نقش تعهد عاطفی و هزینه ادراک شده در رابطه بین پاداش، تسهیم دانش و عملکرد تیمی در سازمان امور مالیاتی استان گیلان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دیوان محاسبات استان گیلان

10.22080/shrm.2020.2984

چکیده

هدف کلی این تحقیق بررسی رابطه بین ابعاد پاداش و تسهیم دانش با توجه به نقش تعهد عاطفی کارکنان و هزینه ادراک شده و ارتباط بین پاداش و تسهیم دانش با عملکرد تیمی در اداره کل امور مالیاتی استان گیلان است. روش تحقیق از نوع توصیفی و هدف آن کاربردی است. روش گردآوری داده‌ها میدانی و ابزار آن پرسشنامه است. در تحقیق حاضر جامعه آماری مورد بررسی، کارکنان سازمان امور مالیاتی در استان گیلان با تعداد 1040 نفر است که 296 نفر با استفاده از روش نمونه برداری تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. در نهایت پرسشنامه‌ها جمع‌آوری و داده‌ها با استفاده از نرم افزار SPSS 22 و smart pls 2 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. با تجزیه و تحلیل داده‌ها مشخص گردید در سطح 95% پاداش بیرونی و درونی با تعهد عاطفی ارتباط معنی‌داری دارد. تعهد عاطفی ارتباط بین پاداش بیرونی و درونی با تسهیم دانش را میانجی‌گری می‌کند و همچنین هزینه ادراک شده سازمانی ارتباط بین تعهد عاطفی و تسهیم دانش را تعدیل می‌کند. هم‌چنین مشخص گردید که بین پاداش بیرونی و پاداش درونی با عملکرد تیمی رابطه معنی‌دار وجود دارد. تسهیم دانش نیز با عملکرد تیمی رابطه معنادار دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying the Relationship between Reward, Knowledge Sharing, Employee Emotional Commitment, Perceived Cost and Team Performance in Tax Administration of Guilan

نویسندگان [English]

  • Sajjad Salehi-Kordabadi 1
  • Farzane Zad-Doosti 2
1 Department of Public Administration, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
2 M.A., Guilan Provincial Court of Accounts
چکیده [English]

The main purpose of this study is to investigate the relationship between the dimensions of reward and knowledge sharing according to the role of employees' emotional commitment and perceived cost and relationship among reward and knowledge sharing with team performance in the General Department of Taxation of Guilan Province. The research method is descriptive and its purpose is practical. The method of collecting field data and its tools is a questionnaire. In the present study, the statistical population of the study is the staff of the Tax Affairs Organization in Gilan province with 1040 people, of which 296 people were selected as the statistical sample using simple random sampling method. Finally, the questionnaires were collected and the data were analyzed using SPSS 22 and smart pls 2 software. By analyzing the data, it was found that at the level of 95%, external and internal rewards have a significant relationship with emotional commitment. Emotional commitment mediates the relationship between external and internal reward and knowledge sharing, and the perceived organizational cost moderates the relationship between emotional commitment and knowledge sharing. It was also found that there is a significant relationship between external reward and internal reward with team performance. Knowledge sharing also has a significant relationship with team performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • reward
  • Knowledge Sharing
  • Emotional commitment
  • Perceived organizational cost
  • Team performance