تبیین نقش ابعاد استفاده از شبکه های اجتماعی بر عملکرد کارکنان با تأکید بر نقش میانجی سرمایه ی اجتماعی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 باشگاه پژوهشگران جوان، واحد کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

2 استادیار گروه مدیریت دولتی، دانشکده‌ی ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کنگاور، کنگاور، کرمانشاه، ایران

3 استادیار، گروه مدیریت منابع انسانی، دانشکده‌ی مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

4 گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی

10.22080/shrm.2020.2978

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی تأثیر ابعاد استفاده از شبکه‌های اجتماعی بر عملکرد شغلی کارکنان با تأکید بر نقش میانجی سرمایه‌ی اجتماعی می‌باشد. روش پژوهش از نظر بررسی متغیرها، از نوع توصیفی-پیمایشی و از نظر رابطه همبستگی و از نظر نوع هدف، کاربردی می‌باشد. جامعه‌ی آماری این پژوهش کارکنان بانک‌های خصوصی شهر کرمانشاه می‌باشندکه با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای 327 نفر از طریق فرمول کوکران به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌های پژوهش پرسشنامه‌ی استاندارد بوده و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم افزار مدل معادلات ساختاری آموس انجام شد. نتایج نشان دادکه ابعاد استفاده از شبکه‌ی اجتماعی از قبیل استفاده از شبکه‌ی اجتماعی، استفاده‌ی لذت‌جویانه و استفاده‌ی شناختی بر سرمایه‌ی اجتماعی تأثیر مثبت و معناداری دارند. به‌علاوه، سرمایه‌ی اجتماعی نیز بر بهبود عملکرد (نوآوری شغلی و کاهش فرسودگی شغلی) تأثیر مثبت و معناداری دارد. به مدیران بانک‌ها توصیه می‌شود که زمینه کاربرد و توسعه استفاده از برنامه‌های کاربردی شبکه‌های اجتماعی را در سازمان بین کارکنان و با مشتریان و سایر ذینفعان فراهم آورند که تبادلات و همکاری میان افراد بیشتر شده و عملکرد سازمانها و کارکنان بهبود یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the Role of Dimensions of Using Social Media on Employee Performance with Emphasis on the Role of Social Capital (Case Study: Kermanshah Private Banks)

نویسندگان [English]

  • farhad Hosseini 1
  • mohammad amin batmani 2
  • yousef vakili 3
  • mahtab naghechi 4
1 Young Researchers Club, Kermanshah Branch, Kermanshah, Iran
2 Associate Professor, Department of Public Administration, Faculties of Humanities, Islamic Azad University, Kangavar Branch, Kangavar, Kermanshah, Iran. Corresponding Author
3 Assistant Professor, Department of Human Resource Management, Faculty of Management, Kharazmi University, Tehran, Iran
4 Business Management Group, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the effect of using social networking dimensions on employees' job performance with emphasis on the mediating role of social capital. The research method is descriptive-survey and correlational and in terms of purpose. The statistical population of this study is staff of private banks in Kermanshah which 327 personel were selected by stratified random sampling method through Cochran formula.The data collection tool was a standard questionnaire and the data were analyzed using Amos structural equation modeling software. The results showed that dimensions of social network use such as social network use, enjoyment use, and cognitive use had a positive and significant effect on social capital. In addition, social capital has a positive and significant effect on performance improvement (job innovation and job burnout reduction). Bank managers are advised to provide the basis for the application and development of the use of social networks in the organization between employees and with customers and other stakeholders that interactions and cooperation between individuals will increase and the performance of organizations and employees will improve

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social networks
  • social capital
  • job innovation
  • Job burnout
  • Private Bank city of Kermanshah