بررسی تأثیر سرمایه روان‌شناختی و تمرکز در کار بر تمایل به ترک خدمت به واسطه روابط محتاطانه: شواهدی از زنان شاغل

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصادی ، دانشگاه فردوسی مشهد

2 کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، دانشکده علوم اداری و اقتصادی ، دانشگاه فردوسی مشهد

10.22080/shrm.2020.17938.1108

چکیده

اساس زندگی امروزی باعث گردیده است زنان وظایف اکتسابی را بر وظایف سنتی خود اضافه کنند. این در حالی است که امروزه در فعالیت‌های خدماتی به‌خصوص در بخش گردشگری نقش زنان بسیار پررنگ شده است. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر سرمایه روان‌شناختی و تمرکز در کار بر تمایل به ترک خدمت به‌واسطه روابط محتاطانه در کارکنان شاغل در آژانس‌های گردشگری شهر مشهد است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و ازنظر روش انجام کار، از نـوع پیمایشـی- تحلیلی اسـت. به‌منظور جمع‌آوری داده‌ها از روش نمونه‌گیری غیر تصادفی در دسترس استفاده شد. به دلیل نامعین بودن حجم جامعه، تعداد 390 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. یافته‌های پژوهش نشان داد، سرمایه روان‌شناختی و تمرکز در کار بر روابط محتاطانه زنان تأثیر مثبت و معنی‌داری دارند. از نتایج دیگر اینکه اثر سرمایه روان‌شناختی، تمرکز در کار و روابط محتاطانه بر قصد ترک خدمت کارکنان زن معنی‌دار است. علاوه بر این نقش واسط روابط محتاطانه نیز تائید شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of psychological capital and Task Focus on Turnover intention With the moderat role of Heedful Relating: Evidence from Women Employes

نویسندگان [English]

  • ghasem eslami 1
  • farshad ghadrei 2
1 Assistant Professor, Department of Management, Faculty of Economics and Administrative sciences , Ferdowsi University of mashhad.
2 Master of Executive Management, Department Economics and Administrative Sciences, Ferdowsi University of mashhad.
چکیده [English]

The basis of today's life has led women to add acquired tasks to their traditional duties. However, the role of women has been highlighted today in service activities, especially in the tourism sector. The purpose of this study is investigating the Effect of psychological capital and Task Focus on Turnover intention With the role of Heedful Relating in female Employees of travel agencies in Mashhad. The present research is a survey based on the purpose of the application and in terms of the method of doing the work. The statistical population includes female employees of hotels in Mashhad. Random sampling method was used to collect data. Due to the uncertainty in the size of the community, 390 people were selected as samples. The findings showed that psychological capital and Task Focus had a positive and significant effect on Heedful Relating of female Employees. From other results, the effect of psychological capital, Task Focus, and Heedful Relating on the Turnover intention woman employees is significant. In addition, the mediator role of Thriving at work has been confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • psychological capital
  • Task Focus
  • heedful relating
  • Turnover intention