تحلیل مفهوم حرفه‌ای‌سازی در حوزه‌ی مدیریت منابع انسانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکده‌ی ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کنگاور، کنگاور، کرمانشاه، ایران

2 استادیار، گروه اقتصاد، دانشکده‌ی ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه، کرمانشاه،

3 استادیار، گروه مدیریت منابع انسانی، دانشکده‌ی مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

4 استادیار، گروه مدیریت منابع انسانی، دانشکده‌ی مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم،

10.22080/shrm.2020.2674

چکیده

حرفه‌ای‌سازی به‌مفهومی کلیدی در حوزه‌ی مدیریت منابع انسانی تبدیل شده است ولی با این وجود مبهم بودن معنای حرفه‌ای‌سازی در جایگاه مهم‌ترین مفهوم در مدیریت منابع انسانی همچنان توسط بسیاری از صاحب‌نظران این عرصه به‌عنوان یک مسئله‌ی چالش­برانگیز مطرح شده است. هدف پژوهش حاضر، شفاف‌سازی مفهوم حرفه‌ای‌سازی در حوزه‌ی مدیریت منابع انسانی است. برای دست‌یابی به این هدف، از رویکرد تحلیل مفهوم سودابی استفاده شد و با استفاده از این رویکرد، تعاریف، ابعاد و معنای دقیق حرفه‌ای‌سازی شناسایی شد. از متون و مقالات نوشته شده در این خصوص به‌عنوان ابزار گردآوری اطلاعات استفاده شد. در طی این فرآیند با استفاده از بررسی نظرات متخصصین و اساتید دانشگاهی ‌که در این حوزه دارای نوشته بودند نیز استفاده شد. برای این منظور بر روی منابع پراستناد در این حوزه تأکید شد. درنهایت با استفاده از رویکرد موردنظر چارچوب تحلیل مفهومی به‌عنوان مبنایی جهت تحلیل مفهوم حرفه‌ای‌سازی در حوزه‌ی مدیریت منابع انسانی ارائه شد. نتایج این پژوهش می­تواند زمینه­ ی اجرایی حرفه ای ­سازی هم در سطح فردی و هم در سطح سازمانی را فراهم کند. کاربست چشم ­انداز حرفه­ ای ­سازی در خصوص حوزه­ ی مدیریت منابع انسانی می­تواند فهم کنونی را از این مفهوم ارتقا بخشد. در پایان براساس یافته‌های پژوهش، پیشنهادهای لازم نیز ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Concept Analysis of Professionalization in Human Resource Management Field

نویسندگان [English]

  • mohammad amin batmani 1
  • Afshin baghfalaki 2
  • jabbar babashahi 3
  • Hamid Reza Yazdani 4
1 Associate Professor, Department of Public Administration, Faculties of Humanities, Islamic Azad University, Kangavar Branch, Kangavar, Kermanshah, Iran. Corresponding Author
2 Associate Professor, Department of Economics, Faculties of Humanities, Islamic Azad University, Kermanshah Branch, Kermanshah, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Public Administration, Faculty of Management and Accounting, Farabi Campus, University of Tehran, Qom, Iran.
4 Assistant Professor, Department of Public Administration, Faculty of Management and Accounting, Farabi Campus, University of Tehran, Qom, Iran.
چکیده [English]

Professionalization has become a key concept in the field of human resource management, but the ambiguity of the meaning of professionalism as the most important concept in HRM is still posed by many experts in this field as a challenging issue. The purpose of this research is to clarify the concept of professionalism in the field of human resource management. In order to achieve this goal, the Suddaby concept analysis approach was used; using this approach, definitions, dimensions, and meaning of professionalism were identified. The texts and articles written in this regard were used as a tool for collecting information. During this process, using the review of the views of experts and professors of the university who wrote in this field were also used. To this end, emphasis was placed on the sources of pragmatics in this area. Finally, using the conceptual framework approach, a conceptual framework was introduced as the basis for analyzing the concept of professionalism in the field of human resource management. The results of this research can provide a context for applying professionalization at both the individual and organizational levels. Finally, based on the findings of the research, suggestions are also given. Applying Professionalization perspective on HRM domain can enhance the existing understanding of such concept.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Professionalism
  • Professionalization
  • Concept Analysis