طراحی سیستم استنتاج فازی به منظور شناسایی اعضای هیات علمی با استعداد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری خط مشی گذاری، دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه مازندران

3 دانشیار گروه مهندسی برق، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه مازندران

10.22080/shrm.2020.2980

چکیده

شناسایی افراد با ‌‌استعداد یکی از مهم‌ترین دغدغه‌ها و وظایف مدیران منابع ‌انسانی در سازمانهاست. تحقیق حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و از حیث روش توصیفی-پیمایشی است. با توجه به خلاء پژوهشی در حوزه شناسایی افراد با استعداد در پژوهش‌های گذشته، پژوهش حاضر با هدف شناسایی اعضای هیات‌علمی با استعداد تدوین شده است. برای این منظور از دو متغیر عملکرد(آموزشی و پژوهشی) و پتانسیل(توانایی‌فردی، آرزوهای‌شغلی و تعامل‌شغلی) اعضای هیات‌علمی استفاده شده ‌است. جامعه آماری پژوهش حاضر 350 نفر از اعضای هیات‌ علمی دانشگاه مازندران است که با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند 110 نفر از اعضای هیات‌علمی به عنوان نمونه انتخاب شده‌اند. داده‌های مربوط به عملکرد آموزشی با همکاری دفتر نظارت ارزیابی و نظارت، تضمین کیفیت و داده‌های مربوط به عملکرد پژوهشی با همکاری معاونت پژوهشی دانشگاه تهیه شده است. برای سنجش توانایی اعضای هیات علمی از فرم ارزیابی مدل سی-ای‌بی(2005) و نیز برای ارزیابی آرزوهای‌شغلی و تعامل‌شغلی به ترتیب از دو پرسشنامه استاندارد نادی و همکاران(1389) و شافلی و همکاران(2006) استفاده شده است. روایی محتوا پرسشنامه‌ها توسط خبرگان و پایایی پرسشنامه‌ آرزوهای‌شغلی(8/81) و تعامل‌شغلی(9/91) می‌باشد. بعد از خوشه‌بندی‌ اولیه بر روی داده‌ها، سیستم ‌استنتاج ‌فازی با دو ورودی(عملکرد و پتانسیل) و یک‌ خروجی(استعداد) در پنج ‌سطح تعریف شده ‌است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار متلب(R2018b,v9) استفاده شده ‌است. نتایج حاکی از آن است که بیشتر اعضای هیات‌علمی72/42 % در بخش "متوسط" قرار دارند. همچنین 82/11 % در بخش "خیلی‌کم"، 37/16 % در بخش "کم"، 45/25 % در بخش "زیاد" و 64/3 % در بخش "خیلی‌زیاد" قرار گرفتند

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Design a fuzzy inference system to identify talented faculty members

نویسندگان [English]

  • mehdi khosravi 1
  • abolhassan hosseini 2
  • jamal ghasemi 3
1 University of Mazandaran
2 Associate Professor, Department of Business Management, University of Mazandaran
3 faculty members Associate Professor, Department of Electrical Engineering, Faculty of Engineering, University of Mazandaran
چکیده [English]

The present research is applied in terms of purpose and descriptive-survey method. Due to the research gap in the field of identifying talented people in previous researches, the present study has been compiled with the aim of identifying talented faculty members. For this purpose, two variables of Performance (Educational and Research) and Potential (Ability,& Aspirations and Engagement) of faculty members have been used. The statistical population of the present study is 350 faculty members of Mazandaran University who have been selected as a sample using purposive sampling method of 110 faculty members. Data related to educational performance have been prepared in cooperation with the Office of Supervision of Evaluation and Supervision, Quality Assurance and data related to research performance in cooperation with the Vice Chancellor for Research. To evaluate the ability of faculty members, the evaluation form of the CEB model(2005) and also to evaluate job aspirations and job engagement, two standard questionnaires, Nadi et al (2010) and Shuffle et al(2006) were used, respectively. The content validity of the questionnaires by experts and the reliability of the questionnaire is job aspirations (81.8) and job interaction(91.9). After initial clustering on the data, a fuzzy inference system with two inputs (performance and potential) and one output (Talent) is defined at five levels. The results show that most of the faculty members are 42.72% in the "intermediate" section. Also, 11.82% were in the "very low" section, 16.37% in the "low" section, 25.45% in the "high" section and 3.64% in the "very high" section

کلیدواژه‌ها [English]

  • faculty members
  • talent
  • Performance
  • potential
  • Fuzzy Inference System