تأثیر مدیریت منابع انسانی سبز بر رفتار محیط زیست‌گرایانه کارکنان با در نظر گرفتن نقش تعدیل‌گر ارزش‌های سبز فردی و فرهنگ خدمت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت، موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی غیردولتی راغب اصفهانی

2 دکتری مدیریت رفتار سازمانی، دانشگاه لرستان

3 استادیار، گروه مدیریت، موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی غیردولتی المهدی مهر اصفهان

10.22080/shrm.2020.2677

چکیده

موفقیت سازمان برای پایداری محیط زیست به رفتارهای محیطی کارکنان وابسته است. یکی از چالش­های مهم سازمان­ها نحوه ادغام سیاست­های محیط زیست در فعالیت­های منابع انسانی است. هدف از این مطالعه بررسی تأثیر فعالیت­های مدیریت منابع انسانی سبز و فرهنگ خدمت بر رفتار محیط زیست­گرایانه کارکنان با در نظر گرفتن نقش تعدیل­گر ارزش­های سبز فردی است. پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی- پیمایشی می­باشد.  جامعه آماری 150 شامل کارکنان شهرداری مرکزی اصفهان می­باشند که با استفاده از نمونه­گیری تصادفی ساده تعداد 108 نفر از طریق جدول مورگان به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع­آوری اطلاعات از پرسشنامه استاندارد استفاده­شد. روایی با استفاده از روش­های روایی محتوا، واگرا و همگرا مورد بررسی قرار­گرفت و پایایی نیز از طریق آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی مورد تایید قرار­گرفت. نتایج نشان داد شیوه­­ های مدیریت منابع انسانی سبز بر رفتارهای محیطی کارکنان تأثیر دارد و ارزش­های زیست ­محیطی رابطه بین آموزش و توسعه سبز بر رفتار طرفدار محیط زیست کارکنان و رابطه مدیریت­ عملکرد سبز بر رفتار طرفدار محیط زیست کارکنان را تعدیل می­کند اما بر روی رابطه انتخاب استخدام سبز بر رفتار طرفدار محیط زیست کارکنان نقش تعدیلی ندارد. همچنین فرهنگ خدمت تنها رابطه بین استخدام سبز بر رفتار طرفدار محیط ­زیست کارکنان را تعدیل نموده است و بر سایر روابط تأثیر تعدیلی نداشته است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Green Human Resource Management on Employee Environmental Behavior by Considering the Modifying Role of Individual Green Values ​​and Service Culture

نویسندگان [English]

  • mojtaba farrokhi 1
  • Zeynab Amiri 2
  • Mohammad Delvi Esfahani 3
1 Assistant Professor, Department of Management, Ragheb Isfahani Non-Governmental Higher Education Institute
2 PhD in Organizational Behavior Management, Lorestan University
3 Assistant Professor, Management Department, Al-Mahdi Mehr Non-Governmental, Higher Education Institute, Isfahan
چکیده [English]

The success of organizational initiatives for environmental sustainability depends on the environmental behavior of employees. One of the major challenges is ensuring that environmental sustainability is properly integrated into human resource policies. Green human resource management has emerged from organizations involved in environmental protection and environmental biosecurity activities. The purpose of this study was to investigate the impact of green HRM activities and service culture on environmental behavior of employees considering the moderating role of individual green values. The data were collected from 100 employees of Isfahan Municipality. The results show that green HRM practices have a positive effect on employees' environmental behaviors, and the biosphere's values moderates the relationship between training and green thumb on employee environmentally friendly behavior and the relationship between green performance management and employee environmental behavior. But the relationship of green employment selection has no moderating effect on employee environmental behavior. Also, service culture has only moderated the relationship between green employment and environmental behavior of employees and has not moderated other relationships.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Green Human Resource Management
  • Staff Environmentally Friendly Behavior
  • Terms of Service
  • municipality of Isfahan