تأثیرتوانمندسازی روانشناختی برموفقیت کارراهه کارکنان: تبیین نقش میانجی حمایت سازمانی ادراک شده

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت اجرایی،دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران

2 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران

3 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه مازندران

10.22080/shrm.2020.2981

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی تأثیرتوانمندسازی روانشناختی بر موفقیت کارراهه کارکنان: تبیین نقش میانجی حمایت سازمانی ادراک شده می باشد. جامعه آماری پژوهش کارکنان ستاد مرکزی سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور در شهر تهران بوده اند که تعداد222 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده و براساس فرمول کوکران انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه موفقیت کارراهه گرینهاوس (1990)، پرسشنامه حمایت سازمانی ادراک شده آیزنبرگر و همکارانش (1986) و پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی اسپریتزر(1995) و وتن وکمرون(2011) بوده اند. پایایی پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ و با استفاده از نرم افزارSPSS20 93/0 محاسبه شده است. جهت آزمون فرضیه های پژوهش از تکنیک مدل معادلات ساختاری با استفاده ازنرم افزار LISREL8/5 استفاده شد. نتایج نشان داد که توانمندسازی روانشناختی، بر موفقیت کارراهه کارکنان تأثیر مستقیم و معناداری دارد و حمایت سازمانی ادراک شده، بر موفقیت کارراهه کارکنان تأثیر مستقیم و معناداری دارد. از سوی دیگر توانمندسازی روانشناختی کارکنان از طریق حمایت سازمانی ادراک شده بر موفقیت کارراهه تأثیر گذار است. همچنین نتایج آزمون فریدمن نشان می دهد که عوامل مرتبط با توانمندسازی کارکنان رتبه های یکسانی ندارند و بالاترین رتبه مربوط به احساس شایستگی و کمترین رتبه مربوط به احساس اطمینان می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Psychological Empowerment on Employee Success: Explaining the Mediating Role of Perceived Organizational Support

نویسندگان [English]

  • morteza movaghar 1
  • meysam shirkhodaie 2
  • Parisa Hashemi 3
1 Assistant Professor, Department of Executive Management, Faculty of Economics and Administrative Sciences, University of Mazandaran
2 Associate Professor, Department of Business Management, Faculty of Economics and Administrative Sciences, University of Mazandaran
3 Master of Business Administration, University of Mazandaran
چکیده [English]

The purpose of current study was to investigate the effect of Psychological Empowerment on Employee’s career success: Explaining the mediating role of Perceived organizational support. organization The population consists employees’ of central departement of Amozesh fani & herfei in Tehran. Out of 222 Employees has been selected selected as a sample of research .Tools used in this study were Included subjective career success questionnaire (career satisfaction) greerhause (1990), perceived organizational support questionnaire, Eisenberger;et al(1986)and Spreitzer(1995), Whetten and Cameron(2011) Psychological Empowerment questionnaire. The reliability of the questionnaire that calculated by using Cronbach's alpha with SPSS19 software , was 0/93 % . Using structural equation modeling to test the hypothesis by using LISREL8/5 software.Finally, the results showed that psychological empowerment , has a direct impact on Employee’s career success ( path coefficient 0/76 ) and Perceived organizational support, has a direct impact on Employee’s career success( path coefficient 0/54 ). On the other hand Psychological empowerment by perceived organizational support has a direct impact on Employee’s career success( path coefficient 0/12). The Friedman test shows that Factors associated with Psychological empowerment have not same rating level of feeling competency and Feeling confident is the lowest rating.

کلیدواژه‌ها [English]

  • psychological empowerment
  • perceived organizational support
  • career success