استفاده کاری و تفریحی اعضای سازمان از شبکه‌های اجتماعی و تأثیر آن بر رضایت شغلی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه پژوهش های آمار و فناوری اطلاعات، مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

2 دکترای مدیریت منابع انسانی، مدرس دانشگاه، دانشگاه آزاد اسلامی کرج

10.22080/shrm.2020.2676

چکیده

علی‌رغم حضور گسترده شبکه‌های اجتماعی برخط در محیط کار، پیامدهای ناشی از این فن­آوری، موردمطالعه چندانی قرار نگرفته است. هدف از این پژوهش مقایسه تأثیر به‌کارگیری شبکه‌های اجتماعی عمومی با شبکه‌های اجتماعی سازمانی توسط کارکنان با دو انگیزه متفاوت سرگرمی و مرتبط به کار در سازمان بر رضایت شغلی است. بدین منظور این پژوهش 240 نفر از کارکنان شرکت آسیاتک را موردمطالعه قرار داده است. این پژوهش اعتبار فرضیات خود را به روش حداقل مربعات جزئی مورد آزمون قرار داده است. نتایج حاصل از این پژوهش این است که به‌کارگیری شبکه‌های اجتماعی عمومی با دو انگیزه متفاوت سرگرمی و مرتبط به کار منجر به ارتقاء سطح رضایت شغلی افراد می‌شود. به‌کارگیری شبکه‌های اجتماعی سازمانی باانگیزه سرگرمی بر روی رضایت شغلی اثر منفی و باانگیزه مرتبط به کار اثر مثبت دارد. سهم­افزایی نظری این پژوهش این خواهد بود که شبکه‌های اجتماعی در محیط کار لزوماً همراه با پیامدهای منفی نیستند و می‌توانند برای سازمان‌ها مفید واقع شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Organizational members' work-related and hedonic use of SNs and its ‎impacts on job satisfaction

نویسندگان [English]

  • Ahmad ali Yazdan Panah 1
  • Amir Ehsani 2
1 Assistant Professor, Higher Education Research and Planning Institute
2 PhD in Human Resource Management, University Lecturer, Islamic Azad University of Karaj
چکیده [English]

Despite the expanded use of online social networks (SNs) in the workplace and business ‎environment, their consequences have rarely been studied. This study aims to compare the ‎impacts of organizational members' use of public SNs with enterprise social networks ‎‎(ESNs) on job satisfaction with regard to hedonic and work-related motives. In order to ‎test the hypotheses, this study has used PLS algorithm with the assistance of warp-PLS ‎software (version 6.0). 251 questioners have been collected of which 240 were valid. In ‎brief, the results of the study showed that public social networks (SNs) affect job ‎satisfaction positively with both hedonic and work-related motives. Enterprise social ‎networks (ESNs) have negative and positive effects on job satisfaction with hedonic and ‎work-related motives respectively. The contribution of this study is the fact that using ‎social networks is not necessarily waste of time and with a practical management, it might ‎bring some non-financial benefits to the organizations.‎

کلیدواژه‌ها [English]

  • Public SNs
  • ESNs
  • Jobs satisfaction
  • Hedonic motives
  • work-related motives‎