falaki koluri 1
  • Sirous Tadbiri 2
  • Alireza Afsharnejad 3
  • Maryam Majidi 4
1 PhD Student in Public Management, Human Resources, Islamic Azad University, Saveh Branch, Management Department, Saveh, Iran
2 Assistant Professor and Faculty Member, Management Department, Islamic Azad University, Saveh Branch, Management Department, Saveh, Iran (Corresponding Author).
3 Assistant Professor and Faculty Member, Management Department, Islamic Azad University, Saveh Branch, Management Department, Saveh, Iran.
چکیده [English]

Interest in coaching is growing among organizations. This has been proven by a large number of company leaders and managers at various coaching events. Despite this growing interest, coaching is not yet widespread and the concept of coaching is not fully understood. The aim of this study was to investigate the mediating role of job motivation in the relationship between coaching competencies and organizational commitment: Evidence from a private bank. The present study is descriptive-correlational in terms of applied purpose and in terms of data collection method. The statistical population of this study is the employees of one of the private banks in 1999. 250 people were selected by simple random sampling. 230 healthy questionnaires were used for analysis. The data collection tool was a standard questionnaire. In order to evaluate the validity and reliability of the measurement tools, the content validity and the results of the measurement model were cited and the validity and reliability results of the questionnaires were confirmed. Structural equation modeling using Smart PLS 3 software was used to analyze the data. The results of the hypothesis test showed that job motivation has a mediating role in the relationship between coaching competence and organizational commitment. Coaching competence affects organizational commitment. Job enthusiasm affects organizational commitment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • job passion
  • coaching competencies
  • organizational commitment