ارتقا انگیزه خدمت عمومی در پرتو عوامل سازمانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی

2 مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی(ره)، تهران، ایران

3 دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

10.22080/shrm.2020.18480.1120

چکیده

در بسیاری از مطالعات جهت شناخت پیش نیازهای انگیزه خدمت عمومی، بر زمینه اجتماعی- تاریخی تمرکز شده است. این مطالعه تلاش دارد تا به بررسی نقشی که عوامل سازمانی در شکل گیری و پرورش انگیزه خدمت عمومی ایفا می کنند، بپردازد. بنابراین هدف از این تحقیق سنجش تأثیر عوامل سازمانی بر مؤلفه انگیزه خدمت عمومی می باشد. بدین منظور در یک پژوهش توصیفی- پیمایشی تعداد 159 نفر از کارکنان شهرداری منطقه 22 تهران مورد مطالعه قرار گرفته اند. برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از آمار توصیفی و استنباطی (آزمون رگرسیون چندگانه) استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که با کنترل اثر همه مؤلفه ها، تأثیر چهار متغیر استقلال کار و هویت وظیفه به عنوان مشخصه های وظیفه ای و پیچیدگی شغل و تخصص گرایی به عنوان مشخصه های دانشی بر سطح انگیزه خدمت عمومی از نظر آماری معنی دار است؛ امّا تأثیر دو متغیر اهمیت وظیفه و تنوع وظیفه قابل اهمیت نیست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Promotion of Public Service Motivation In the light of Organizational Factors

نویسندگان [English]

  • Niloofar Navaei 1
  • Reza Vaezi 2
  • mirali seyyed naghavi 3
1 Public Managemebt, Management & Accounting Faculty, Allame Tabatabaei University
2 Public Administration, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
3 Public Management, management & accounting Faculty, Allame Tabatabaei University.
چکیده [English]

In order to recognize the antecedents of public service motivation (PSM), many studies focus on the Sociohistorical context. This study is seeking to examine the role that organizational factors play in shaping and fostering Public Service Motivation. Thus the purpose of this research is to evaluate the organizational factors’ impact on Public Service Motivation component. So in a Descriptive and Survey research a number of hundred and fifty-nine employees of Tehran 22 area municipality were studied. Descriptive - Inferential Statistics (Multiple Regression Method) were used for analyzing the research’s data. The results indicate that by controlling the effect of all components, the impact of four variables including Work Autonomy and Task Identity as Task Characteristics as well as Job Complexity and Specialization as Knowledge Characteristics on Public Service Motivation’s level is statistically meaningful, but the impact of two variables including Task Significance and Task Variety as Task Characteristics is not significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Public Service Motivation
  • Organizational factors
  • Task Characteristics
  • Knowledge Characteristics