شناسایی، چارچوب‌دهی و اولویت‌بندی عوامل موثر بر جابجایی شغلی در شعب بانک توسعه صادرات

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور شیراز، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور شیراز

3 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه شیراز، ایران.

10.22080/shrm.2020.2995

چکیده

گردش شغلی نوعی آموزش شغلی است که در آن یک کارمند برای به دست آوردن طیف وسیعی از اطلاعات، مهارت‌ها و شایستگی‌های در محل کار تشویق می‌شود. هدف از این پژوهش، شناسایی، چارچوب‌دهی و اولویت‌بندیعوامل مؤثر بر گردش شغلی در شعب بانک توسعه صادرات هست. تحقیق حاضر از نظر هدف به‌عنوان یک تحقیق کاربردی در نظر گرفته می‌شود. از نظر ماهیت داده‌ها، کمی است. از نظر منطق، استقرایی و افق زمانی آن مقطعی است و در محیط واقعی و غیرآزمایشگاهی انجام‌شده است. به لحاظ روش گردآوری داده‌ها، توصیفی است. جامعه آماری شامل، گروه اول خبرگان که با روش نمونه‌گیری قضاوتی در دسترس و با قاعده اشباع با 12 نفر، نظرات به اجماع رسید. گروه دوم، کارمندان شعب می‌باشند که با استفاده از جدول مورگان 270 نمونه تخمین زده شد و با روش نمونه‌گیری غیرتصادفی انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه بهترین – بدترین فازی و پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. برای تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار لینگو و آزمون‌ پیرسون با استفاده از نرم‌افزار  spssاستفاده شده است. ابتدا با مرور ادبیات 37 عامل به‌عنوان عوامل مؤثر بر گردش شغلی شناسایی و استخراج شد که درنهایت با استفاده از روایی محتوایی از نظر خبرگان 15 عامل نهایی شد. مهم‌ترین عوامل عبارت‌اند از: علاقه به افزایش مهارت‌های شغلی، پیشرفت شغلی، همراهی خانواده، اجبار قانونی برای مدیران، وضعیت آب­و­هوایی مناطق، مسئولیت‌های قبل و حین جابجایی، متأهل بودن و ... نتایج آزمون‌ پیرسون نشان داده است که بین عوامل نهایی و گردش شغلی روابط معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying, framework and prioritizing the factors affecting Job rotation in the branches of Export Development Bank

نویسندگان [English]

  • Mohsen Jajarmizadeh 1
  • mostafa gharibi 2
  • amin nikbakht 3
1 Assistant Professor of Management, Department, Payame Noor University of Shiraz, Iran.
2 Master's Degree in Public Administration, Payame Noor University of Shiraz
3 Master of Business Administration, University of Shiraz, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study is to Identifying, framework and prioritizing the factors affecting Job rotation in the branches of Export Development Bank The present study is considered as an applied research in terms of purpose. In terms of the nature of the data, it is quantitative . In terms of logic, induction and time horizon is cross-sectional and has been done in real and non-laboratory environment. the method used is descriptive. The statistical population included the first group of experts who reached a consensus with 12 opinions using available judgment sampling method and saturation rule. The second group is branch employees who estimated an estimated 270 samples using Morgan table and were selected by non-random sampling method. The best-worst fuzzy questionnaire and a researcher-made questionnaire were used to collect data. Lingo software and Pearson test were used to analyze the data using SPSS software.The final factors in order of rank and priority are: interest in increasing job skills, career advancement, family companionship, legal coercion for managers, climatic conditions of the regions, responsibilities before and during relocation, being married, having a strong relationship with officials, problems Family, the organization's need for manpower, the degree of deprivation of the place of employment, change of unfavorable working conditions, satisfaction with the behavior and management of the branch, type of specialization, facilities of the place of work. The results of Pearson test show that there is a significant relationship between final factors and job turnover.

کلیدواژه‌ها [English]

  • human resources
  • Employees
  • Job Rotation
  • Bank